Педагогіка українського дошкілля. Частина 2
Лисенко Н.В., Кирста Н.Р.

Педагогіка українського дошкілля. Частина 2

Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 360 c.

Висвітлено найважливіші питання сучасної дошкільної педаго­гіки. Проаналізовано й узагальнено традиційні та сучасні підходи до розкриття актуальних проблем дитинства в Україні й за кордоном, роз­крито зв’язки філософських, психологічних, педагогічних та етнопедагогічних концепцій зі змістом нормативно-інституціальних документів та з головними положеннями державних і регіональних програм до­шкільної освіти в Україні. Розглянуто пріоритетні напрями взаємодії інститутів родинного і суспільного виховання дітей 6-7 років у контексті тлумачення сучасних стратегій розвитку дошкільної освіти.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спе­ціальністю «Дошкільне виховання».

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
1. ПЕДАГОГІКА - НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ 
1. Дошкільна педагогіка як наука, її становлення й розвиток на різних історичних етапах людського суспільства 
2. Категоріально-понятійний апарат сучасної дошкільної педагогіки, внесок провідних учених в її становлення й розвиток 
3. Предмет дошкільної педагогіки як галузі педагогічних знань про дитину 
4. Розвиток теорії та практики дошкільного виховання, його актуальні проблеми й перспективи 
2. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Розвиток суспільного дошкільного виховання на ранніх етапах історії людства 
2. Видатні вчені минулого й сучасності про суспільне дошкільне виховання 
3. Суспільне дошкільне виховання в Україні (початок XX ст.) 
3. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
1. Актуалізація проблем дошкільного виховання в різних країнах світу на сучасному етапі 
2. Огляд стану теорії та практики дошкільного виховання в різних освітніх системах країн світу 
4. ПОЧАТКОВА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ 
1. Актуальні проблеми розвитку шкільної освіти 
2. Шляхи підвищення якості освіти 
3. Принципи організації початкової освіти 
4. Особливості стану початкової освіти в зарубіжних країнах 
5. ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 
1. Проблема рівнів розвитку особистості дошкільника. Суперечності та кризові явища, періоди розвитку 
2. Вікова періодизація 
3. Рівномірність розвитку дитини 
4. Вундеркінди. Проблеми акселерації 
6. СВОЄРІДНІСТЬ ПЕРІОДУ РАННЬОГО ДИТИНСТВА 
1. Загальні закономірності фізичного і психічного розвитку дітей раннього віку 
2. Педагогічні правила виховання на етапі раннього дитинства 
3. Організація навчання в ранньому віці 
7. ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ВИХОВАННЯ 
1. Напрями освітньо-виховної роботи як запорука особистісного зростання дошкільника 
2. Сутність і засоби виявлення та розвитку особистісних орієнтацій дітей 
3. Гуманістичні принципи виховання особистості дошкільника 
8. ВПЛИВ НОРМИ Й ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ РОЗВИТКУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
1. Норма й відхилення. Зміст понять та їх характеристика щодо періоду дошкільного дитинства 
2. Типи відхилень у розвитку дітей дошкільного віку 
3. Теорії відхилень та їх регулятивно-правові функції в теорії дитинства 
9. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 
1. Про поняття «соціалізація», її сутність 
2. Етапи і чинники соціалізації 
3. Агенти соціалізації, її засоби 
4. Механізми соціалізації 
5. Складові чинники процесу соціалізації 
РОЗДІЛ II. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ГРІ 
10. ГРА 
1. Характеристика гри як виду діяльності дитини 
2. Види ігор дітей дошкільного віку. Сюжетно-рольова гра і передумови її виникнення  
3. Структурні компоненти сюжетно-рольової гри та їх зміни впродовж дошкільного дитинства 
11. ГРА - ПРОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА 
1. Місце гри в дошкільному дитинстві 
2. Гра та етапи її розвитку 
3. Організація самостійної ігрової діяльності дітей 
4. Планування і керівництво грою дошкільників 
12. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 
1. Педагогіка дидактичної гри 
2. Функції дидактичної гри 
3. Основні види дидактичних ігор 
4. Структура дидактичної гри 
5. Методика організації та керівництва дидактичною грою в різних вікових групах 
13. КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ 
1. Комп’ютерні ігри, їх значення для розвитку особистості 
2. Класифікація комп’ютерних ігор за жанрами. Поняття про інформаційну культуру 
3. Принципи систематизації дитячих освітніх комп’ютерних ігор, їх місце в педагогічному процесі дошкільного закладу 
4. Головні напрями роботи в дитячому садку із впровадженням HIT. Гігієнічні правила роботи дітей на комп’ютері 
РОЗДІЛ III. ЧИННИКИ ВСЕБІЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 
14. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 
1. Особливості морального виховання в контексті завдань усебічного виховання дітей дошкільного віку 
2. Моральні уявлення й моральна поведінка 
3. Засоби й умови морального виховання 
4. Характеристика процесу і змісту морального виховання в дошкільному віці 
15. ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ 
1. Поняття про дисциплінованість і культуру поведінки 
2. Своєрідність вияву дисциплінованості і культури поведінки в дітей дошкільного віку 
3. Умови виховання дисциплінованості дітей дошкільного віку 
4. Виховання культури поведінки в дошкільному віці 
16. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ 
1. Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання 
2. Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблем розумового виховання дітей 
3. Сенсорне виховання - складова частина розумового виховання, психолого-педагогічні основи сенсорного виховання дошкільників 
4. Завдання, зміст, методи і засоби розумового виховання сучасних дітей дошкільного віку 
17. ВИХОВАННЯ РОЗУМОВОЇ АКТИВНОСТІ 
1. Розвиток мислительної діяльності дітей дошкільного віку, проблемні ситуації  
2. Становлення мови дошкільників 
3. Виховання допитливості й пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку 
4. Формування в дошкільному дитинстві системи знань про довкілля  
18. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 
1. Сутність трудового виховання дошкільників 
2. Завдання трудового виховання дітей дошкільного віку 
3. Види праці дітей 
4. Форми організації трудової діяльності в дошкільному віці 
19. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
1. Особливості і завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку  
2. Функції естетичного виховання 
3. Сутність естетичного виховання в сенситивний період розвитку особистості  
4. Методи естетичного виховання та їх реалізація в різних організаційних формах у ДНЗ  
20. ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ 
1. Мета і способи економічного виховання дітей дошкільного віку в Україні та за кордоном  
2. Економічне виховання за кордоном 
3. Важливість економічного виховання дошкільників на сучасному етапі 
4. Авторські програми економічного виховання дітей 
5. Методика економічного виховання сучасних дошкільників 
21. СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СІМ’Ї ТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
1. Теоретичні аспекти статевого виховання дітей 
2. Зміст і принципи статевої освіти дітей 
3. Виховання в дітей статевої самосвідомості 
4. Освітній компонент статевого виховання дошкільників 
22. ЗАХИСТ ПРАВ І ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 
1. Проблеми правового виховання, його функції 
2. Місце правового виховання в становленні особистості. Специфіка та умови його забезпечення 
3. Завдання правового виховання в дитячому садку 
4. Єдність закладів дошкільної освіти й сім`ї у розв`язанні завдань правового виховання дітей 
РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
23. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
1. Процес навчання, його своєрідність у дошкільному віці 
2. Дидактичні принципи як основа навчання дітей дошкільного віку 
3. Методи і прийоми забезпечення ефективності навчального процесу в дошкільному навчальному закладі 
24. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
1. Розвиток пізнавальної активності дошкільників 
2. Форми роботи з дошкільниками в царині природи 
3. Сучасні підходи до організації музичних занять, свят, дозвілля в дошкільному закладі  
4. Навчання грамоти у формі гри 
5. Фантазування на заняттях із фізичного виховання як засіб розвитку креативності  
25. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ДИТЯЧОГО САДКА 
1. Організація і комплектування різновікових груп у дошкільному навчальному закладі 
2. Психолого-педагогічні засади організації освітньої роботи в різновіковій групі за ідеями Софії Русової 
3. Організація взаємодії дітей у різновіковій групі ДНЗ 
4. Форми організації навчання в різновіковій групі дитячого садка 
26. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ І МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 
1. Поняття «готовність до шкільного навчання» 
2. Фізична готовність до шкільного навчання 
3. Інтелектуальна готовність до навчання в школі 
4. Формування мотиваційної та вольової готовності 
5. Діагностика психологічної готовності дітей до шкільного навчання 
РОЗДІЛ V. ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ РОДИННОГО І СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
27. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СІМ’Я 
1. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку 
2. Типи сімей та основні хиби сімейного виховання 
3. Взаємодія дитячої дошкільної установи з сім`єю 
4. Родинне виховання, його принципи і завдання 
28. ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ СІМ’ЄЮ 
1. Співробітництво дитячого дошкільного закладу із сім’єю 
2. Методи вивчення сім’ї та участь батьків у діяльності дошкільного закладу 
3. Форми взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю 
4. Умови успішного родинного виховання в сучасних умовах 
29. ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА СУЧАСНИХ БАТЬКІВ 
1. Актуальність педагогічної просвіти сучасних батьків 
2. Програми ДНЗ України про взаємодію дитячого закладу із сім’єю вихованців 
3. Проблеми взаємодії дошкільного закладу й сім’ї на сучасному етапі