Теорія держави та права
Коталейчук С.П.

Теорія держави та права

Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2009. - 320 c.

Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програ­ми з навчальної дисципліни “Теорія держави та права”, що читається у вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації. Автор при підготовці використав матеріали провідних українських та зарубіжних вчених (Скакун О.Ф., Рабинович П.М., Оніщенко Н.М., Гусарєв С.Д., Протасов В.М., Кравчук М.В., Лисенков С.Л. та ін.). Навчальний матеріал викладено своєрідно - шляхом пояснення понять від простого до складного виділенням ключових слів з урахуванням узагальнень законодавства.

Передмова
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ
1. Предмет і методологія теорії держави і права
2. Функції теорії держави і права12 
3. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права14 
4. Значення вивчення ТДП для підготовки фахівців права16 
5. Поняття та ознаки держави17 
6. Право і держава: аспекти співвідношення21 
7. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.22 
8. Основні теорії походження держави24 
9. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи 29 
10. Місце і роль держави в політичній системі України36 
11. Поняття та класифікація функцій держави37 
12. Внутрішні функції держави: поняття і зміст39 
13. Зовнішні функції держави: поняття та зміст41 
14. Форми і методи здійснення функцій держави43 
15. Поняття та елементи форми держави45 
16. Типи держав: формаційний та цивілізаційний підходи47 
17. Поняття та види форми правління51 
18. Поняття та види форми державного устрою60 
19. Поняття та види державно-правового режиму67 
20. Особливості елементів форми Української держави74 
21. Механізм держави: поняття, ознаки та принципи діяльності 76 
22. Поняття та структура державного апарату України78 
23. Принципи організації та функціонування апарату держави81 
24. Поняття та ознаки органів держави83 
25. Види органів держави84 
26. Основні напрямки удосконалення державного апарату України86 
27. Основні положення концепції правової держави87 
28. Співвідношення правової держави та громадянського суспільства88 
29. Основні ідеї марксистського вчення про державу91 
30. Доктрина держави загального добробуту92 
31. Основні положення теорії плюралістичної демократії93 
32. Теорія еліт та елітарної демократії94 
33. Поняття та види дисципліни95 
34. Характеристика основних видів конституційних прав та свобод громадян України96 
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ПРАВА98 
35. Поняття та ознаки права у його нормативному розумінні98 
36. Принципи права, їх види та характеристика101 
37. Поняття та види функцій права103 
38. Аксіологічне праворозуміння106 
39. Поняття та структура суб’єктивного права108 
40. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості112 
41. Види норм права118 
42. Структура норми права124 
43. Норма права і стаття нормативно-правового акта (способи викладу норм права в статтях нормативно-правового акта)130 
44. Співвідношення норм права з нормами моралі132 
45. Право, економіка, політика: взаємозв’язок і взаємодія135 
46. Поняття та характеристика елементів системи права139 
47. Поняття та структура системи законодавства145 
48. Співвідношення системи права та системи законодавства 147 
49. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів 150 
50. Суб’єкти та види правотворчості. Законодавча ініціатива 155 
51. Принципи та стадії правотворчого процесу156 
52. Поняття і види форми (джерел) права159 
54. Закон та його види165 
55. Підзаконні нормативно-правові акти167 
53. Види нормативно-правових актів в Україні165 
56. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб173 
57. Дія нормативно-правових актів в часі175 
58. Поняття і форми реалізації права178 
59. Застосування норм права, як особлива форма їх реалізації182 
60. Стадії застосування норм права185 
61. Вимоги щодо правильного застосування норм права188 
62. Поняття та види правозастосовчих актів189 
63. Правові обмеження, стимули та заохочення193 
64. Поняття тлумачення норм, види тлумачення за суб’єктами195 
65. Способи тлумачення норм права201 
66. Тлумачення норм права за обсягом203 
67. Акти тлумачення норм права, їх види204 
68. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення206 
69. Поняття, ознаки та види правовідносин209 
70. Структура правовідносин213 
71. Зміст правовідносин215 
72. Поняття і види об’єктів правовідносин218 
73. Поняття та види суб’єктів права220 
74. Правосуб’єктність учасників правовідносин222 
75. Поняття та класифікація юридичних фактів227 
76. Правова поведінка: поняття, ознаки233 
77. Види правової поведінки234 
78. Поняття та ознаки правомірної поведінки237 
79. Види правомірної поведінки240 
80. Правопорушення: поняття, ознаки та види242 
81. Склад правопорушення245 
82. Поняття, ознаки та функції юридичної відповідальності248 
83. Види юридичної відповідальності254 
84. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності258 
85. Підстави для звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що її виключають259 
86. Поняття та принципи законності260 
87. Гарантії законності: поняття та види265 
88. Правопорядок: поняття, ознаки та структура268 
89. Поняття, види та структура правосвідомості270 
90. Правова культура: поняття та характеристика структурних елементів273 
91. Характеристика форм правового виховання277 
92. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини279 
93. Поняття предмету, методу, способу та типу правового регулювання282 
94. Стадії процесу правового регулювання287 
95. Поняття механізму правового регулювання та його структура288 
96. Поняття та елементи правового статусу особи290 
97. Поняття, елементи та критерії класифікації правових систем295 
98. Романо-германська правова сім’я298 
99. Англо-американська правова сім’я300 
100. Сім’я мусульманського права306 
101. Юридичні колізії в законодавстві: поняття та види308 
102. Сучасні концепції праворозуміння311