Правознавство
Тимошенко І. В., А. Л. Чернявський

Правознавство

Курс лекцій. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. - 228 c.

Правова освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки сучасних спеціалістів. Це видання допоможе студентам сформувати вміння та навички, необхідні для правового обслуговування господарської, підприємницької та інших видів діяльності та вирішення практичних ситуацій у повсякденному житті.

Призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Тема 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
1. Право в системі соціального регулювання
2. Основні підходи до праворозуміння
3. Поняття і ознаки права. Функції та принципи права
4. Норма права, її структура та види
5. Форми (джерела) права11 
6. Система права та система законодавства15 
7. Поняття, структура та види правовідносин16 
Тема 2. ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ19 
1. Правова поведінка та її види19 
2. Поняття. Ознаки і види правопорушень21 
3. Причини вчинення правопорушень22 
4. Склад правопорушення23 
5. Поняття, види та підстави юридичної відповідальності 26 
Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ27 
1. Поняття та ознаки держави27 
2. Форма держави29 
3. Функції держави та державний механізм33 
4. Поняття, предмет і метод конституційного права35 
5. Джерела конституційного права38 
6. Поняття, юридичні властивості та класифікація конституцій 40 
7. Загальна характеристика державного ладу в Україні43 
8. Основи виборчого права України47 
9. Референдум в Україні51 
Тема 4. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ53 
1. Загальна характеристика судової системи України53 
2. Конституційний Суд України60 
3. Правоохоронні органи України63 
Тема 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ68 
1. Поняття та структура правового статусу особи68 
2. Поняття прав, свобод та обов’язків особи70 
3. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 72 
4. Гарантії прав і свобод людини та громадянина75 
5. Громадянство України76 
6. Правове становище іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством86 
Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 91 
1. Поняття, предмет, метод та система цивільного права91 
2. Учасники цивільних правовідносин94 
3. Здійснення цивільних прав і виконання юридичних обов’язків, їх захист100 
4. Право власності101 
Тема 7. ОСНОВИ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ105 
1. Загальна характеристика зобов’язального права105 
2. Поняття та класифікація цивільно-правових договорів108 
3. Способи забезпечення виконання зобов’язань112 
4. Припинення зобов’язання та правові наслідки порушення зобов’язання115 
5. Цивільно-правова відповідальність117 
Тема 8. ОСНОВИ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ120 
1. Загальна характеристика спадкового права120 
2. Спадкування за заповітом123 
3. Спадкування за законом125 
4. Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини 127 
Тема 9. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ131 
1. Шлюб та сім’я131 
2. Шлюбний договір139 
3. Права та обов’язки подружжя142 
4. Права та обов’язки батьків та дітей147 
Тема 10. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ154 
1. Поняття, ознаки та склад злочину154 
2. Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину159 
3. Обставини, що виключають злочинність діяння165 
4. Покарання та його види169 
Тема 11. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ173 
1. Поняття, предмет, метод та система трудового права 173 
2. Поняття, види, зміст і сторони трудового договору. Порядок прийому на роботу178 
3. Підстави та порядок припинення трудового договору184 
4. Робочий час і час відпочинку189 
5. Оплата праці196 
6. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність працівників200 
7. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів202 
Тема 12. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА205 
1. Поняття, предмет і функції міжнародного права205 
2. Джерела міжнародного права207 
3. Міжнародний договір210 
4. Принципи міжнародного права214 
5. Суб’єкти міжнародного права214 
6. Взаємодія міжнародного і внутрішнього права216 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ220