Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України
В.Г. Ротань

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України

Навчальний посібник. - К.: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид. дослід., 2008. - 848 c.

У цій книзі викладаються основні положення методології тлумачення нормативно-правових актів, розроблені авторами. Методологія враховує досягнення юридичної науки і розроблена па підставі дослідження актів законодавства України та судової практики. Викладаються основи інструментального (техніко-юридичного) тлумачення нормативно-правових актів, яке покликане допомогти з’ясувати зміст положень законодавства, та сутнісного тлумачення, за допомогою якого забезпечується відповідність результатів тлумачення принципу верховенства права, логіці актів законодавства, їх цілям, а також реальному стану суспільних відносин.

Книга адресується фахівцям у галузі права.

<
Вступне слово керівника авторського колективу і відповідального редактора
Розділ I. Сучасний стан законодавства України та проблема його тлумачення
1. Необхідність в тлумаченні актів законодавства
2. Значення тлумачення актів законодавства10 
3. Тенденції розвитку законодавства як предмета тлумачення за роки незалежності України12 
4. Стан законодавства і організація суспільства13 
5. Невиправдана ускладненість актів законодавства16 
6. Посилення суперечностей між положеннями актів законодавства18 
7. Стан юридично-технічної опрацьованості актів законодавства19 
8. Як включаються нові законі в систему законодавства?25 
9. Законодавчий вплив на правотлумачну діяльність27 
10. Місце та рівень тлумачення актів законодавства в практичній діяльності29 
11. Тлумачення актів законодавства: мистецтво чи наука?34 
12. Підтвердження Є.В. Васьковським наукового характеру методології тлумачення нормативно-правових актів35 
13. Застосування методології тлумачення як професійного інструментарію42 
14. Щодо можливості використання методології тлумачення, офіційно не визнаної законодавцем43 
Розділ II. Чинність нормативно-правових актів44 
Глава 1. Повноваження державних органів приймати (видавати) нормативно-правові акти45 
1. Нормативно-правові акти і акти законодавства45 
2. Повноваження на прийняття (видання) нормативно-правових актів49 
3. Повноваження Верховної Ради приймати (видавати) закони51 
4. Співвідношення юридичної сили закону і ухвали суду про забезпечення позову53 
5. Повноваження Президента України видавати укази та розпорядження54 
6. Повноваження Кабінету Міністрів видавати нормативно-правові акти55 
7. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на прийняття нормативно-правових актів57 
Глава 2. Дія нормативно-правових актів63 
1. Поняття набрання чинності та суміжні поняття63 
2. Оприлюднення нормативно-правових актів70 
3. Набрання чинності нормативно-правовими актами71 
4. Субординація нормативно-правових актів73 
Глава 3. Юридична сила актів офіційного тлумачення нормативно-правових актів74 
1. Що говорить наука74 
2. Сучасна ситуація77 
3. Конституційний Суд України як орган, уповноважений давати нормативне тлумачення Конституції України78 
4. Офіційні роз’яснення, які визнаються обов’язковими законом79 
5. Офіційні роз’яснення, то с обов’язковими, але можуть бути призупинені81 
6. Роз’яснення законів, які не можуть бути визнані обов’язковими83 
7. Роз’яснення Верхового Суду України та вищих спеціалізованих судів84 
8. Податкові роз’яснення85 
9. Повноваження на роз’яснення підзаконних актів86 
Розділ III. Урахування способів встановлення правових приписів в актах законодавства при їх тлумаченні та застосуванні91 
Глава 1. Загальні положення про способи встановлення правових приписів91 
1. Значення способів встановлення правових приписів91 
2. Терміни „положення актів законодавства”, „правила”, „правові норми” і „правові приписи”92 
3. Терміни „встановлення”, „передбачення”, „визначення”, „закріплення” правових приписів та правових конструкцій96 
4. Формулювання правових приписів в актах законодавства98 
5. Співвідношення понять встановлення, закріплення, визначення (правових приписів) та видових стосовно них понять99 
Глава 2. Пряме встановлення правових приписів в актах законодавства103 
1. Поняття прямого встановлення правових приписів103 
2. Пряме встановлення прав осіб104 
3. Пряме встановлення обов’язків осіб105 
4. Пряме встановлення прав та обов’язків за допомогою відсильних та банкетних норм та правових конструкцій105 
5. Поняття прямого встановлення правових норм в літературі106 
6. Термін „пряме” встановлення правових приписів в актах законодавства107 
7. Тлумачення терміну “пряме встановлення правових приписів” в судовій практиці109 
Глава 3. Випливання правових приписів із положень актів законодавства110 
1. Способи випливання правових приписів із актів законодавства110 
2. Джерела, із яких випливають правові приписи111 
3. Розмежування прямого встановлення правових приписів і правових конструкцій та їх випливання (на прикладі нікчемних правочинів)112 
4. Випливання правових приписів і дедукція119 
5. Юридична сила непрямо встановлених правових приписів, які виявляються при тлумаченні висновками121 
Глава 4. Пряме випливання правових приписів із актів законодавства124 
§ 1. Загальні положення124 
1. Щодо поширеності правових приписів, які випливають із актів законодавства прямо124 
2. Пряме випливання обов’язків із положень, якими прямо встановлюються права, і навпаки125 
3. Пряме випливання обов’язків суб’єктів владних повноважень із положень, якими прямо встановлюються їх права127 
4. Пряме випливання правових приписів із положень законодавства, при формулюванні яких використовується пасивний зворот 127 
5. Пряме випливання правових приписів із положень, що встановлюють правовий режим речей 127 
6. Пряме випливання правових приписів із положень, в яких з використанням пасивного звороту встановлюється правова конструкція або правовий режим об’єкта правовідносин128 
7. Пряме випливання правових приписів із положень, що сформульовані як безособові речення129 
8. Пряме випливання прав та обов’язків із положень описового характеру130