Договори в екологічному праві України
Краснова М. В.

Договори в екологічному праві України

Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2012. - 216 c.

У посібнику висвітлено питання теорії публічного за характером дозвільно-договірного правового регулювання природокористування, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпе­ки як міжгалузевого інституту екологічного права. У ньому розкриваються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, під­став виникнення і припинення еколого-договірних зобов’язань, висвітлю­ються питання співвідношення договорів в екологічному праві з договорами в цивільному, господарському, адміністративному та іншому праві, а також питання належного їх виконання, характеризуються засоби забезпечення та­кого виконання та відповідальність за їх порушення.

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових працівників, викладачів та аспірантів. Навчальний посібник буде корисним також для практичних працівників, для науковців і всіх тих, хто не байду­жий до сучасного стану екологічної обстановки в Україні, ефективного ви­користання природних ресурсів з метою забезпечення потреб нинішніх та прийдешніх поколінь людей, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки населення і територій.

Передмова
Розділ 1. Науково-правові засади договорів в екологічному праві України
§ 1. Об’єктивна необхідність правового регулювання договорів у межах взаємодії суспільства і природи
§ 2. Поняття договірних екологічних правовідносин та їх класифікація15 
§ 3. Розвиток наукових підходів до договорів в екологічному праві19 
§ 4. Поняття, види договорів в екологічному праві та їх відмежування від договорів у інших галузях31 
Розділ 2. Юридичні засади договорів в екологічному праві40 
§ 1. Загально-правові засади договорів в екологічному праві40 
§ 2. Спеціально-правові засади договорів в екологічному праві47 
§ 3. Підзаконні номативно-правові акти як джерела еколого-правового регулювання договірних відносин 52 
Розділ 3. Умови та підстави виникнення, зміни та припинення договорів в екологічному праві56 
§ 1. Поняття умов та підстав виникнення правовідносин із реалізації еколого-правових договорів та їх види 57 
§ 2. Делікти як підстави виникнення еколого-правових договірних відносин 63 
§ 3. Поняття зміни та припинення еколого-правових договорів та їх підстави 66 
§ 4. Правові проблеми застосування типових форм еколого-правових договорів67 
Розділ 4. Форма, об’єкти, суб’єкти та зміст договорів в екологічному праві69 
§ 1. Поняття форми та змісту еколого-правових договорів70 
§ 2. Суб’єкти та об’єкти еколого-правових договорів74 
§ 3. Характеристика інших змістовних елементів еколого-правових договорів78 
Розділ 5. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві82 
§ 1. Поняття організаційно-правових гарантій належного укладання та виконання еколого-правових відносин83 
§ 2. Система органів, уповноважених організовувати належне укладання та виконання еколого-правових договорів89 
Розділ 6. Система функціонально- та охоронно-правового забезпечення належного виконання договорів в екологічному праві99 
§ 1. Характеристика функцій управління в галузі екології та їх роль у належному укладанні і виконанні еколого-правових договорів99 
§ 2. Економіко-правове стимулювання належного виконання еколого-правових договорів110 
§ 3. Відповідальність в системі забезпечення виконання еколого-правових договорів116 
Розділ 7. Правове регулювання окремих договорів у сфері природокористування124 
§ 1. Правове регулювання оренди природних ресурсів125 
§ 2. Правове регулювання концесії природних ресурсів та угод про позподіл продукції134 
§ 3. Правове регулювання договорів на встановлення публічних та приватних природних сервітутів138 
Розділ 8. Правове регулювання договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки143 
§ 1. Правове регулювання виконання меліоративних, водоохоронних, лісовідновних та інших природоохоронних договорів143 
§ 2. Правове регулювання охоронних договорів163 
§ 3. Правове регулювання договорів у галузі забезпечення екологічної безпеки169