Цивільне право України. т.1
Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Цивільне право України. т.1

Навчальний посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 480 c.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі нового Цивільного кодексу України і відповідно до нової програми курсу цивільного права.

В першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Загальні положення цивільного права
Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - ГАЛУЗЬ ПРИВАТНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття цивільного права як приватного права
§ 2. Предмет та метод цивільного права11 
§ 3. Функції цивільного права17 
§ 4. Принципи цивільного права21 
§ 5. Система цивільного права26 
Глава 2. АКТИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА28 
§ 1. Поняття та види актів цивільного законодавства28 
§ 2. Дія актів цивільного законодавства33 
§ 3. Застосування актів цивільного законодавства37 
Глава 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН48 
§ 1. Основні цивільно-правові системи світу48 
§ 2. Романо-германська цивільно-правова система52 
§ 3. Англо-американська цивільно-правова система61 
Глава 4. НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА66 
§ 1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки66 
§ 2. Харківська цивілістична школа72 
§ 3. Цивільне право як навчальна дисципліна77 
Розділ II. Цивільні правовідносини81 
Глава 5. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН81 
§ 1. Поняття цивільних правовідносин81 
§ 2. Елементи цивільних правовідносин82 
§ 3. Види цивільних правовідносин85 
§ 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин86 
Глава 6. ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН92 
§ 1. Поняття фізичної особи як людини92 
§ 2. Цивільна правоздатність фізичної особи93 
§ 3. Цивільна дієздатність фізичної особи95 
§ 4. Опіка та піклування101 
§ 5. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою108 
§ 6. Акти цивільного стану110 
§ 7. Фізична особа — підприємець110 
Глава 7. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН111 
§ 1. Сутність юридичної особи111 
§ 2. Поняття та ознаки юридичної особи112 
§ 3. Класифікація юридичних осіб115 
§ 4. Створення юридичної особи119 
§ 5. Індивідуалізація юридичної особи123 
§ 6. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи126 
§ 7. Органи юридичної особи128 
§ 8. Організаційно-правові форми юридичних осіб131 
§ 9. Філії та представництва юридичної особи143 
§ 10. Припинення юридичної особи145 
Глава 8. ДЕРЖАВА УКРАЇНА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ - УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН159 
Глава 9. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ166 
§ 1. Загальні положення166 
§ 2. Речі169 
§ 3. Гроші та валютні цінності176 
§ 4. Цінні папери179 
§ 5. Дії (результати робіт, послуги) як об´єкти цивільних прав187 
§ 6. Нематеріальні блага як об´єкти цивільного права189 
§ 7. Особисті немайнові блага фізичної особи як об’єкти цивільного права192 
Глава 10. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА199 
§ 1. Поняття і класифікація особистих немайнових прав199 
§ 2. Окремі види особистих немайнових прав204 
§ 3. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав211 
§ 4. Способи захисту особистих немайнових прав212 
Глава 11. ПРАВОЧИНИ215 
§ 1. Загальні положення про правочнни215 
§ 2. Недійсність правочину Поняття та види недійсних правочинів223 
§ 3. Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин)238 
Глава 12. ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ244 
§ 1. Загальні положення244 
§ 2. Підстави виникнення та види представництва247 
§ 3. Комерційне представництво248 
§ 4. Довіреність249 
§ 5. Представництво без повноважень або з їх перевищенням252 
Розділ III. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав254 
Глава 13. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ254 
§ 1. Здійснення суб´єктивних цивільних прав та виконання обов´язків254 
§ 2. Способи захисту суб´єктивних цивільних прав та інтересів257 
§ 3. Юрисдикційні форми захисту суб´єктивних цивільних прав та інтересів260 
§ 4. Самозахист суб´єктивних цивільних прав та інтересів263 
Глава 14. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ268 
§ 1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності268 
§ 2. Види та форми цивільно-правової відповідальності271 
§ 3. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності275 
§ 4. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності282 
Глава 15. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ291 
§ 1. Поняття і обчислення строків291 
§ 2. Види цивільно-правових строків293 
§ 3. Поняття, значення, види і межі дії строків позовної давності296 
§ 4. Початок перебігу, зупинення і перерив строків позовної давності298 
§ 5. Поновлення строків позовної давності. Наслідки спливу строків позовної давності 300 
Розділ IV. Право власності та інші речові права301 
Глава 16. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ301 
§ 1. Власність і право власності301 
§ 2. Право власності в об´єктивному та суб´єктивному розумінні304 
§ 3. Суб´єкти права власності308 
§ 4. Об´єкти права власності310 
§ 5. Зміст права власності316 
Глава 17. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ320 
§ 1. Поняття і види підстав набуття права власності320 
§ 2. Первісні та похідні, загальні та спеціальні підстави набуття права власності322 
§ 3. Момент набуття права власності330 
§ 4. Підстави припинення права власності334 
Глава 18. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ337 
§ 1. Загальна характеристика та види права спільної власності337 
§ 2. Право спільної часткової власності340 
§ 3. Право спільної сумісної власності347 
Глава 19. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ349 
§ 1. Загальні положення про захист права власності349 
§ 2. Окремі види позовів про захист права власності351 
Глава 20. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО357 
§ 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно357 
§ 2. Право володіння чужим майном360 
§ 3. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут) 363 
§ 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)366 
§ 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)368 
Розділ V. Спадкове право371 
Глава 21. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ371 
§ 1. Поняття та значення спадкування371 
§ 2. Основні поняття спадкового права372 
§ 3. Відкриття спадщини379 
§ 4. Спадковий договір381 
Глава 22. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ381 
§ 1. Поняття заповіту381 
§ 2. Зміст заповіту382 
§ 3. Форма заповіту384 
§ 4. Особливості заповідальних розпоряджень заповідача387 
§ 5. Право на обов´язкову частку у спадщині391 
§ 6. Позбавлення спадщини392 
§ 7. Недійсність заповіту392 
Глава 23. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ392 
§ 1. Поняття спадкування за законом392 
§ 2. Коло спадкоємців за законом393 
§ 3. Спадкування за правом представлення395 
§ 4. Розподіл спадщини між спадкоємцями396 
Глава 24. ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ396 
§ 1. Прийняття спадщини396 
§ 2. Спадкова трансмісія397 
§ 3. Відмова від спадщини398 
§ 4. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця399 
§ 5. Відшкодування витрат, які падають на спадкоємців400 
Розділ VI. Право інтелектуальної власності401 
Глава 25. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ401 
§ 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела401 
§ 2. Загальні положення права інтелектуальної власності406 
Глава 26. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА412 
§ 1. Поняття авторського права412 
§ 2. Об´’єкти та суб´єкти авторського права413 
§ 3. Особисті немайнові та майнові права автора418 
§ 4. Строк чинності авторського права423 
§ 5. Суміжні права424 
§ 6. Захист авторських і суміжних прав435 
§ 7. Представництво при здійсненні майнових авторських та суміжних прав437 
Глава 27. ПАТЕНТНЕ ПРАВО439 
§ 1. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії патентоздатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка 439 
§ 2. Суб´єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки444 
§ 3. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки446 
§ 4. Права та обов´язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника 447 
§ 5. Припинення дії патенту і визнання його недійсним451 
§ 6. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державах452 
Глава 28. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ454 
§1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування455 
§ 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку457 
§ 3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення463 
Глава 29. ІНШІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ469 
§ 1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття469 
§ 2. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем471 
§ 3. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію473 
§ 4. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення475 
§ 5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю478