Історія України. Модульний курс
Греченко В.А.

Історія України. Модульний курс

Навчальний посібник. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 384 c.

Посібник укладений за кредитно-модулю системою, відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія України». Концептуально та за методичним забезпеченням він істотно відрізняється від інших подіб­них видань. Посібник написаний на матеріалі лекцій, які читалися авто­ром у кількох навчальних закладах України. Науково-мстодичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

Зміст посібника дозволяє використовувати його як студентам колед­жів, інститутів, академій та університетів при вивченні даної дисципліни, так і старшокласникам при вивченні «Історії України» та при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступ
Модуль І. Стародавня й середньовічна історія України (до другої половини XVII ст.)22 
Тема 1. Українські землі в найдавнішу добу23 
1.1. Первісний лад на території України23 
1.2. Перші державні утворення в Північному Причорномор`ї та в Криму26 
1.3. Східні слов`яни в давнину 30 
Тема 2. Київська Русь33 
2.1. Утворення та становлення східнослов`янської держави — Київської Русі33 
2.2. Розквіт Київської Русі. Політичний лад37 
2.3. Роздроблення Київської Русі42 
2.4. Галицько-Волинська держава46 
2.5. Монголо-татарська навала на українські землі та її наслідки 49 
2.6. Соціально-економічний розвиток Київської Русі51 
2.7. Культура Київської Русі54 
2.8. Історичне значення держави Київська Русь і Галицько-Волинської держави56 
Тема 3. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV-XVI ст.)59 
3.1. Захоплення й розподіл українських земель Литвою, Польщею та іншими державами 59 
3.2. Виникнення й розвиток українського козацтва 66 
3.3. Крим у період пізнього середньовіччя77 
3.4. Суспільно-політичний лад та економічний розвиток України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.79 
3.5. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI — 20-30 pp. XVII ст. Початки козацького державотворення83 
3.6. Культура України в XVI — першій половині XVII ст.86 
Модуль II. Нова історія України97 
Тема 1. Національна революція та Визвольна війна українського народу середини XVII ст.99 
1.1. Початок та основні події війни 1648-1653 рр.99 
1.2. Формування української національної держави 104 
1.3. Переяславська рада 8 січня 1654 р.107 
1.4. Завершальні періоди Визвольної війни. Поділ України110 
Тема 2. Українська козацька державність наприкінці XVII-XVIII ст.115 
2.1. Руїна115 
2.2. Україна й Північна війна118 
2.3. Обмеження й ліквідація автономії України у складі Російської імперії120 
2.4. Правобережні й західноукраїнські землі наприкінці XVII - XVIII ст.123 
2.5. Народні рухи та повстання в Україні у XVIII столітті125 
2.6. Слобідська Україна наприкінці XVII-XVIII ст.128 
2.7. Приєднання Північного Причорномор`я та Правобережної України до складу Російської імперії130 
2.8. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII-XVIII ст.132 
2.9. Українська культура наприкінці XVII-XVIII ст.135 
Тема 3. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій140 
3.1. Політичне становище українських земель140 
3.2. Соціально-економічний розвиток України в першій половині XIX ст.146 
3.3. Суспільно-політичні рухи в Україні у 20-ті роки XIX ст.148 
3.4. Початки українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство152 
3.5. Ліберальні реформи 60-70-х pp. XIX ст156 
3.6. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст.161 
3.7. Суспільно-політичні й національний рухи в Україні у 60-90-ті роки XIX ст.164 
3.8. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII-XIX ст.)167 
3.9. Стан і розвиток культури в Україні у XIX ст.172 
3.10. Соціально-економічний та політичний розвиток України на початку XX ст.175 
3.11. Революційні події в Україні у 1905-1907 рр.178 
3.12. Політична реакція. Столипінська аграрна реформа. Загострення національного питання181 
3.13. Західноукраїнські землі в 1900-1913 рр.184 
3.14. Україна в роки Першої світової війни186 
Модуль III. Новітня історія України196 
Тема 1. Відродження державності України в роки Української Національно-демократичної революції197 
1.1. Утворення й діяльність Української Центральної Ради197 
1.2. Боротьба за владу, початок громадянської війни (кінець 1917 - квітень 1918 pp.)201 
1.3. Українська держава гетьмана Скоропадського206 
1.4. Директорія. Відновлення УHP209 
1.5. Західноукраїнська Народна Республіка й Закарпаття в 1918 - 1919 рр.212 
1.6. Відновлення Радянської влади в Україні. Денікінщина215 
1.7. Завершення української національно-демокра-тичної революції, її наслідки та уроки217 
Тема 2. Радянська українська державність у 20-30-ті років Становище на західноукраїнських землях220 
2.1. Нова економічна політика та її здійснення в Україні220 
2.2. Перша спроба використання голоду з політичною метою226 
2.3. Україна й утворення СРСР227 
2.4. Політичні партії в Україні на початку 20-х років Установлення монополії комуністичної партії на владу231 
2.5. Громадсько-політичні організації в тоталітарній системі 20-30-х pp.256 
2.6. Українське відродження 20-х років268 
2.7. Політика форсованої індустріалізації та її наслідки 271 
2.8. Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.274 
2.9. Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х - у 30-ті рр.284 
2.10. Політика у сфері культури та політична культура в 30-ті роки289 
2.11.Західноукраїнські землі між двома світовими війнами 297 
Тема 3. Україна в роки війни та в повоєнний період310 
3.1. Приєднання Західної України до УРСР у складі СРСР 310 
3.2. Початок Великої Вітчизняної війни312 
3.3. Становище на окупованій українській території. Рух Опору. Визволення України 314 
3.4. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні у другій половині 40-х — на початку 50-х рр 319 
3.5. Політика часткової десталінізації в Україні, її непослідовний характер 324 
3.6. Наростання кризових явищ у суспільно-економічному, політичному та культурному житті 327 
3.7. Розвиток культури в Україні у 50-80-ті pp. XX ст.330 
3.8. Україна в добу «перебудови». Боротьба за незалежність332 
Тема 4. Держава Україна на сучасному етапі338 
4.1. Державотворення й політичний розвиток України338 
4.2. Прийняття Конституції України345 
4.3. Соціально-економічне становище республіки347 
4.4. Зовнішня політика України351 
4.5. Розвиток культури України на сучасному етапі355 
Післямова368