Державне регулювання економіки
Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З.

Державне регулювання економіки

Навчальний посібник. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології", 2006. - 640 c.

Підручник з державного регулювання економіки підготовлено відповідно до програми Міністерства освіти України У ньому розкрито зміст (сутність), форми та механізм державного регулювання економіки, організацію і методологію прогнозування, макроекономічного планування, особливості державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Передмова
КНИГА ПЕРША. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Тема 1. Об`єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки
1.1. Економічна діяльність держави
1.2. Формування ринкової економіки17 
1.3 Об`єкти, суб`єкти та головні важелі державного регулювання економіки25 
1.4. Методи і засоби державного регулювання економіки. Дерегулювання економіки28 
1.5. Економічна безпека України33 
1.6. Економічна диктатура держави як один із варіантів виходу країни з кризи38 
Тема 2. Органи державного управління в системі державного регулювання економіки України44 
Тема 3. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки 55 
3.1.Правове регулювання економіки55 
3.2. Адміністративні методи державного регулювання економіки57 
3.3. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання економіки62 
Тема 4. Прогнозування соціально-економічного розвитку66 
4.1. Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування66 
4.2. Система прогнозів економічного і соціального розвитку69 
4.3. Методи і моделі прогнозування73 
Тема 5. Програмування національної економіки91 
5.1. Суть державного програмування і види програм91 
5.2. Методика та організація розробки цільових комплексних програм94 
Тема 6. Макроекономічне планування 108 
6.1. Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів108 
6.2. Індикативне (рекомендаційне) планування110 
6.3. Основи методології індикативного планування118 
6.4. Методи планування122 
Тема 7. Фінансово-кредитне регулювання економіки154 
7.1 Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки154 
7.2. Фінансова політика уряду164 
7.3. Податки як інструмент державного регулювання економіки171 
7.4. Особливості податкової системи в АПК179 
7.5. Шляхи вдосконалення податкової системи183 
7.6. Становлення і зміцнення банківської системи України188 
7.7. Грошово-кредитне регулювання193 
Тема 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності218 
8.1. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності218 
8.2. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності222 
Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності237 
9.1. Суть і види інвестицій237 
9.2. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності242 
9.3. Інвестиції у виробничу та соціальну інфраструктури247 
9.4. Прогнозування і державне регулювання відтворення основних фондів, введення в дію виробничих потужностей і об`єктів252 
9.5. Обгрунтування обсягів інвестицій та їхнього розподілу254 
9.6. Основи методики визначення економічної ефективності інвестицій258 
КНИГА ДРУГА. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СФЕР ГОСПОДАРСЬКОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ281 
Тема 10. Державне регулювання підприємництва281 
10.1. Державне підприємництво й управління державною власністю281 
10.2. Державне управління процесами приватизації285 
10.2.1. Порівняльна характеристика механізмів приватизації інших країн285 
10.2.2. Управління процесами приватизації в Україні. Способи приватизації289 
10.3. Державна підтримка малого підприємництва293 
10.4. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва301 
10.5. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств309 
10.6. Прикладні аспекти програмного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні311 
Тема 11. Державне регулювання розвитку науки і техніки315 
11.1. Сутність державної науково-технічної політики315 
11.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки319 
11.3. Узагальнювальні показники економічної ефективності науково-технічної діяльності321 
11.4. Фінансово-кредитні та податкові підойми державного регулювання науково-технічної діяльності323 
11.5. Амортизаційні відрахування. Політика прискореної амортизації324 
11.6. Державна політика у галузі патентів і ліцензій328 
