Міжнародне право
Тимченко Л.Д., Кононенко В.П.

Міжнародне право

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2012. - 631 c.

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститу­ти сучасного міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її зако­нодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. На­водиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити дина­мічність і прикладне значення міжнародного права.

Для студентів, аспірантів, курсантів, ад’юнктів і викладачів юри­дичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристів, які прак­тикують у галузі міжнародного права.


Вступ13 
Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА ПРАВА19 
1.1. Поняття і специфіка міжнародного права як особливої системи права 19 
1.2. Джерела міжнародного права22 
1.3. Система міжнародного права25 
1.4. Походження і розвиток міжнародного права26 
1.4.1. Античне міжнародне право28 
1.4.2. Феодальне (середньовічне) міжнародне право30 
1.4.3. Буржуазне (класичне) міжнародне право32 
1.4.4. Сучасне міжнародне право35 
1.5. Наука міжнародного права36 
1.6. Міжнародна політика і політика міжнародного права40 
Розділ 2. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА43 
2.1. Поняття суверенітету43 
2.2. Поняття і види суб’єктів міжнародного права46 
2.3. Держави — основні суб’єкти міжнародного права47 
2.4. Визнання держав і урядів49 
2.5. Правонаступництво у міжнародному праві55 
2.6. Міжнародна правосуб’єктність народів, що борються за незалежність (реалізують право на самовизначення)60 
2.7. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного права62 
2.8. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень64 
2.9. Індивіди і міжнародні неурядові організації як суб’єкти міжнародного права66 
Розділ 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА72 
3.1. Поняття джерел міжнародного права72 
3.2. Норми міжнародного права та їх класифікація82 
3.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права86 
Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА89 
4.1. Юридична природа основних принципів міжнародного права89 
4.2. Принцип суверенної рівності держав90 
4.3. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань92 
4.4. Принцип мирного розв’язання спорів94 
4.5. Принцип незастосування сили або погрози силою96 
4.6. Принцип надання допомоги ООН у її діях99 
4.7. Принцип співробітництва держав99 
4.8. Принцип невтручання у внутрішні справи держав100 
4.9. Принцип непорушності державних кордонів102 
4.10. Принцип територіальної цілісності104 
4.11. Принцип поваги прав людини і основних свобод104 
4.12. Принцип самовизначення народів106 
Розділ 5. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА 110 
5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права110 
5.2. Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного права112 
Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ116 
6.1. Поняття права міжнародних договорів116 
6.2. Поняття міжнародного договору117 
6.3. Класифікація міжнародних договорів120 
6.4. Форма, структура і найменування міжнародних договорів121 
6.5. Стадії укладення міжнародних договорів123 
6.6. Застереження і поправки до міжнародних договорів128 
6.7. Реєстрація і публікація міжнародних договорів130 
6.8. Дія і чинність міжнародних договорів131 
6.9. Тлумачення міжнародних договорів133 
6.10. Припинення і призупинення дії міжнародних договорів138 
Розділ 7. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД143 
7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві143 
7.2. Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини148 
7.3. Регіональна співпраця у сфері прав людини152 
7.4. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини154 
7.5. Міжнародно-правовий статус населення159 
7.5.1. Міжнародно-правові питання громадянства159 
7.5.2. Правовий режим іноземців169 
7.5.3. Правовий статус біженців і переміщених осіб175 
7.5.4. Право притулку178 
Розділ 8. ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО182 
8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права182 
8.2. Органи зовнішніх зносин держав185 
8.3. Дипломатичні представництва186 
8.3.1. Функції дипломатичного представництва187 
8.3.2. Глава і персонал дипломатичного представництва188 
8.3.3. Дипломатичний корпус192 
8.3.4. Дипломатичні привілеї та імунітети193 
8.4. Торгові представництва197 
8.5. Представництва держав при міжнародних організаціях199 
8.6. Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх персоналу202 
8.7. Спеціальні місії204 
8.8. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом205 
8.9. Консульства206 
8.9.1. Поняття і види консульських установ207 
8.9.2. Глава і персонал консульської установи209 
8.9.3. Консульські привілеї та імунітети211 
Розділ 9. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ215 
9.1. Поняття і класифікація міжнародних конференцій215 
9.2. Підготовка і скликання міжнародних конференцій216 
9.3. Правила процедури міжнародних конференцій218 
9.4. Порядок ухвалення рішень та їх юридична сила220 
9.5. Історія створення міжнародних організацій223 
9.6. Поняття і класифікація міжнародних організацій226 
9.7. Юридична природа міжнародних організацій227 
9.8. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій228 
9.9. Структура і правові основи діяльності міжнародних організацій230 
9.10. Організація Об’єднаних Націй235 
9.10.1. Історія створення ООН235 
9.10.2. Мета і принципи ООН237 
9.10.3. Система органів ООН239 
9.10.4. Завдання ООН на сучасному етапі254 
9.10.5. Спеціалізовані установи ООН256 
9.11. Регіональні організації262 
9.12. Міжнародні неурядові організації292 
Розділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ297 
10.1. Поняття права міжнародної безпеки297 
10.2. Загальний характер безпеки299 
10.3. Заходи довіри303 
10.4. Роззброєння та обмеження озброєнь305 
10.5. Ефективність міжнародної безпеки321 
10.6. Кібербезпека — нова проблема міжнародної безпеки323 
Розділ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ326 
11.1. Поняття міжнародно-правової відповідальності326 
11.2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав328 
11.3. Класифікація міжнародних правопорушень держав333 
11.4. Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення334 
11.5. Відповідальність держав у зв’язку з діяльністю, не забороненою міжнародним правом339 
11.6. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій341 
11.7. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів343 
Розділ 12. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ352 
12.1. Міжнародно-правова класифікація територій352 
12.2. Юридична природа державної території355 
12.3. Склад державної території360 
12.4. Державні кордони361 
12.5. Юридичні підстави зміни державної території365 
12.6. Міжнародні ріки та їх правовий режим367 
12.7. Міжнародна територія спільного користування372 
12.8. Правовий режим Арктики375 
12.9. Міжнародно-правовий режим Антарктики379 
Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО384 
13.1. Поняття та історія міжнародного морського права384 
13.2. Кодифікація міжнародного морського права386 
13.3. Конвенція ООН з морського права 1982 р.389 
13.4. Внутрішні морські води390 
13.5. Територіальне море і прилегла зона394 
13.6. Води держав-архіпелагів (архіпелажні води)399 
13.7. Відкрите море400 
13.8. Континентальний шельф405 
13.9. Виключна економічна зона412 
13.10. Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства414 
13.11. Міжнародні канали419 
13.12. Міжнародний район морського дна (Район)421 
13.13. Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського середовища424 
13.14. Міжнародні морські організації431 
Розділ 14. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО435 
14.1. Виникнення і розвиток міжнародного повітряного права. Його поняття435 
14.2. Основні принципи міжнародного повітряного права437 
14.3. Юридична природа і правовий режим повітряного простору439 
14.4. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень442 
14.5. Відповідальність у міжнародному повітряному праві445 
14.6. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації446 
14.7. Міжнародні авіаційні організації450 
Розділ 15. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО455 
15.1. Історія виникнення, поняття і джерела міжнародного космічного права455 
15.2. Принципи міжнародного космічного права457 
15.3. Юридична природа та правовий режим космічного простору і небесних тіл460 
15.4. Правовий режим космонавтів і космічних об’єктів461 
15.5. Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної діяльності463 
15.6. Військова діяльність у космічному просторі465 
15.7. Відповідальність у міжнародному космічному праві466 
15.8. Міжнародні космічні організації467 
Розділ 16. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 471 
16.1. Поняття міжнародного екологічного права471 
16.2. Предмет і об’єкт міжнародного екологічного права474 
16.3. Джерела міжнародного екологічного права475 
16.4. Охорона рослинного і тваринного світу478 
16.5. Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору481 
16.6. Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного забруднення484 
16.7. Міжнародні екологічні організації488 
Розділ 17. МІЖНАРОДНЕ АТОМНЕ ПРАВО491 
17.1. Поняття і розвиток міжнародного атомного права491 
17.2. Міжнародно-правове регулювання атомної енергетики494 
17.3. Міжнародна відповідальність за ядерну шкоду497 
17.4. МАГАТЕ і режим нерозповсюдження ядерної зброї500 
Розділ 18. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО504 
18.1. Формування, поняття і джерела міжнародного економічного права504 
18.2. Принципи міжнародного економічного права507 
18.3. Міжнародно-правове регулювання певних видів міжнародної економічної діяльності509 
18.4. Регіональне економічне співробітництво і міжнародне право513 
Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ519 
19.1. Злочинність як міжнародне явище519 
19.2. Багатосторонні міжнародні договори стосовно боротьби зі злочинністю524 
19.3. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю538 
19.4. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)541 
19.5. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців549 
19.6. Міжнародні стандарти поводження із правопорушниками560 
Розділ 20. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ566 
20.1. Поняття "ситуація" і "спір"566 
20.2. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів567 
20.3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів за Статутом ООН569 
20.4. Реалізація принципу мирного вирішення міжнародних спорів за допомогою міжнародних організацій576 
20.5. СНД: процедура мирного вирішення спорів579 
20.6. Механізми та інструменти ОБСЄ з мирного врегулювання спорів581 
20.7. Мирне врегулювання спорів у рамках Ради Європи і Європейського Союзу584 
Розділ 21. ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ590 
21.1. Історія формування права збройних конфліктів590 
21.2. Міжнародно-правові наслідки початку війни595 
21.3. Правовий статус комбатантів, некомбатантів та інших учасників збройних конфліктів597 
21.4. Нейтралітет під час війни601 
21.5. Правовий режим воєнної окупації603 
21.6. Засоби і методи ведення воєнних дій605 
21.7. Міжнародно-правовий захист жертв війни610 
21.8. Правові форми і наслідки закінчення війни617