Релігієзнавство
Титов В.Д.

Релігієзнавство

Навчальний посібник. - Х. : Прапор, 2006. - 351 c.

Підручник написано відповідно до дисциплінарної структури релігієзнавства і на основі новітніх здобутків цієї сфери гуманітарного знання з акцентацією уваги на проблемах історії і сьогоденного буття релігії в Україні.Підручник підготовлений згідно із програмою навчальної дисципліни «Релігієзнавство». Він знайомить з основами теорії релігієзнавства, первісними, національними та світовими релігіями, сучасними релігійними рухами, міжнародними правовими актами та законодавством України щодо забезпечення свободи совісті, регулювання відносин між державою, церквою і віруючими. Розрахований на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами релігієзнавства.

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання
Предмет релігієзнавства
Структура релігієзнавства
Основні категорії релігієзнавства13 
Методи і принципи релігієзнавства15 
2. Релігія у філософському вимірі21 
2.1. Релігія як предмет філософського осмислення21 
Сутність релігії21 
Філософські концепції природи релігії24 
Основні елементи релігії32 
2.2. Релігія як духовний феномен і суспільне явище40 
Релігія як форма онтологічного самовизначення людини40 
Релігія — шлях людини до вічності45 
Суспільні функції релігії49 
Класифікація релігій54 
3. Історична генеза релігії59 
3.1. Первісні «чуттєво-надчуттєві» вірування59 
Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань59 
Анімістичні вірування62 
Фетишизм65 
Тотемізм66 
Магія68 
Генеза надприродного70 
3.2. Етнонаціональні релігії74 
Іудаїзм74 
Даосизм83 
Конфуціанство87 
Індуїзм93 
Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі104 
4. Світові релігії113 
4.1 Буддизм113 
Походження113 
Ідейні джерела114 
Основи віровчення115 
Напрями118 
Поширення125 
4.2. Християнство129 
Соціально-економічні умови та духовні джерела130 
Ісус Христос — центральна постать християнства133 
Моральне вчення138 
Культ141 
Біблія — священна книга християн144 
Вселенські собори — етапи формування основних догматів християнства149 
Поділ християнської церкви на православну (Східну) та католицьку (Західну)154 
Католицизм160 
Протестантизм164 
4.3. Іслам171 
Основні віросповідні принципи172 
Морально-етичні норми175 
Мусульманський шаріат180 
Культ181 
Релігійні напрями та течії186 
5. Релігія та інші вияви духовності194 
5.1. Вільнодумство194 
Вільнодумство давнього світу195 
Середньовічне вільнодумство197 
Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу199 
Розвиток українського вільнодумства201 
Неопозитивістська форма вільнодумства203 
Фрейдистський напрям вільнодумства204 
Атеїстичний екзистенціалізм205 
Гуманістичні рухи вільнодумства206 
Атеїзм як форма вільнодумства208 
5.2. Сучасні богошукання (неорелігійні рухи)212 
Богошукання орієнтального напряму214 
Неохристиянські рухи218 
Синтетичні неорелігії223 
Саєнтологічні рухи230 
Неоязичництво232 
Демоністичні культи233 
6. Релігії в Україні239 
6.1. Український конфесійний плюралізм239 
Християнство240 
Іслам252 
Етнонаціональні релігії253 
Неорелігії256 
6.2. Свобода совісті та її правове регулювання в Україні270 
Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття «свобода совісті»270 
Свобода релігійної совісті274 
Державно-церковні відносини в історико-філософському вимірі277 
Міжнародні правові гарантії свободи совісті281 
Правове забезпечення свободи совісті в Україні286