Соціологія
Жоль К.К.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2005. - 440 c.

У навчальному посібнику викладено основи сучасної соціології, теоретичну й практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв´язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками. Висвітлено методологічну та інструментально-технічну забезпеченість сучасної емпіричної соціології.

Для студентів витих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА 
Частина перша. Соціологія як наука 
Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 
Пропедевтичні зауваження 
Загальна характеристика методології наукового пізнання 
З історії розвитку методологічної проблематики 
Структуралізм у гуманітарних науках: від структурно if лінгвістики до функціональної семантики та структуралізму в соціології 
Поняттєво-функціональне відображення дійсності 
Методологічна самосвідомість та раціоналізація науково-теоретичної діяльності 
Як ставлять та розв´язують проблеми 
Емпіричні методи пізнання та гіпотетико-дедуктивний метод у соціальному пізнанні 
Розділ 2. ПРЕДМЕТНА ЦАРИНА СОЦІОЛОГІЇ, ЇЇ ШКОЛИ, НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ 
Пропедевтичні зауваження 
Початковий етап становлення соціології як самостійної науки 
Організмічний напрям у соціології 
Формування соціальної психології як експериментальної науки та її вплив на соціологію 
Становлення соціології у Німеччині XIX — початку XX ст 
"Емпірична соціологія" М. Вебера 
Від емпіріокритицизму Р. Авенаріуса до загальної теорії систем і від неї до структурної соціології. Елементи системного аналізу в працях Т. Парсонса 
Соціологічні погляди В. Парето 
Відмова від позитивізму та прагматизму иа користь феноменологічної соціології 
Школа географічної (антропогеографічної) соціології та геополітики 
Етнологічна соціологія 
Соціологічний напрям у мовознавстві 
Деякі особливості розвитку соціологічних досліджень у XX ст. 
Методологічна проблематика сучасної соціологічної науки 
Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ІСТОРИЗМ 
Пропедевтичні зауваження 
Теоретичні та методологічні питання історії у працях європейських вчених початку XX ст. 
Біля витоків сучасної історичної науки 
Ідеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історії 
Новий час і переоцінка ропі науки у житті суспільства. Історія як практично значуща дисципліна 
Класифікація еволюції історичної науки 
Матеріалістичне розуміння історії: його сильні та слабкі аспекти 
Суперечка про принцип історизму та поява історичної соціології 
Сучасні рухи за оновлення історичної науки 
Частина друга. Галузі соціології 
Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ 
Пропедевтичні зауваження 
Біля витоків соціології знання. "Назад до Канта!" 
Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе 
"Утопія" та "ідеологія" у соціології знання К. Мангенма 
Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ 
Пропедевтичні зауваження 
Проблеми генези науки. Полеміка між інтерналістами та екстерналістами 
"Критична історія технології" К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології науки 
Стандартна концепція науки та ії радикальна ревізія. Поняття "наукова парадигма" та "дисциплінарна матриця" у філософи науки Т. Куна 
Дисциплінарна будова науки 
Наука як комунікаційна система 
Соціологія науки: управління та планування в науці як особливій соціальній інституції 
Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 
Пропедевтичні зауваження 
Соціальна сутність релігії та її інституціональний характер 
З історії соціології релігії: фетишизм та анімізм як соціальнотпсихологічні теорії релігійної свідомості 
Соціальне тлумачення релігійного відчуження Л. Фейєрбахом 
Феномен "забобонного мислення" 
Соціологія релігії М. Вебера. Погляди його попередників та сучасників на соціально-політичний сенс Реформації 
Християнство, клерикалізм та соціалізм 
Соціальний сенс секуляризації 
Релігія у житті сучасного секулярного суспільства 
Розділ 4. СОЦІОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ 
Пропедевтичні зауваження 
Концепція "естетичної держави" як предтеча соціології мистецтва та культури 
Концепція "поліцейської держави" як трансформований політичний компонент німецької естетики XVIII ст. 
Філософсько-економічний погляд на фундаментальні проблеми людського буття за умов капіталістичного суспільства. Перехід від ліберальної Ідеї "естетичної держави" до марксистського радикалізму 
Свобода як духовний стрижень естетичної самосвідомості та предмет соціологічного розгляду 
Аксіологічний підхід до мистецтва 
Соціологія та психологія мистецтва 
Загальна характеристика проблем, пов´язаних з поняттям "соціологія культури" 
Розділ 5. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА 
Пропедевтичні зауваження 
Царина дослідження соціології права та її практичне значення 
Сучасні кризові явища у сфері права та їхнє політичне підґрунтя 
З історії права в СРСР 
Від філософії права до соціології права 
Зародження та розвиток соціології права 
Порівняльне право 
До питання про головні етапи юридизації суспільного життя 
Правова система, судова практика та політика 
Громадська думка та соціологія права 
Конституційна держава та суверенні права громадян як об´єкти соціологічного аналізу 
Розділ 6. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 
Пропедевтичні зауваження 
Про поняття "народ" та "народні інтереси" 
Класи та соціальні групи: проблеми та думки 
Соціометричне вивчення малих груп 
Класи в структурі політичного суспільства 
Диктатура чи представницька влада? 
Держава та громадянське суспільство 
Ідея правової держави та її реалізація 
Переоцінка історичних функцій держави у працях вчених кінця XX ст. ("народна держава", "держава добробуту", "соціальна держава", "індустріальне суспільство", "постіндустріальне суспільство") 
Розділ 7. СОЦІОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА 
Пропедевтичні зауваження 
Чому віддати пріоритет — соціології праці, соціології промисловості чи економічній соціології? 
Чим займається соціологія економіки? 
Соціологічний підхід до розуміння періодичних економічних криз за умов капіталізму 
З історії слів "ринок", "капитал", "капіталістичний" та "капіталізм" 
Економічний цикл 
Необхідність політико-економічного та соціологічного прогнозування етапів економічного циклу. Соціологічні опитування 
Частина третя. Прикладна соціологія 
Розділ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ У СОЦІОЛОГІЇ 
Пропедевтичні зауваження 
Соціологічне вивчення документації 
Дискурсивний аналіз повідомлень засобів масової комунікації 
Метод опитування з точки зору аналізу дискурсу 
Соціолінгвістичне вивчення мови політики 
Анкетування, поштове опитування, інтерв´ювання 
Контент-аналіз, компонентний аналіз та побудова тезаурусів для соціологів 
Розділ 2. ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТА ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
Пропедевтичні зауваження 
Показники, індекси, визначення. Філософсько-методологічні проблеми прикладної соціології 
Прогнози та роль експертів у їх розробці 
Головні принципи та етапи проведення опитування за методом Делфі 
Комп´ютерні "експертні системи" та "когнітивна інженерія" 
Метод спостереження у соціології та його зв´язок із соціологічним експериментом 
Артефакти та фікції у контексті філософії та соціології 
Соціологічний експеримент