Міжнародні фінанси
Шило В.П., Доровська С.С., Ільіна С.Б., Іванова Н.С.

Міжнародні фінанси

Навчальний посібник. - К: Кондор, 2010. - 346 c.

У теоретично-практичному посібнику з дисципліни «Міжнародні фінан­си» (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспек­ти модульної системи з дисципліни «Міжнародні фінанси» відповідно до міжнародних вимог. З урахуванням закордонного досвіду розглядається нова для України форми вивчення дисципліни та підготовки фахівців економічного профілю. У даному виданні знайшли відображення законодавчі та нор­мативні акти Уряду України, автореферати, статті провідних економістів і практиків пов’язаних з організацією функціонування міжнародних фінансів. Передбачені у посібнику форми активних методів навчання: відкритий текст на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні зав­дання, графічний диктант, завдання з економіко-математичного моделю­вання економічних процесів на світовому фінансовому ринку.

Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, кон­тролю керівників навчальних установ незалежно від форм власності.

Вступ
Модуль 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ ТА ЇХ ІНФРАСТРУКТУРА
Змістовий модуль 1. Міжнародні фінансові системи
1.1. Призначення міжнародних фінансів
1.2. Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі17 
1.3. Світові валютно-фінансові системи20 
1.4. Регіональні валютно-фінансові угруповання24 
Змістовий модуль 2. Міжнародні фінансові організації: МВФ, СБ, центральні банки36 
2.1. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів37 
2.2. Міжнародні фінансові інституції. МВФ: проблеми створення і діяльності. Світовий банк та його складові. Регіональні фінансово-кредитні установи49 
2.3. Суть та роль грошово-кредитної політики61 
2.4. Цілі грошово-кредитної політики: кінцеві, проміжні, оперативні 63 
2.5. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики та їх класифікація65 
Змістовий модуль 3. Ринки валют (спотовий, форвардний, ф’ючерсний) та режим обмінних курсів74 
3.1. Валютні ринки, їх види74 
3.2. Операції на міжнародному валютному ринку85