Історія світової культури
Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В.

Історія світової культури

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 404 c.

У посібнику на підгрунті спеціальної літератури висвітлюються питання історії та розвитку світової культури. Історико#культурологічна еволюція художньо-мистецького життя всесвітньої спільноти простежується у тісному природному взаємозв’язку з глобальними соціально#економічними явищами земної цивілізації. Особлива увага приділяється історіософським проблемам трансформації культури Західної Європи в добу становлення та розвитку глобальної цивілізації.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів України, читачів, які цікавляться питаннями історії та теорії світової культури.

ПЕРЕДМОВА
КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОЇ ДОБИ
Періодизація первісної історії
Культура палеоліту
Свідомість первісного суспільства14 
Мистецтво первісної доби. Образотворча діяльність17 
Культура мезоліту та неоліту21 
Підсумок26 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ29 
Періодизація історії Стародавнього Єгипту29 
Джерела давньоєгипетської культури30 
Віхи історії32 
Писемність38 
Міфологія та культи39 
Космогонічні концепції41 
Заупокійний культ44 
Знання46 
Художній світ48 
Література Стародавнього Єгипту51 
Підсумок54 
КУЛЬТУРА МЕСОПОТАМІЇ56 
Природно-кліматичні умови Дворіччя56 
Культура Шумеру: Соціокультурні підвалини58 
Писемність59 
Храми та організація влади60 
Образ світу шумерів62 
Література64 
Мистецтво та архітектура65 
Система наукових знань та освіта67 
Культура Вавілонії68 
Культура Ассирії72 
Нововавілонське царство77 
Підсумок82 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ 84 
Джерела84 
Культура Мохенджо - Даро та Хараппи85 
Культура епохи Вед86 
«Махабхарата» та «Рамаяна»89 
Післяведична культура92 
Художні традиції94 
Підсумок97 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 99 
Періодизація культури Стародавньої Греції99 
Культура Кріто-мікенської доби100 
Греція гомерівської доби103 
Вірування давніх греків106 
Культура доби архаїки107 
Культура доби класики112 
Мистецтво доби класики114 
Давньогрецький театр117 
Історіографія й філософія119 
Культура еллінізму121 
Підсумок126 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ129 
Початок римської культури129 
Культура доби Республіки130 
Культура доби Імперії137 
Художня культура доби Імперії142 
Підсумок147 
КУЛЬТУРА ВФЗАНТІЇ150 
Культура ранньої доби150 
Культура ранньої доби. IV-VI ст.151 
Культура Візантії VII-XII ст.155 
Культура Візантії XIII-XV ст.163 
Підсумок167 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИТАЮ170 
Біля джерел170 
Конфуціанство173 
Культура доби централізованих імперій174 
Культура середньовічного Китаю177 
Художня культура179 
Технологічні здобутки183 
Підсумок185 
КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ІСЛАМСЬКОГО СВІТУ188 
Періодизація188 
Виникнення ісламу189 
Культура доби Омеядів та Абассідів: загальна характеристика 190 
Культура країн мусульманського світу201 
Культура середньовічного Єгипту201 
Іран і Середня Азія IX-XVI ст.204 
Кудьтура Туреччини211 
Культура країн Магрібу214 
КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 223 
Доба Середньовіччя у Західній Європі 223 
Початок середньовічного світу224 
Каролінгське Відродження226 
Оттонівське Відродження229 
Середньовічне місто та його культура231 
Університети і наукова думка235 
Художня культура XI-XIII ст. 238 
Лицарська культура242 
Середньовічне свято246 
Підсумок247 
КУЛЬТУРА ВІДРОДЖЕННЯ250 
Періодизація культури Відродження250 
Італійське Відродження251 
Ренесансний гуманізм258 
Ренесанс та антична спадщина260 
Ренесансний індивідуалізм261 
Італійська культура пізнього Відродження262 
Північне Відродження267 
Франція268 
Нідерланди272 
Німеччина274 
Іспанія277 
Англія278 
Розвиток науки280 
Підсумок284 
ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА XVII СТОЛІТТЯ289 
Епоха і культура289 
Матеріальна культура в XVII ст. 289 
Наука291 
Основні художні напрями297 
Підсумок306 
ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА310 
Загальні риси Просвітництва310 
Розвиток науки й техніки312 
Просвітителі й суспільство314 
Церква316 
Художнє життя317 
Англія319 
Франція324 
Німеччина332 
Підсумок335 
КУЛЬТУРА XIX СТОЛІТТЯ338 
Загальна характеристика епохи338 
Наукова думка342 
Художнє життя першої половини ХІХ ст.346 
Англія350 
Німеччина353 
Франція356 
Культура Європи другої половини ХІХ ст.360 
На схилі століття367 
Модерн370 
Підсумок373 
КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ376 
Загальні риси культури першої половини ХХ ст.376 
Наука й техніка379 
Фашизм і культура383 
Художня культура першої половини ХХ ст.384 
Кіно390 
Архітектура ХХ ст.391 
Культура другої половини ХХ ст.393 
Художня культура другої половини ХХ ст.399 
Музика403 
Підсумок405