Референтна справа
Варенко В.М.

Референтна справа

Навчальний посібник. - К: Кондор, 2008. - 212 c.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання викладання референтної справи у вищих навчальних закладах як навчальної дисципліни. Дано основи знань для якісної підготовки такого потрібного суспільству фахівця, як секретар- референт.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викла­дачів. Практично може бути корисний кожному.

Передмова
Модуль І. Робота з документами. Інформаційне забезпечення управління
Розділ 1. Секретар-референт як професія: загальні вимоги, кваліфікаційна характеристика. Місце секретаря-референта в структурі управління
1.1. Загальні вимоги до секретаря-референта
1.2. Кваліфікаційна характеристика13 
1.3. Місце секретаря в структурі управління15 
1.4. Планування робочого дня секретаря-референта18 
1.5. Обладнання і гігієна робочого місця20 
Розділ 2. Організація інформаційно-довідкової роботи. Документообіг на підприємстві24 
2.1. Організація інформаційно-довідкової роботи24 
2.2. Поняття документообігу25 
2.3. Етапи документообігу25 
2.4. Систематизація окремих категорій документів28 
2.5. Індексація справ30 
2.6. Проходження документів32 
Розділ 3. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням34 
3.1. Розгляд документів, їх реєстрація та розподіл34 
3.2. Засвідчення документів і проставлення резолюцій39 
3.3. Телефонограми та інша інформація, отримана каналами зв’язку43 
3.4. Контроль за виконанням документів і термінами46 
Розділ 4. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів49 
4.1. Складання номенклатури справ49 
4.2. Формування справ53 
4.3. Оперативне зберігання документів55 
4.4. Підготовка справ до подальшого зберігання55 
4.5. Архівна робота60 
Розділ 5. Робота з документами, що містять комерційну таємницю63 
5.1. Поняття комерційної таємниці63 
5.2. Умови віднесення інформації до конфіденційної таємниці63 
5.3. Заходи щодо захисту комерційної таємниці65 
5.4. Особливості діловодства66 
5.5. Зберігання документів, що містять комерційну таємницю 68 
Розділ 6. Інформація в управлінні70 
6.1. Поняття інформації та її функції70 
6.2. Класифікація інформації72 
6.3. Джерела інформації74 
6.4. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу75 
6.5. Збір та обробка матеріалу81 
Розділ 7. Діловий текст. Його редагування та виправлення84 
7.1. Особливості офіційно-ділового стилю документів84 
7.2. Діловий текст та його складові частини85 
7.3. Редагування документів94 
7.4. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень97 
Розділ 8. Реферування в обробці документації101 
8.1. Реферування. Реферат, його функції і класифікація101 
8.2. Основні вимоги до реферату105 
8.3. Особливості реферування різних документів108 
Розділ 9. Анотування. Анотація як документ114 
9.1. Анотування, анотації, їх класифікація114 
9.2. Вимоги до анотацій117 
9.3. Написання анотацій118 
Модуль 2. Організація ділових заходів. Особливості ділового спілкування119 
Розділ 10. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення119 
10.1. Види ділових заходів119 
10.2. Нарада, її види, підготовка та проведення121 
10.3. Ділові переговори, їх етапи130 
Розділ 11. Публічні виступи в роботі секретаря-референта137 
11.1. Публічний виступ. Основні закони137 
11.2. Основи ораторського мистецтва139 
11.3. Об’єктивні перешкоди контакту оратора і аудиторії142 
11.4. Стратегія і тактика оратора147 
Розділ 12. Підготовка до публічного виступу152 
12.1. Основні етапи підготовки промови152 
12.2. Оформлення текстового матеріалу158 
12.3. Види підготовки до виступу162 
Розділ 13. Ділове спілкування, його особливості165 
13.1. Загальні правила ділового спілкування165 
13.2. Вербальне (словесне) спілкування167 
13.3. Невербальне спілкування171 
Розділ 14. Ділова бесіда176 
14.1. Поняття бесіди, її види та етапи176 
14.2. Правила підготовки і проведення бесіди177 
14.3. Етика обговорення проблеми і прийняття рішення180 
14.4. Мистецтво переконувати183 
14.5. Секрети успішної бесіди185 
Розділ 15. Імідж ділової людини та організації188 
15.1. Поняття іміджу, його види188 
15.2. Імідж ділової людини (секретаря)190 
15.3. Імідж організації194 
Розділ 16. Корпоративна культура199 
16.1. Поняття корпоративної культури199 
16.2. Ділова етика секретаря200 
16.3. Етика керівника і підлеглого202 
16.4. Ділові подарунки і сувеніри203 
16.5. Конфлікти та шляхи їх вирішення205 
ЛІТЕРАТУРА210