Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 47
Матвієнко О. В., Кудіна В. В.

Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 47

Збірник праць. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - 175 c.

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти і виховання у теоретичному, історичному та практичному аспектах.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників освіти.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in theoretical, historical and practical aspects.

Кобаль М. В. Особливості концепції Д. Белла про становлення суспільства знання
Сідельник Н. В. Інтерактивні методи навчання майбутніх педагогів у вищій школі
Ахмад И. М., Слезенко А. О. Значущість рольових ігор у процесі навчання
Слезенко А. О., Касьянова Л. С. Рольова гра як один з активних методів навчання11 
Бабіна-Косенко О. І. Алгоритм як метод навчання у сучасній вищій школі14 
Кудіна В. В., Грежук Ю.В. Основні проблеми проведення практичних занять з іноземної мови у вищій школі та шляхи підвищення ефективності їх організації 16 
Довганець В. І. Експлікація феномену «Пізнавальна самостійність студентів»21 
Бучинський А. В. Роль самостійної навчальної діяльності студентів у підвищенні якості сучасної вищої освіти 25 
Щебликіна Т. А. Організація моніторингу навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема27 
Радченко Ю. Л. Зміст і сутність використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу 31 
Ткачов А.С. Особливості навчання обдарованих дітей підліткового віку35 
Нудьга М. О. Роль учителя в організації роботи учнів над виконанням навчальних проектів38 
Демчук В. С. Теоретичні засади виховної діяльності в університеті41 
Михайличенко О. В. Теоретичні основи громадянського виховання46 
Чернишова М. В. Психолого-педагогічні основи сучасного сімейного виховання49 
Гладченко М. М. Вищий навчальний заклад як організаційний суб’єкт53 
Довбенко Т. В. Огляд стану освіти в Україні на зламі ХІХ - ХХ ст.57 
Олексін Ю. П. Становлення ідеї диференціації навчання школярів у вітчизняній педагогіці (ХІХ - перша третина ХХ ст.) 60 
Кузнецова О. Ю. Тенденції розвитку університетської освіти у Німеччині у другій половині ХХ століття 64 
Парфенюк Т. Ю. Соціально-педагогічне підґрунтя реформування вищої освіти Австралії в контексті ринково орієнтованих освітніх реформ 68 
Корченко М. О. Періодизація розвитку університетської освіти в Королівстві Нідерланди у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть72 
Христенко І. О. Досвід підготовки іноземних студентів у зарубіжних країнах74 
Славська Я. А. Теоретико-методологічні засади еколого-естетичного виховання учнів у школах Великої Британії77 
Шумейко Н. В. Соціально-педагогічні аспекти навчання студентів іноземним мовам в умовах полікультурного освітнього середовища (на матеріалі публікацій Прешовського університету в Прешові, Словаччина)81 
Ващенко О. О. Англо-американська економічна лексика у складі чеського словника86 
Биконя О. П. Методичні вимоги щодо використання електронного посібника у навчанні ділового англомовного говоріння та письма89 
Орловська Л. К. Методичні рекомендації щодо формування усномовленнєвої граматичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної 94 
Конотоп О. С. Методичні рекомендації з навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів97 
Майєр Н. В. Сучасний стан дослідження проблеми формування методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови вищих навчальних закладів101 
Шимко Г. О. Вимоги до формування у майбутніх учителів компетенції у читанні на початковому ступені навчання другої іноземної мови105 
Гупал М. О. Комунікативні бар’єри на початковому етапі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей та шляхи їх подолання110 
Кузло Н. М. Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції майбутніх інженерів-будівельників113 
Зеленська О. М. Засоби формування полікультурної компетентності курсантів на заняттях із вивчення іноземної мови 119 
Несин Ю. М. Експериментальне навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на матеріалі військових брифінгів122 
Кміта Є. В. Комунікативна та іншомовна компетентності диспетчера управління повітряним рухом, їх сутність, складові та співвідношення128 
Михайличенко С. С. Питання вивчення історії медицини та фармації у вищій школі України134 
Андрієвська В. П. Провідні форми навчального процесу з дисципліни «Всесвітня історія» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації137 
Ципко В. В. Гуманістичні виміри суспільствознавчої освіти в університетах технічного напряму141 
Поляничко З. О. Інформатизація шкільної освіти в Україні: сучасний стан та проблеми впровадження144 
Меньковська Ю. А. Види індивідуалізованого навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів149 
Турянська О. Ф. Ознаки особистісно орієнтованого навчання в сучасній освіті160 
Буткалюк Г. В. Гендерний підхід у викладанні історії учням старших класів загальноосвітньої школи164 
Моцак С. І. Формування просторової компетентності учнів засобами історії168