Соціологія
Сірий Є.В.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004. - 480 c.

Навчальний посібник, який складається з трьох основних частин (теорія та методологія, історія, галузі соціології), претендує на оригінальне систематизоване видання. Задумом автора було якнайширше охопити значущі складові елементи у структурі соціологічних знань: від загальної соціологічної теорії, історії соціології - до практично-методологічних та галузево-прикладних його складових. Приваблює доступна форма викладу, наявність логічно-пояснювальних схем, ілюстрацій, портретів. Таке різноманіття наочного матеріалу у вітчизняному посібнику з соціології застосовується вперше. Структура та зміст посібника дозволяє продемонструвати, що соціологія є комплексною аналітичною та емпіричною наукою. Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін. Для студентів спеціальності «соціологія» стане комплексним і корисним пропедевтичним посібником з багатьох напрямів соціологічних знань.

Частина перша. ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ: загальна теорія  
Передмова 
І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ 
Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 
1. Соціологія як наука про суспільство 
2. Місце соціології серед інших наук 
3. Структура соціологічних знань 
4. Функції соціології 
Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ 
1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні) 
2. Етапи та моделі соціалізації 
3. Особистість як предмет аналізу (потреби, інтереси, цінності) 
Тема 3. КУЛЬТУРА ЯК ОБ´ЄКТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ 
1. Основні елементи, форми та різновиди культури 
2. Функції культури 
Тема 4. СОЦІАЛЬНІ ЗВ´ЯЗКИ ТА ВІДНОСИНИ 
1. Різновиди соціального зв´язку 
2. Соціальні інститути 
3. Система соціального контролю 
4. Соціальні організації 
Тема 5. СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ 
1. Загальні положення та поняття 
2. Соціальна група та її характеристика 
3. Сім´я як спільність 
4. Цільові групи 
5. Територіальні спільності 
6. Етнічні спільності 
7. Спільності, засновані на схожості поведінки 
Тема 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 
1. Загальні положення 
2. Соціально-професійна структура 
3. Етнічна структура 
4. Соціально-демографічна структура 
5. Соціально-поселенська структура 
Тема 7. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ  
1. Природа та різновиди соціальної стратифікації 
2. Природа соціальної нерівності 
3. Соціальна мобільність 
4. Соціальне відтворення та трансформація суспільства 
Тема 8. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ 
1. Природа та різновиди соціальних процесів 
2. Міграційні процеси 
3. Соціальні зміни 
4. Соціальний рух 
ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення 
2. Програма та її елементи 
Тема 2. МЕТОДИ ЗБОРУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
1. Метод опитування та його різновиди 
2. Експертне оцінювання 
3. Спостереження 
4. Соціометричні процедури 
5. Експеримент у соціології 
6. Аналіз документів (традиційний, кількісний) 
7. Тестові методики 
8. Методики виміру соціальних установок 
Частина друга. Соціологія: історія становлення та розвитку 
І. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО. ПРОТОСОЦІОЛОПЯ - СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЯ 
Тема 1. РАННІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ. ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ 
1. Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі. Погляди на суспільство Демокріта, Платона, Арістотеля 
2. Соціальні знання епохи Середньовіччя (теорії А. Блаженного, Ф. Аквінського, Т. Мора, Т. Кампанелли) 
3. Перші спроби формування соціологічних знань (кінець Середньовіччя - початок буржуазної епохи) Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Г. Гроцій, Т. Дж. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск´є, Ж. Руссо, Дж. Віко, М. Кондорсе, Й. Гердер, Г. Гегель та ін. 
Тема 2. КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЯ XIX ст. 
1. Виникнення та розвиток соціології як самостійної науки. Натуралізм О. Конта 
2. Органістична школа Г. Спенсера 
3. Соціальний дарвінізм 
4. Расовоантропологічна школа 
5. Географічна школа в соціології 
6. Психологічний напрям у соціології 
7. Соціологічна теорія марксизму 
8. Німецька формальна філософія 
9. Соціологічна спадщина М. Вебера 
10. Французька соціологічна школа. Соціологічні концепції Е. Дюркгейма 
11. Емпіричні дослідження XIX ст. 
12. Соціологічні ідеї В. Парето 
Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ РОСІЇ (XIX - поч. XX ст.) 
1. Становлення та особливості російської соціології 
2. Основні напрями розвитку російської соціологічної думки XIX - поч. XX ст. 
Тема 4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ ДО XX ст. 
1. Розвиток соціальних знань в Україні (до кінця XIX ст.) 
2. Розвиток соціологічних знань в Україні (кінець XIX - поч. XX ст.) 
Тема 5. ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. 
1. Загальна характеристика 
2. Американська соціологія кінця XIX - початку XX ст. 
3. Розвиток емпіричної соціології 
4. Соціоінженерія 
5. Теоретичні розробки 20-40-х років 
6. Формування теоретико-методологічних засад соціології в 40-60-х роках 
Тема 6. НОВІТНЯ СОЦІОЛОГІЯ 
1. Проблеми методології 
2. Теорія конфлікту 
3. Символічний інтеракціонізм 
4. Феноменологія 
5. Етнометодологія 
6. Критична соціологія (теорії модернізації) 
7. Ліворадикальна соціологія 
8. Соціологія постіндустріального розвитку 
9. Теорія соціального обміну 
10. Натуралістичний виклик соціології 
11. Неофункціоналізм 
12. Структуралістичні концепції 
13. Постмодернізм 
Тема 7. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ 
1. Особливості становлення вітчизняної соціології в радянський період 
2. Українська соціологія сьогодні 
Частина третя. СОЦІОЛОГІЯ: спеціальні та галузеві теорії  
І. СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 
Тема 1. РІЗНОВИДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ 
Тема 2. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ 
Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ 
Тема 4. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
Тема 5. СОЦІОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЇ 
Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 
Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 
Тема 10. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ 
Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ 
Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 
Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Тема 14. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 
Тема 15. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Тема 16. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА 
Тема 17. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 
Тема 18. СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
Тема 19. СОЦІОЛОГІЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