Психологія праці
Малхазов О. Р.

Психологія праці

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 208 c.

Викладено основні теми навчальної дисципліни «Психологія праці». В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об’єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни.

Основне призначенням запропонованого навчального посібника – допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об’єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямом «Психологія», аспірантів, викладачів, науковців.

ВСТУП
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ10 
1.1. Предмет і задачі психології праці10 
1.1.1. Об´єкт, предмет, цілі та задачі психології праці10 
1.1.2. Категорії “діяльності” та “праці” в психології12 
1.1.3. Взаємозв´язки „Психології праці” з іншими дисциплінами13 
1.1.4. Принципи „Психології праці”14 
1.1.5. Парадигми „Психології праці”16 
1.2. Історія, стан, перспективи розвитку психології праці20 
1.2.1. Історія виникнення та розвитку „Психології праці”20 
1.2.2. Місце психології в системі наук про людину як суб´єкта діяльності22 
1.2.3. Тенденції розвитку суспільства, суспільного виробництва та уявлень про суб´єкт праці24 
1.2.4. Психотехніка та її криза27 
1.2.5. Економічні та психологічні причини виникнення профорієнтації27 
1.3. Основні складові психології праці32 
1.3.1. Основні розділи психології праці32 
1.3.2. Психологія праці32 
1.3.3. Інженерна психологія33 
1.3.4. Ергономіка33 
1.3.5. Організаційна психологія34 
1.3.6. Професійна орієнтація та підготовка36 
1.3.7. Психологічний супровід професійної діяльності37 
1.4. Методи дослідження психології праці44 
1.4.1. Основні групи дослідницьких методів у психології праці44 
1.4.2. Психологічний аналіз професійної діяльності45 
1.4.3. Психологічний аналіз трудових рухів, дій, діяльності47 
1.4.4. Ергономічні основи проектування робочих місць49 
1.4.5. Робоче місце психолога в установі51 
1.5. Трудовий пост, робоче місце та професія59 
1.5.1. Трудовий пост та його структура59 
1.5.2. Системний підхід у дослідженні предмета психології праці61 
1.5.3. Професія як система соціальних відносин62 
1.6. Ергатичні функції та класифікація професій67 
1.6.1. Ергатичні функції та їх генезис67 
1.6.2. Професіографія69 
1.6.3. Дослідження професій з позицій системного підходу71 
1.6.4. Класифікація професій72 
1.6.5. Психічні регулятори праці73 
1.6.6. “Золоте правило” психології праці75 
1.5. Індивід, як активний суб´єкт своєї життєдіяльності79 
1.7.1. Людина та соціальне середовище. Розвиток технологій професійної діяльності та життєдіяльності індивіда79 
1.7.2. Людина та організаційне середовище. Можливості самореалізації людини як особистості 82 
1.7.3. Людина як індивід, суб´єкт, індивідуальність, особистість83 
1.7.4. Професійний стрес та технології ресурсозбереження84 
1.7.5. Особистість як діяч: самоменеджмент життя86 
1.8. Мотиви професійної діяльності90 
1.8.1. Класифікація та структура мотивів90 
1.8.2. Загальні питання мотивації діяльності91 
1.8.3. Задоволеність працею і мотивація94 
1.8.4. Управління мотивацією праці95 
МОДУЛЬ 2. ЛЮДИНА ЯК СУБ´ЄКТ ПРАЦІ99 
2.9. Умови професійної діяльності та ефективність праці 99 
2.9.1. Шляхи розвитку трудової діяльності99 
2.9.2. Професійний стрес99 
2.9.3. Працездатність та функціональні стани100 
2.9.4. Екстремальні, субекстремальні та особливі умови діяльності101 
2.9.5. Біоритми та ефективність трудової діяльності102 
2.9.6. Психологія безпеки103 
2.10. Формування професійних знань, умінь, навичок, образів виконання руху, дії, діяльності108 
2.10.1. Знання, вміння, навички, образи виконання руху, дії, діяльності та їх класифікація. Етапи формування вмінь, навичок, образів виконання руху, дії, діяльності.108 
2.10.2. Тренування та тренажери117 
2.10.3. Інтелектуальні вміння118 
2.10.4. Критерії здібностей до навчання. Психологічні передумови переучування 118 
2.11. Адаптація індивіда до професійної діяльності123 
2.11.1. Психологічні механізми адаптації людини до діяльності123 
2.11.2. Професійна придатність та шляхи адаптації людини до вимог професії124 
2.11.3. Кризи професійного становлення125 
2.11.4. Проблеми стилю діяльності126 
2.11.1. Рівні психологічної підтримки суб’єкта праці127 
2.12. Професійна придатність та професіоналізм131 
2.12.1. Принципи визначення професійної придатності та процес її формування131 
2.12.2. Професіографія: підходи та методи132 
2.12.3. Професіограма та психограма135 
2.12.4. Професійно важливі якості та здібності. Динаміка вимог до ПВЯ суб´єкта в системах „людина - людина - соціально-психологічне середовище”, „людина - техніка - соціально-психологічне середовище” 138 
2.12.5. Професіоналізм та моделі фахівця152 
2.13. Професійний відбір персоналу163 
2.13.1. Професійний відбір як елемент управління персоналом163 
2.13.2. Особливості діяльності в системі “людина - техніка - соціально-психологічне середовище”170 
2.13.3. Особливості діяльності в системах “людина - природа - соціально-психологічне середовище”, “людина - знак - соціально-психологічне середовище”, “людина - художній образ - соціально-психологічне середовище”171 
2.13.4. Особливості діяльності в системі “людина - людина - соціально-психологічне середовище”172 
2.14. Професійний добір та розстановка і навчання персоналу177 
2.14.1. Підбір, найом та розстановка кадрів177 
2.14.2. Методи оцінки професійного потенціалу суб´єктів праці178 
2.14.3. Навчання та перепідготовка персоналу організації183 
2.15. Професійне самовизначення суб´єкта та професійна кар´єра 188 
2.15.1. Професійне самовизначення суб´єкта188 
2.15.2. Проблема становлення професійної самосвідомості189 
2.15.3. Безробіття як “другий полюс” професійного самовизначення191 
2.15.4. Професійна кар´єра192 
2.15.5. Періодизація життя та професійного розвитку193 
2.15.6. Зовнішнє середовище, кар´єра та становлення професіоналізму суб´єкта195 
2.16. Прогнозування успішності діяльності201 
2.16.1. Діагностика здібностей та прогнозування успішності діяльності 201 
2.16.2. Етапи розробки системи прогнозування успішності діяльності202 
2.16.3. Вимоги до процедури дослідження професійно значущих властивостей203