Соціологія. Загальний курс
Лукашевич М. П., Туленков М. В.

Соціологія. Загальний курс

Навчальний посібник. - К.: Каравела , 2006. - 408 c.

У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об´єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень. Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології.

Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного соціологічного знання.

Передмова
Частина І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ10 
Розділ 1. Соціологія як наука про суспільство11 
1.1. Сутність та зміст соціології11 
1.2. Визначення об´єкта соціології14 
1.3. Предмет соціологічної науки16 
1.4. Основні функції соціології19 
Розділ 2. Структура системи соціологічного знання23 
2.1. Визначення структури соціологічного знання23 
2.2. Зміст і типологія соціологічних теорій середнього рівня25 
Розділ 3. Соціологічні закони і категорії31 
3.1. Сутність і зміст соціологічних законів31 
3.2. Класифікація соціологічних законів35 
3.3. Поняття і специфіка соціологічних категорій39 
3.4. Типологія і зміст соціологічних категорій42 
Розділ 4. Генеза соціології як галузі наукового знання49 
4.1. Передумови виникнення соціології49 
4.2. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки52 
4.3. Розвиток соціології в Росії й Україні60 
Частина II. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА70 
Розділ 5. Системний погляд на суспільство72 
5.1. Поняття про суспільство і його типи72 
5.2. Характеристика суспільства як соціальної системи76 
5.3. Сутність структури соціальної системи78 
5.4. Зміст основних елементів суспільної системи80 
Розділ 6. Соціальна структура суспільства90 
6.1. Сутність соціальної структури суспільства90 
6.2. Соціальні статуси і ролі — головні сполучні елементи соціальної структури суспільства93 
6.3. Характеристика основних концепцій соціальної структури суспільства98 
Розділ 7. Соціалізація як суцільний процес засвоєння соціального досвіду 113 
7.1. Сутність процесу соціалізації113 
7.2. Характеристика сучасних моделей соціалізації117 
7.3. Зміст основних етапів і стадій процесу соціалізації121 
Розділ 8. Соціальні взаємодії як фундаментальна основа життєдіяльності суспільства 129 
8.1. Визначення сутності і механізмів соціальної дії129 
8.2. Зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії 134 
8.3. Поняття та особливості соціальних відносин139 
Розділ 9. Соціальні конфлікти в суспільстві та шляхи їх розв´язання 147 
9.1. Поняття соціального конфлікту та передумови його виникнення147 
9.2. Функції соціального конфлікту та його класифікація152 
9.3. Характерні ознаки суб´єктів конфліктних ситуацій155 
9.4. Механізм соціального конфлікту та його стадії156 
9.5. Головні причини й наслідки соціальних конфліктів та методи управління ними159 
9.6. Соціальні конфлікти у сучасному українському суспільстві163 
Частина III. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ170 
Розділ 10. Соціологія особистості171 
10.1. Поняття особистості: сутність та соціологічні концепції171 
10.2. Визначення соціологічної структури особистості178 
10.3. Шляхи взаємодії особистості з суспільством182 
Розділ 11. Соціологія сім´ї188 
11.1. Соціологія сім´ї як наука: об´єкт, предмет, сутність та основні категорії188 
11.2. Основні функції сім´ї в суспільстві195 
11.3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім´ї в Україні 197 
Розділ 12. Соціологія етносу203 
12.1. Соціологія етносу як наука: об´єкт, предмет і методи203 
12.2. Методологічні аспекти вивчення етнічних спільнот207 
12.3. Соціально-етнічні процеси в Україні: стан і проблеми214 
Розділ 13. Соціологія громадської думки219 
13.1. Соціологія громадської думки як наука: сутність, виникнення та розвиток219 
13.2. Поняття про об´єкт і суб´єкт громадської думки224 
13.3. Функціонування громадської думки227 
Розділ 14. Соціологія масової комунікації233 
14.1. Соціологія масової комунікації як наука: об´єкт, предмет і місце в системі соціологічних знань 233 
14.2. Виникнення та розвиток соціології масової комунікації237 
14.3. Масова комунікація як соціальна система241 
Розділ 15. Соціологія управління247 
15.1. Соціологія управління як наука: предмет, об´єкт, сутність та зміст247 
15.2. Ґенеза та еволюція соціології управління252 
15.3. Технологічні засади соціології управління255 
Частина IV. ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ262 
Розділ 16. Соціологія політики263 
16.1. Соціологія політики як наука: об´єкт, предмет, сутність і наукові категорії263 
16.2. Політика як соціальне явище270 
Розділ 17. Соціологія економіки277 
17.1. Соціологія економіки як наука: об´єкт, предметна сфера та функції277 
17.2. Закономірності і характерні риси соціології економіки279 
17.3. Основні напрями розвитку соціології економіки282 
Розділ 18. Соціологія праці291 
18.1. Соціологія праці як наука: об´єкт, предмет і функції291 
18.2. Особистість в системі соціально-трудових процесів 297 
18.3. Мотивація трудової поведінки299 
Розділ 19. Соціологія культури307 
19.1. Соціологія культури як наука: предмет, об´єкт, та основні напрями досліджень307 
19.2. Поняття і функції культури як соціального явища310 
19.3. Характерні риси елементів, форм та видів культури315 
19.4. Сутність і зміст культурної динаміки322 
Розділ 20. Соціологія освіти329 
20.1. Соціологія освіти як наука: об´єкт, предмет і сутність її складових329 
20.2. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини335 
Розділ 21. Соціологія релігії345 
21.1. Соціологія релігії як наука: об´єкт, предмет і методи дослідження345 
21.2. Виникнення і розвиток соціології релігії349 
21.3. Релігія як соціальний феномен: структура, функції, класифікація355 
Частина IV. МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 364 
Розділ 22. Методика і техніка соціологічного дослідження366 
22.1. Сутність і типологія соціологічного дослідження366 
22.2. Структура програми соціологічного дослідження373 
22.3. Основні методи збирання соціологічної інформації379 
22.4. Інтеграція соціологічних методів383 
22.5. Анкета — інструмент отримання емпіричних даних386 
Розділ 23. Соціологічний аналіз та використання його результатів 392 
23.1. Сутність аналізу соціологічної інформації392 
23.2. Надійність соціологічної інформації396 
23.3. Шляхи використання соціологічних даних399 
23.4. Ефективність соціологічних досліджень402