Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України
В.Г. Ротань

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України

Навчальний посібник. - К.: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид. дослід., 2008. - 848 c.

У цій книзі викладаються основні положення методології тлумачення нормативно-правових актів, розроблені авторами. Методологія враховує досягнення юридичної науки і розроблена па підставі дослідження актів законодавства України та судової практики. Викладаються основи інструментального (техніко-юридичного) тлумачення нормативно-правових актів, яке покликане допомогти з’ясувати зміст положень законодавства, та сутнісного тлумачення, за допомогою якого забезпечується відповідність результатів тлумачення принципу верховенства права, логіці актів законодавства, їх цілям, а також реальному стану суспільних відносин.

Книга адресується фахівцям у галузі права.

Вступне слово керівника авторського колективу і відповідального редактора
Розділ I. Сучасний стан законодавства України та проблема його тлумачення
1. Необхідність в тлумаченні актів законодавства
2. Значення тлумачення актів законодавства10 
3. Тенденції розвитку законодавства як предмета тлумачення за роки незалежності України12 
4. Стан законодавства і організація суспільства13 
5. Невиправдана ускладненість актів законодавства16 
6. Посилення суперечностей між положеннями актів законодавства18 
7. Стан юридично-технічної опрацьованості актів законодавства19 
8. Як включаються нові законі в систему законодавства?25 
9. Законодавчий вплив на правотлумачну діяльність27 
10. Місце та рівень тлумачення актів законодавства в практичній діяльності29 
11. Тлумачення актів законодавства: мистецтво чи наука?34 
12. Підтвердження Є.В. Васьковським наукового характеру методології тлумачення нормативно-правових актів35 
13. Застосування методології тлумачення як професійного інструментарію42 
14. Щодо можливості використання методології тлумачення, офіційно не визнаної законодавцем43 
Розділ II. Чинність нормативно-правових актів44 
Глава 1. Повноваження державних органів приймати (видавати) нормативно-правові акти45 
1. Нормативно-правові акти і акти законодавства45 
2. Повноваження на прийняття (видання) нормативно-правових актів49 
3. Повноваження Верховної Ради приймати (видавати) закони51 
4. Співвідношення юридичної сили закону і ухвали суду про забезпечення позову53 
5. Повноваження Президента України видавати укази та розпорядження54 
6. Повноваження Кабінету Міністрів видавати нормативно-правові акти55 
7. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на прийняття нормативно-правових актів57 
Глава 2. Дія нормативно-правових актів63 
1. Поняття набрання чинності та суміжні поняття63 
2. Оприлюднення нормативно-правових актів70 
3. Набрання чинності нормативно-правовими актами71 
4. Субординація нормативно-правових актів73 
Глава 3. Юридична сила актів офіційного тлумачення нормативно-правових актів74 
1. Що говорить наука74 
2. Сучасна ситуація77 
3. Конституційний Суд України як орган, уповноважений давати нормативне тлумачення Конституції України78 
4. Офіційні роз’яснення, які визнаються обов’язковими законом79 
5. Офіційні роз’яснення, то с обов’язковими, але можуть бути призупинені81 
6. Роз’яснення законів, які не можуть бути визнані обов’язковими83 
7. Роз’яснення Верхового Суду України та вищих спеціалізованих судів84 
8. Податкові роз’яснення85 
9. Повноваження на роз’яснення підзаконних актів86 
Розділ III. Урахування способів встановлення правових приписів в актах законодавства при їх тлумаченні та застосуванні91 
Глава 1. Загальні положення про способи встановлення правових приписів91 
1. Значення способів встановлення правових приписів91 
2. Терміни „положення актів законодавства”, „правила”, „правові норми” і „правові приписи”92 
3. Терміни „встановлення”, „передбачення”, „визначення”, „закріплення” правових приписів та правових конструкцій96 
4. Формулювання правових приписів в актах законодавства98 
5. Співвідношення понять встановлення, закріплення, визначення (правових приписів) та видових стосовно них понять99 
Глава 2. Пряме встановлення правових приписів в актах законодавства103 
1. Поняття прямого встановлення правових приписів103 
2. Пряме встановлення прав осіб104 
3. Пряме встановлення обов’язків осіб105 
4. Пряме встановлення прав та обов’язків за допомогою відсильних та банкетних норм та правових конструкцій105 
5. Поняття прямого встановлення правових норм в літературі106 
6. Термін „пряме” встановлення правових приписів в актах законодавства107 
7. Тлумачення терміну “пряме встановлення правових приписів” в судовій практиці109 
Глава 3. Випливання правових приписів із положень актів законодавства110 
1. Способи випливання правових приписів із актів законодавства110 
2. Джерела, із яких випливають правові приписи111 
3. Розмежування прямого встановлення правових приписів і правових конструкцій та їх випливання (на прикладі нікчемних правочинів)112 
4. Випливання правових приписів і дедукція119 
5. Юридична сила непрямо встановлених правових приписів, які виявляються при тлумаченні висновками121 
Глава 4. Пряме випливання правових приписів із актів законодавства124 
§ 1. Загальні положення124 
1. Щодо поширеності правових приписів, які випливають із актів законодавства прямо124 
2. Пряме випливання обов’язків із положень, якими прямо встановлюються права, і навпаки125 
3. Пряме випливання обов’язків суб’єктів владних повноважень із положень, якими прямо встановлюються їх права127 
4. Пряме випливання правових приписів із положень законодавства, при формулюванні яких використовується пасивний зворот 127 
5. Пряме випливання правових приписів із положень, що встановлюють правовий режим речей 127 
6. Пряме випливання правових приписів із положень, в яких з використанням пасивного звороту встановлюється правова конструкція або правовий режим об’єкта правовідносин128 
7. Пряме випливання правових приписів із положень, що сформульовані як безособові речення129 
8. Пряме випливання прав та обов’язків із положень описового характеру130 
9. Пряме випливання правових приписів із змісту понять, що вживаються в актах законодавства132 
10. Пряме випливання правових приписів із контексту133 
11. Пряме випливання правових приписів із формулювань, в яких використовуються слова “лише”, “тільки”, “виключно”, ”не інакше як” тощо134 
12. Зазначення в законодавчих актах на пряме випливання правових приписів135 
13. Юридична сила правових приписів, які прямо випливають із актів законодавства135 
§ 2. Пряме випливання правових приписів, які виявляються висновком a contrario із формулювань, в яких використовуються слова „лише”, „тільки”136 
1. Юридична сила правових приписів, які прямо випливають із актів законодавства і виявляються висновком a contrario при тлумаченні формулювань, в яких використовуються слова „лише” або „тільки”136 
2. Умови звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства138 
3. Умова дійсності правочину, вчиненого представником з перевищенням повноважень139 
4. Застосування позовної давності140 
5. Спосіб обмеження правоздатності юридичних осіб140 
6. Заборона особі бути учасником декількох повних товариств141 
7. Обмеження на відчуження права попереднього користування141 
8. Згода на здійснення певних дій142 
9. Способи регулювання відносин142 
10. Наслідки вчинення одностороннього правочину143 
11. Обмеження особистих немайнових прав143 
12. Майно, яке може бути використане для забезпечення зобов’язань інвестора143 
13. Межі дії правових приписів, що прямо випливають із актів законодавства та встановлюється висновком a contrario144 
14. Приклад із податкового законодавства144 
15. Значення місця розташування слів „лише”, „тільки” у тексті акту законодавства145 
§ 3. Пряме випливання правових приписів із формулювань, в яких використовується слово „виключно”146 
1. Юридична сила правових приписів, які прямо випливають із актів законодавства і виявляються висновком a contrario при тлумаченні формулювань актів законодавства, в яких використовується прислівник „виключно”146 
2. Способи використання коштів147 
3. Виключне право на здійснення певної діяльності147 
4. Виключна ціль використання майна148 
5. Виключне джерело виконання зобов’язань148 
6. Виключна умова здійснення певної діяльності149 
7. Виключний спосіб вирішення спорів149 
8. Спосіб визначення особи, яка отримує право на здійснення певної діяльності150 
9. Виключна форма виплати пенсій150 
10. Обов’язковість укладення договору150 
§ 4. Правові приписи, які прямо випливають із інших формулювань та виявляються висновком a contrario150 
1. Правові приписи, що прямо випливають із формулювань, які містять застереження „якщо інше не встановлено законом”150 
2. Межі відповідальності перевізника за незбереження вантажу, багажу, пошти152 
3. Особливості укладення державного контракту153 
4. Особливості відповідальності оператора за ядерну шкоду154 
5. Пряме зазначення на можливість встановлення законом винятків та обмежень155 
6. Винятки із правила156 
7. Одна особливість вітчизняного права158 
8. Правові приписи, що прямо випливають із формулювань, які містять застереження „якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства”160 
9. Правові приписи, як прямо випливають із формулювань, які містять застереження „якщо інше не встановлено договором (установчими документами юридичної особи, домовленістю сторін)”161 
10. Правові приписи які прямо випливають із формулювань, що містять застереження „за винятком”162 
11. Правові приписи, що прямо випливають із формулювань, які містять прийменник „крім” 163 
12. Юридична сила правових приписів, що випливають із формулювань актів законодавства, які містять прийменник „крім”165 
Глава 5. Правові приписи, що непрямо випливають із актів законодавства і виявляються висновком a fortiori166 
§ 1. Загальні положення166 
§ 2. Окремі непрямо встановлені приписи, що виявляються висновком a fortiori171 
Глава 6. Правові приписи, які непрямо випливають із актів законодавства та виявляються при тлумачення висновками від попереднього правового явища до наступного і навпаки183 
§ 1. Загальні положення183 
1. Термін "висновки від попереднього правового явища до наступного і навпаки" та його зміст183 
2. Висновки від попереднього правового явища до наступного і навпаки у судовій практиці185 
3. Висновки від попереднього правового явища до наступного і навпаки у сучасній науковій літературі186 
4. Практичне значення висновків від попереднього правового явища до наступного і навпаки187 
5. Юридична сила правових приписів, що непрямо випливають із нормативно-правових актів та встановлюються висновками від попереднього правового явища до наступного і навпаки191 
6. Конкуренція між правилами, що непрямо випливають із актів законодавства199 
§ 2. Аналіз правових приписів, що непрямо випливають із актів законодавства і виявляються висновком від попереднього правового явища до наступного і навпаки203 
1. Зменшення розміру збитків та неустойки203 
2. Висновок із правила про визначення судом розміру грошового відшкодування моральної шкоди204 
3. Відповідальність та обов’язок, за виконання якого особа відповідає206 
4. Визначення виду цивільно-правової відповідальності, із якого випливає правило про відповідальність209 
5. Висновок про вину як умову відповідальності із правила про доведення вини210 
6. Висновок про обов’язок укласти договір на підставі правила про порядок укладення договору211 
7. Тлумачення положення про право продавця вимагати повернення речі212 
8. Висновки від наступного правового явища до попереднього і навпаки у практиці Європейського Суду з прав людини Висновки від наступного до попереднього і навпаки у практиці Європейського Суду з прав людини213 
9. Висновок від попереднього до наступного в публічному праві216 
10. Висновок від попереднього правового явища до наступного в транспортних правилах218 
11. Юридичні наслідки відмови управненої сторони зобов’язання від прийняття подальшого виконання219 
12. Обов’язки, що випливають із правил про перевірку рухомого складу219 
13. Висновок від наступного до попереднього при тлумаченні актів законодавства про судоустрій220 
14. Висновок від наступного до попереднього при тлумаченні актів трудового законодавства221 
15. Невиправдане ігнорування висновку від попереднього правового явища до наступного в правотворчій і правозастосовчій діяльності 223 
16. Висновок від наступного до попереднього у сфері адміністративного права 224 
17. Висновок від наступного до попереднього при застосуванні податкового законодавства 225 
18. Необхідність ускладнення тексту нормативно- правових актів унаслідок неврахування висновку від попереднього до наступного226 
19. Чи може адміністративний суд стягнути середню заробітну плату за час вимушеного прогулу при поновленні працівника на роботі?227 
20. Чи пов’язані як попереднє і наступне правові явища юридичний факт і правовідносини230 
21. Чи може передаватись під виплату ренти грошова сума?231 
22. Як узгодити термінологію Цивільного і Господарського кодексів (недійсність правочину, договору, недійсність окремих частин правочину, умов договору, недійсність зобов’язання)232 
23. Форма правочину про зміну спадкоємцями за законом черговості одержання права на спадкування233 
24. Висновок від попереднього правового явища до наступного із положень про відповідальність особи усім своїм (певним) майном234 
25. Визначення обов’язків зберігача235 
26. Коло осіб, що мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника239 
27. Колізія між ч. 2 ст. 1195 і абзацом третім ч. З ст. 1197 ЦК241 
28. Наслідки прострочення повернення речей згідно з договором позики242 
29. Визначення видів виплат, що підлягають індексації242 
30. Висновок від гіпотези правової норми до диспозиції243 
31. Розрахунки за товари за відсутності реєстратора розрахункових операцій243 
32. Особи, які мають право на допомогу по догляду за дитиною244 
33. Випадок, коли правовий припис, що виявляється висновком від наступного правового явища до попереднього, не підлягає застосуванню245 
Глава 7. Правові приписи, які непрямо випливають із актів законодавства та виявляються висновком a contrario246 
1. Межі, в яких висновок a contrario є припустимим246 
2. Юридична сила правових приписів, що непрямо випливають із загальних правил та виявляються при тлумаченні висновком a contrario247 
3. Як слід розуміти загальні правові приписи в контексті цієї глави даного видання249 
4. Юридична сила правових приписів, які непрямо випливають із спеціальних положень актів законодавства, виявляються висновком a contrario та не суперечать загальним правовим приписам251 
5. Юридична сила правових приписів, які непрямо випливають із спеціальних положень актів законодавства та суперечать іншим правовим приписам252 
6. Виявлення явищ, які встановлюються висновком a contrario257 
7. Щодо практичного значення правових приписів, які непрямо випливають із актів законодавства і виявляються висновком a contrario260 
§ 2. Аналіз окремих правових приписів, які непрямо випливають із актів законодавства, виявляються при тлумаченні висновком a contrario і не підлягають застосуванню267 
1. Щодо необхідності однакового тлумачення однотипних правових приписів267 
2. Хто не має права випускати акції267 
3. Чи можуть декілька осіб видати одну довіреність на ім’я кількох осіб269 
4. Чи виключає спеціально встановлений спосіб захисту права захист права іншими способами270 
5. Підстави недійсності заповіту271 
6. Підстави відповідальності підрядника за дефекти збудованого об’єкта272 
7. Хто може бути виконавцем заповіту272 
8. Майно спадкоємця, на яке може бути звернене стягнення за зобов’язаннями спадкодавця273 
9. Недійсність відмови від прийняття спадщини274 
10. Види відповідальності замовника за договором будівельного підряду275 
11. Чи несе позичальник, що прострочив виконання зобов’язання, обов’язок відшкодувати збитки276 
12. Визначення осіб, що мають право бути учасником банку277 
13. Межі відповідальності комісіонера278 
14. Спонукання продавця до передання речей, визначених родовими ознаками 278 
15. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ у користування відповідно до договору позички279 
16. Обов’язок підрядника відшкодувати збитки280 
17. Види відповідальності страховика281 
18. Підстави відмови страховика від договору страхування282 
19. Види відповідальності платника ренти283 
20. Відповідальність платника за чеком284 
21. Відповідальність особи, що незаконно заволоділа річчю285 
22. Про сумісність окремих видів відповідальності285 
23. Недійсність правочину щодо розпорядження спільним майном286 
24. Часткова участь у будівництві житла287 
25. Межі відповідальності спадкоємців боржника перед кредиторами останнього289 
26. Наслідки порушення наймачем обов’язку повернути предмет найму наймодавцеві290 
27. Обов’язок представника відшкодувати збитки291 
28. Положення податкового законодавства292 
29. Забезпечення виплати ренти292 
30. Відповідальність виробника сільськогосподарської продукції293 
31. Хто може бути управителем майна293 
32. Хто повинен оплачувати послуги щодо особистої охорони?294 
33. Чи можуть бути нікчемними правочини щодо земельних ділянок295 
34. Чи є право вимагати повернення майна безумовним?295 
35. Висновок a contrario із ч. 9 ст. 1109 ЦК296 
36. Склад спадщини297 
37. Приклад, коли при тлумаченні положення Конституції не було враховано висновок a contrario300 
38. Обов’язок охороняти комерційну таємницю302 
39. Висновок a contrario при визначенні повноважень державних органів303 
40. Чинність правового припису, що обмежує можливість придбання права власності303 
§ 3. Висновок a contrario при тлумаченні правових приписів інституту правочинів304 
1. Загальні правила304 
2. Наслідки недійсності правочину, вчиненого малолітньою особою306 
3. Наслідки недійсності правочину, вчиненого неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності308 
4. Наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності309 
5. Наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними309 
6. Наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою 310 
7. Наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти312 
8. Наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки313 
9. Наслідки вчинення правочину під впливом обману314 
10. Наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною315 
11. Наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини316 
Глава 8. Правові приписи, що виявляються методом логічного доповнення тексту321 
Глава 9. Практика тлумачення актів законодавства у відриві від їх букви328 
§ 1. Асоціативне тлумачення актів законодавства328 
§ 2. Надання переваги економічній сутності речей над буквою актів законодавства352 
Розділ IV. Систематичне тлумачення актів законодавства360 
Глава 1. Галузева та інституційна кваліфікація відносин та обставин, що опосередковуються правом, а також правових приписів360 
1. Систематичне тлумачення актів законодавства в практиці правозастосування360 
2. Тлумачення актів законодавства і правових норм361 
3. Поняття галузевої та інституційної кваліфікації обставин та відносин363 
4. Кодифіковані законодавчі акти як засіб визначення галузевої належності правових приписів365 
5. Галузева належність деяких відносин з участю податкових органів366 
6. Використання зазначення на сторони відносин для встановлення галузевої належності положень актів законодавства 367 
7. Термін „акти певної галузі права”368 
8. Правові приписи цивільного і суміжних галузей права369 
9. Господарські відносини та нормн господарського права370 
10. Галузева належність норм, які формулюються в міжнародно-правових актах372 
11. Матеріальні і процесуальні норми та відповідні правовідносини373 
12. Матеріально-правові норми та норми, що регулюють відносини в процесі виконавчого провадження374 
13. Визначення місця положень законодавства, що підлягають застосуванню, усередині галузі законодавства379 
Глава 2. Переважне застосування положень законодавства (правових норм, правових приписів)392 
§ 1. Окремі аспекти проблеми переважного застосування положень законодавства (правових норм, правових приписів)392 
§ 2. Переважне застосування спеціальних положень (правових норм, правових приписів)394 
Сумісні і несумісні правові приписи405 
§ 3. Перевага матеріальних правових приписів перед процедурними430 
§ 4. Спроби передбачити переважне застосування окремих законодавчих актів435 
§ 5. Переважне застосування нормативно-правових актів, прийнятих пізніше, та їх положень 435 
Глава 3. Усунення невизначеності та дефектів тексту нормативно-правових актів шляхом систематичного тлумачення443 
1. Умови виникнення переважного права наймача житла446 
2. Відповідальність учасника повного товариства449 
3. Яким є правовий режим майна, що внесене на підставі договору простого товариства?456 
4. Використання систематичного тлумачення для визначення поняття господарсько-правової відповідальності459 
5. Передумови укладення договору найму (оренди) морських торговельних суден470 
Розділ V. Лінгвістичне (мовознавче) тлумачення нормативно-правових актів473 
Глава 1. Лінгвістичне (мовознавче) тлумачення як практична проблема473 
1. Значення і зміст лінгвістичного (мовознавчого) тлумачення473 
2. Мовний рівень чинного законодавства475 
3. Рівень мовної (лінгвістичної) підготовки юристів478 
Глава 2. Лексичне тлумачення481 
1. Предмет лексичного тлумачення481 
2. Чи є в актах законодавства зайві слова?482 
3. Розуміння та визначення понять в актах законодавства483 
4. Використання одного і то ж терміну для позначення різних понять486 
5. Терміни, що мають умовний характер (переносний смисл)487 
6. Поняття, що випливають із законодавства488 
7. Щодо суперечності між національним і міжнародним правом у розумінні термінів490 
8. Використання судової практики для визначення змісту понять491 
9. Неточності у використанні термінів492 
10. Використання наукових джерел для визначення понять493 
11. Чи є особливості термінології, що не мають юридичного значення?494 
12. Поняття недійсності в актах цивільного законодавства495 
13. Поняття преюдиційних фактів496 
14. Зміст поняття відповідальності в цивільному праві497 
Глава 3. Граматичне тлумачення503 
1. Морфологічні аспекти тлумачення503 
2. Зміст синтаксичного тлумачення504 
3. Розташування слів у реченні (простих речень у складному реченні)504 
4. Слова в дужках506 
5. Сполучники „і”, „та” в тексті нормативно-правових актів508 
6. Сполучники „або” і „та” у визначеннях непереборної сили511 
7. Сполучник „а також” в тексті нормативно-правових актів512 
8. Спотворення тексту положень законодавства внаслідок невдалого використання чи невикористання сполучника „а також”514 
9. Чи є недодержання синтаксичних правил підставою для визнання положень законодавства такими, що не підлягають застосуванню?515 
10. Стиль актів законодавства516 
Розділ VI. Логічний спосіб тлумачення524 
Глава 1. Загальні положення524 
1. Зміст логічного тлумачення524 
2. Приклади розмежування логічного і систематичного тлумачення525 
3. Логічне і систематичне тлумачення положень про матеріальну відповідальність працівників526 
4. Логічне і лінгвістичне тлумачення527 
5. Значення логічного тлумачення528 
Глава 2. Виявлення дійсного змісту положень актів законодавства шляхом їх логічного тлумачення532 
Глава 3. Усунення недоліків тексту нормативно-правових актів за допомогою логічного тлумачення541 
1. Тенденція в розвитку вітчизняного законодавства541 
2. Наслідки набуття юридичною особою статусу засновника (учасника) господарського товариства542 
3. Тлумачення деяких положень Земельного кодексу542 
4. Коригування термінології актів законодавства544 
5. Логічне тлумачення законодавчих положень, в яких допущене невиправдане нагромадження слів545 
6. Логічне тлумачення положень про наслідки недійсності правочинів546 
7. Усунення недоліків тексту акта законодавства, обумовлених невдалим порядком слів548 
8. Логічні хиби, що не впливають на зміст положення законодавства551 
9. Усунення невизначеності у ст. 8 Закону „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”555 
10. Ступінь категоричності формулювань актів цивільного законодавства558 
Розділ VII. Тлумачення принципу верховенства права та інших положень Конституції України566 
Глава 1. Загальні положення566 
Глава 2. Принцип верховенства права в Конституції України570 
1. Найважливіша особливість Конституції України570 
2. Юридична сила принципу верховенства права571 
3. Значення принципу верховенства права для тлумачення нормативно-правових актів573 
4. Принцип верховенства права в законодавчих актах України574 
5. Пошуки змісту принципу верховенства права576 
6. Зміст принципу верховенства права в практиці Конституційного Суду України577 
7. Зміст принципу верховенства права у сучасному його розумінні580 
8. Щодо включення до змісту принципу верховенства права суміжних правових регуляторів581 
9. Співвідношення принципів законності і верховенства права582 
10. Визнання та забезпечення природніх прав людини583 
11. Принципи добросовісності, справедливості та розумності як складові частини принципу верховенства права585 
12. Верховенство права і вимоги до публічного і правового порядку587 
13. Верховенство права: вимоги до законів та інших нормативно-правових актів590 
14. Верховенство права і відносини особи з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування592 
15. Верховенство права і суд597 
16. Застосування принципу верховенства права при тлумаченні неясних положень законодавства602 
Глава 3. Тлумачення і застосування положень Конституції України615 
1. Формулювання в Конституції України норм прямої дії615 
2. Повноваження судів тлумачити і застосовувати Конституцію при здійсненні правосуддя616 
3. Класифікація положень Конституції як предмета тлумачення620 
4. Тлумачення і застосування положень Конституції, що мають громадянський і політичний зміст і не потребують конкретизації623 
5. Тлумачення і застосування положень Конституції, що мають громадянський і політичний зміст та потребують конкретизації625 
6. Тлумачення і застосування принципів (основних засад), що мають громадянський і політичний зміст626 
7. Тлумачення та застосування положень Конституції, що мають економічний, соціальний або культурний зміст і не потребують конкретизації627 
8. Як мають вирішуватись справи такого роду628 
9. Порівняння особливостей тлумачення і застосування частини третьої ст. 46 і ст. 56 Конституції629 
10. Тлумачення положень соціального, економічного і культурного змісту, що потребують конкретизації630 
11. Тлумачення і застосування конституційних принципів соціального, економічного та культурного631 
12. Положення Конституції про економічні, соціальні та культурні права як декларації держави про її соціальні наміри і нормативний регулятор635 
13. Аргумент, на користь можливості застосування судами загальної юрисдикції законів, що не відповідають Конституції України636 
14. Застосування частини першої ст. 55 і частини другої ст. 124 Конституції638 
15. Застосування Конституції України за наявності міжнародних договорів, які їй суперечать639 
16. Застосування Конституції України за наявності указів Президента України чи постанов Кабінету Міністрів, які їй суперечать640 
Розділ VIII. Деякі інші способи надання правового характеру результатам тлумачення нормативно-правових актів653 
Глава 1. Історичне тлумачення нормативно-правових актів653 
1. Щодо термінів, які використовуються для позначення історичного аспекту тлумачення653 
2. Місце історичного тлумачення в системі тлумачення актів законодавства653 
3. Історичний зв’язок між нормативно-правовими актами на прикладі положень про позовну давність655 
4. Використання раніше чинних нормативно-правових актів при тлумаченні чинних актів659 
5. Соціально-економічні і політичні зміни, що знайшли відображення в системі понять, які використовуються в законодавстві 664 
Глава 2 .Телеологічне тлумачення672 
1. Необхідність у телеологічному тлумаченні672 
2. Нормативні приписи здійснювати телеологічне тлумачення673 
3. Мета як критерій правомірності обмежень прав і свобод людини674 
4. Телеологічне тлумачення в практиці Конституційного Суду України675 
5. Телеологічне тлумачення з метою виявити відповідність законодавчого положення засаді677 
6. Телеологічне тлумачення нормативно-правових актів з метою з’ясування їх змісту680 
7. Врахування цілі положення акта законодавства при виборі визначення поняття, яке має застосовуватись при тлумаченні даного положення683 
Глава 3. Зовнішні щодо положень нормативно-правових актів, що тлумачаться, офіційні джерела686 
1. Зовнішні нормативні джерела686 
2. Зовнішні офіційні ненормативні джерела687 
3. Практика тлумачення і застосування нормативно- правових актів як зовнішнє джерело688 
4. Інша практика як джерело права689 
5. Законодавче визнання нормативного значення доктрини690 
6. Інші зовнішні джерела692 
Глава 4. Розширене та обмежене тлумачення697 
1. Розширене та обмежене тлумачення в науковій літературі697 
2. Розширене та обмежене тлумачення в судовій практиці699 
3. Розширення змісту понять, що має правову підставу700 
4. Альтернатива розширеному та обмеженому тлумаченню702 
Розділ IX. Застосування закону і права за аналогією707 
Глава 1. Загальні положення707 
1. Прогалини в праві як підстава застосування закону і права за аналогією707 
2. Оцінка стану практичного застосування закону за аналогією708 
3. Щодо поняття аналогії закону709 
4. Відносини, до яких можливе застосування закону за аналогією711 
5. Акти законодавства, що підлягають застосуванню за аналогією712 
6. Міжгалузева аналогія714 
7. Аналогія закону як матеріально- та процесуально-правове явище716 
8. Подібність відносин як критерій застосування закону за аналогією717 
Глава 2. Наявні прогалини в правовому регулюванні суспільних відносин та положення законодавства, що підлягають застосуванню за аналогією з метою подолання цих прогалин723 
1. Уточнення підстави застосування закону за аналогією723 
2. Визначення моменту, з якого набирають чинності акти законодавства724 
3. Момент, з якого договір вважається розірваним (припиненим) при односторонній відмові від нього726 
4. Момент виникнення права володіння річчю на підставі договору найму727 
5. Визначення за аналогією форми згоди на вчинення правочинів728 
6. Визначення дня попередження про вихід із повного товариства729 
7. Визначення розміру процентів, що сплачуються при простроченні оплати товару730 
8. Наслідки продовження користування річчю після закінчення строку найму731 
9. Визначення моменту вручення речі732 
10. Визначення за аналогією долі будівель (споруд), побудованих на орендованій земельній ділянці733 
11. Розмір плати за користування земельною ділянкою при наймі (оренді) будівлі або іншої капітальної споруди734 
12. Застосування до найму житла загальних положень про найм (ст. 759-786 ЦК) 735 
13. Наслідки невиконання замовником обов’язку залучити підрядника до участі у справі736 
14. Порядок огляду та перевірки товару, що повертається після зберігання737 
15. Правомочність колегіального органу юридичної особи739 
16. Держава як гарант740 
17. Початок перебігу строку залучення до сплати земельного податку742 
18. Застосування закону за аналогією при визначенні умов переходу права на землю744 
Глава 3. Застосування закону за аналогією у разі виникнення прогалин у законодавстві внаслідок невідповідності положення законодавства принципу верховенства права747 
1. Застосування закону за аналогією при визначенні складу реальних збитків747 
2. Застосування закону за аналогією в інституті ренти748 
3. Застосування закону за аналогією при визначенні правового становища іноземців та осіб без громадянства749 
4. Застосування закону за аналогією до відносин, урегульованих прямо встановленими правовими приписами751 
5. Застосування за аналогією положення про строки звернення до адміністративного суду753 
Глава 4. Застосування закону за аналогією у разі неповної логічної тотожності суспільних відносин757 
1. Повна та неповна логічна тотожність суспільних відносин757 
2. Ліцензія і ліцензійний договір760 
3. Набуття і надання неповнолітнім особам повної цивільної дієздатності763 
4. Підстави застосування до Автономної Республіки Крим положень, що стосуються держави і територіальних громад764 
Глава 5. Неприпустимість застосування закону за аналогією у разі урегульованості суспільних відносин766 
1. Попередні зауваження766 
2. Участь держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних відносинах 770 
Глава 6. Аналогія права772 
1. Законодавство і право як джерела, що застосовуються в порядку аналогії права772 
2. Поняття аналогії права у чинному законодавстві774 
3. Аналогія права в судовій практиці775 
4. Придатність основних засад (принципів) для застосування в порядку аналогії права777 
5. Застосування в порядку аналогії права принципу верховенства права у разі наявності прогалин у законодавстві478 
6. Створення рішенням суду обставин, які не врегульовані законом482 
7. Застосування принципу верховенства права у разі надання державного органу права (повноважень) без визначення способу його реалізації484 
8. Застосування в порядку аналогії права принципів, текстуально в законодавчих актах не відображених487 
9. Застосування принципу верховенства права для визначення змісту оціночних понять490