Основи теорії мовної комунікації
Семенюк О.А.

Основи теорії мовної комунікації

Навчальний посібник. - К.: ІнЮре, 2009. - 276 c.

Мовна комунікація є складною інформаційно-знаковою системою, у якій взаємодіють індивідуальні, національні, інтернаціональні мовні компоненти. Функціонування цієї системи має історичну і соціально-культурну зумовленість. У центрі її — людина, що творить мовлення як цілеспрямовану дію. Уміння спілкуватися є винятково важливою людською компетенцією, однією з передумов досягнення успіху в будь-якій справі. Розвинена мовна особистість знає й ефективно використовує лінгвістичні, соціолінгвістичні, прагматичні аспекти комунікації, правила комунікативної поведінки в різних ситуаціях.
Виробленню належної мовної культури покликаний сприяти матеріал пропонованого навчального посібника, адресованого передусім студентам вищих навчальних закладів. Корисний він буде вчителям-філологам, журналістам, фахівцям із реклами і паблік рілейшнз, усім, для кого ефективне спілкування є засобом досягнення особистісної та ділової мети.

Розділ 1. Загальні засади мовної комунікації
1.1. Теорія мовної комунікації як інтерлінгвістична дисципліна
1.2. Основні підходи до визначення комунікації11 
1.3. Комунікативний процес та його складові15 
1.4. Комунікативний акт як функціональна одиниця комунікативного процесу23 
1.5. Моделі комунікації32 
1.6. Функції комунікації36 
1.7. Основні види комунікації39 
1.8. Форми вербальної комунікації44 
Розділ 2. Комуніканти як суб`єкти комунікації54 
2.1. Підходи до вивчення мовної особистості як основного суб`єкта комунікації 54 
2.2. Структура мовної особистості як учасника комунікативного процесу57 
Комунікативна складова мовної особистості57 
Соціометрична складова мовної особистості59 
Психологічна складова мовної особистості60 
Соціоінтерактивна складова мовної особистості62 
Мовна складова мовної особистості64 
Мовленнєво-риторична складова мовної особистості66 
Національно-культурна складова мовної особистості68 
Розділ 3.Вербальний контакт79 
3.1. Комунікативний кодекс79 
3.2. Механізми взаємодії мовців під час вербального контакту91 
Розділ 4. Лінгвоструктурний підхід до вербального коду в комунікації101 
4.1. Механізми пристосування мовного коду до об`єктивної дійсності 101 
4.2. Лінгвістичні поняття «референція» та «пропозиція»102 
4.3. Мовленнєвий акт і дискурс як одиниці організації мовного коду в комунікації 104 
Дискурс як глобальна одиниця організації мовного коду в комунікації, компонент комунікативного акту114 
4.4. Текст як результат і одиниця комунікації121 
Основні підходи до тлумачення тексту121 
Значення тексту в комунікації123 
Розділ 5. Лінгвокультурний підхід до вербального коду в комунікації130 
5.1. Взаємозв`язок об`єктивної дійсності, мови, свідомості, культури130 
5.2. Співвідношення концептуальної, мовної і ціннісної картин світу132 
5.3. Культурний концепт як одиниця комплексного вивчення мови, свідомості і культури140 
5.4. Антропологічна культура та її вплив на комунікацію. Ціннісно-орієнтаційний профіль культури154 
Розділ 6. Комунікативна поведінка і комунікативні ресурси 159 
6.1. Комунікативна поведінка159 
6.2. Комунікативні стратегії і тактики172 
6.3. Індикація мета комунікативних стратегій 176 
Розділ 7. Інституційні дискурси 179 
7.1. Науковий дискурс179 
7.2. Педагогічний дискурс190 
7.3. Політичний дискурс195 
Термінологічний словник204 
Література226