Тема 12. Державне регулювання розвитку головних сфер господарської діяльності333 
12.1 Державне регулювання промислового виробництва333 
12.1.1. Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва333 
12.1.2. Натуральні і вартісні показники промислового виробництва337 
12.1.3. Прогнозування потреби національної економіки у промисловій продукції339 
12.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу342 
12.2.1 Агропромисловий комплекс342 
12.2.2 Державне регулювання агробізнесу в розвинутих країнах349 
12.2.3. Державне регулювання цін в аграрній сфері355 
12.2.4. Кредитна політика держави в сільському господарстві364 
12.2.5. Роль держави в активізації інвестиційної діяльності в АПК373 
12.2.6. Основи розробки програми розвитку аграрного сектора регіональних АПК380 
12.2.7. Ресурсний потенціал АПК382 
12.2.8. Політика держави у сфері земельних відносин. Земельна реформа387 
12.2.9. Кадастрова оцінка сільськогосподарських угідь як основа регулювання земельних відносин395 
12.2.10. Державна підтримка розвитку фермерства409 
12.3. Державне регулювання транспорту415 
12.3.1. Транспортний комплекс України та головні показники, що характеризують його роботу і розвиток415 
12.3.2 Загальна характеристика механізму державного регулювання роботи транспорту421 
12.3.3. Головні розділи плану роботи транспорту427 
12.3.4. Планування обсягу вантажних перевезень431 
12.3.5. Планування пасажирообігу великого міста433 
12.3.6. Планування матеріально-технічної бази транспорту434 
12.4. Державне регулювання капітального будівництва435 
12.4.1 Капітальне будівництво435 
12.4.2. Показники, що характеризують завдання з обсягу капітального будівництва437 
12.4.3. Механізм планування капітального будівництва439 
12.4.4. Регулювання розвитку будівельної індустрії444 
12.4.5. Джерела інвестицій у капітальне будівництво. Особливості інвестування житлового будівництва в Україні446 
12.4.6. Досвід інвестування житлового будівництва в іноземних державах447 
12.4.7. Проблеми житлового будівництва в Україні та шляхи їх вирішення449 
Тема 13. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери 457 
13.1. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці457 
13.2. Державне регулювання оплати праці462 
13.3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання465 
13.4. Державне регулювання розвитку сфери обслуговування населення478 
13.5. Досвід розподілу витрат на розвиток сфери обслуговування в США488 
КНИГА ТРЕТЯ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ494 
Тема 14. Державне регулювання розвитку регіонів495 
14.1. Мета та головні аспекти регіональної політики держави495 
14.2. Економічне районування України497 
14.3. Оцінка сталості розвитку економіки регіонів506 
14.4. Об`єкти державної регіональної політики508 
14.5. Удосконалення регіональної структури економіки513 
14.6. Регіональні аспекти управління процесами приватизації в Україні516 
14.7. Соціально-економічний комплекс регіону як система518 
14.8. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС520 
14.9. Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку регіонів527 
14.9.1. Державне регіональне управління527 
14.9.2. Проблеми сучасної регіональної політики України. Самоврядування територій532 
14.9.3. Державна програма економічного і соціальної о розвитку України - основа програми розвитку регіонів538 
14.10. Програми економічного та соціального розвитку регіону та їхня реалізація541 
14.10.1. Програми економічного й соціального розвитку регіону як форма регіонального планування541 
14.10.2. Організаційно-методичні основи розробки програми економічного і соціального розвитку регіону її структура та головні показники543 
14.10.3. Реалізація програм економічного і соціального розвитку регіонів550 
14.11. Місцеві бюджети. Формування обласного бюджету553 
14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування553 
14.11.2. Використання фінансових ресурсів регіону. Бюджетні субсидії, дотації, субвенції557 
14.11.3. Формування обласного бюджету562 
14.12. Вільні економічні зони570 
14.12.1. Класифікація та управління ВЕЗ571 
14.12.2. Теорія і практика функціонування ВЕЗ в Україні576 
14.12.3. Досвід утворення і функціонування ВЕЗ в Америці578 
14.12.4. Курортополіс як спеціальна (вільна) економічна зона581 
14.12.5. Соціальна й екологічна політика в регіоні583 
Список літератури 617