Регіональна економіка
Шахраюк-Онофрей С.І., Круць А.В.

Регіональна економіка

Навчальний посібник. - Чернівці, 2008. - 140 c.

Розміщення продуктивних сил розглядається як ди­намічний процес, тісно пов'язаний з природними, економічними та соціальними умовами регіонів, особливостями територіально­го поділу праці. Викладений у книзі теоретичний матеріал сприятиме вивченню теорії, методики і практики регіональної економіки.

З метою полегшення користування навчальним посібником основні поняття і ключові моменти по тексту виділено жирним шрифтом

Вступ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1. Регіон як об’єкт дослідження
2. Визначення предмету курсу. Місце курсу в системі наукових дисциплін
3. Зв`язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами. Методи і методологічні основи курсу «Регіональна економіка»
ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ІФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ11 
1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об`єктивний характер11 
2. Основні закономірності розміщення продуктивних сил12 
3. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил. Визначальна роль економічних і соціальних факторів розміщення виробництва14 
ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА 16 
1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства16 
2. Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори17 
3. Принципи економічного районування. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів. Типи економічних районів18 
ТЕМА 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ20 
1. Територіальний поділ праці - головна умова спеціалізації економічних регіонів20 
2. Спеціалізація економічних регіонів та методики її оцінки22 
3. Методологічні підходи до типології регіональних суспільних систем24 
ТЕМА 5. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ27 
1. Сутність державної регіональної економічної політики. Об`єкти і суб`єкти державної регіональної політики27 
2. Основні цілі державної регіональної економічної політики. Завдання державної регіональної економічної політики29 
3. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил31 
ТЕМА 6. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ34 
1. Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики34 
2. Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики36 
3. Спеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної економічної політики38 
ТЕМА 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ41 
1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс41 
2. Структура економіки, її сутність та поняття43 
3. Регіональні особливості галузевої структури економіки44 
ТЕМА 8. ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ47 
1. Природно-ресурсний потенціал та його структура. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов47 
2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів. Ресурсозбереження і його значення для розвитку народного господарства країни50 
3. Роль населення у розвитку народного господарства України52 
4. Чисельність і розміщення населення України. Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливості54 
ТЕМА 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ57 
1. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення57 
2. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів59 
3. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки61 
ТЕМА 10. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ63 
1. Методологічні основи і сутність регіональної економіки63 
2. Основні передумови регіонального економічного розвитку65 
3. Економічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексу66 
ТЕМА 11. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ69 
1. Економіка Донецького регіону69 
2. Економіка Придніпровського регіону70 
3. Економіка Східного регіону73 
4. Економіка Центрального регіону75 
5. Економіка Поліського регіону77 
6. Економіка Подільського регіону78 
7. Економіка Карпатського регіону80 
8. Економіка Причорноморського регіону82 
ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ84 
1. Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили84 
2. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємництва86 
3. Міжнародні економічні зв’язки України88 
ТЕМА 13. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ90 
1. Поняття розміщення продуктивних сил та територіальної організації виробництва у ринковому середовищі господарювання90 
2. Принципи і фактори розвитку та розміщення продуктивних сил у сучасному суспільстві92 
3. Природноекономічні фактори розвитку та розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів94 
ТЕМА 14. НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ96 
1. Еволюція економічних принципів природокористування96 
2. Еколого-економічні засади раціонального природокористування98 
3. Перспективні напрями раціональною природокористування100 
ТЕМА 15. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ103 
1. Стан навколишнього природного середовища103 
2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища106 
3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації108 
ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА111 
1. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю111 
2. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища113 
3. Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики115 
ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ118 
1. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва118 
2. Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу120 
3. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища. Збалансоване використання і відновлення природних ресурсів122 
ТЕМА 18. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА125 
1. Міжнародні природні ресурси та співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища125 
2. Особливості регулювання і планування природоохоронної діяльності в зарубіжних країнах127 
3. Досвід зарубіжних країн у сфері охорони довкілля. Теоретико-методологічні засади сталого розвитку суспільства129 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ134 
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ137