Археологія України
Залізняк Л.Л.

Археологія України

Навчальний посібник. - К. : Либідь, 2005. - 504 c.

У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що мали місце у первісній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, означено поняття головних археологічних явиш й окреслено найважливіші наукові проблеми української археології. Показано розвиток матеріальної культури України від часу появи першої людини до доби формування перших державних утворень. Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Передмова 
Тема 1. Вступ до археології 
Виникнення археології.  
Археологічна періодизація 
Типологічний метод 
Археологічна культура.  
Процедура археологічного дослідження.  
Добування джерел.  
Археологія України. 
РОЗДІЛ І. КАМ´ЯНА ДОБА 
Тема 2. Походження людини 
Пошуки пращура: від Адама до мавпи 
Від динозаврів до найдавніших людських істот 
Найдавніші людські істоти 
Проблема походження Homo sapiens у світлі новітніх досліджень 
Тема 3. Ранній та середній палеоліт 
Періодизація кам´яної доби 
Становлення мисливських суспільств 
Обробка кременю та ознаки його штучного розколювання 
Ранній та середній палеоліт України 
Тема 4. Верхній палеоліт 
Природне середовище прильодовиків´я 
Спосіб життя прильодовикових мисливців 
Мисливці на мамонтів 
Мисливці на бізонів 
Мисливці прильодовикових гір 
Мисливці на північного оленя 
Устрій мисливських суспільств 
Пам´ятки 
Культурні спільноти прильодовикової Європи 
Фінальний палеоліт 
Тема 5. Мезоліт 
Природне середовище 
Спосіб життя 
Пам´ятки 
Археологічні культури мезоліту 
Тема 6. Неоліт України 
Природні передумови неолітичної революції 
Неолітичні культури України 
Багатоваріантність розвитку людства за кам´яної доби 
РОЗДІЛ ІІ. ЕПОХА ЕНЕОЛІТУ-БРОНЗИ 
Тема 7. Культурно-історична спільнота Кукутені-Трипілля 
Енеолітична доба України. Загальна характеристика 
Походження, міграції та розвиток Кукутені-Трипілля 
Топографія, планіграфія та архітектура поселень 
Керамічне виробництво 
Обробка неорганічних матеріалів 
Обробка органічних матеріалів 
Базові галузі господарства 
Духовна культура 
Тема 8. Оточення Кукутені-Трипілля та енеоліт Степу 
Культура Болград-Алдень 
Полгарська культура 
Культурно-історична спільнота Лендель 
Культура лійчастих кубків 
Формування степового енеоліту 
Середньостогівсько-хвалинська КІС 
Усатівська культура 
Тема 9. Доба ранньої бронзи 
Загальна характеристика доби 
Феномен найдавніших могил 
Ямна культурно-історична спільнота 
Кемі-обинська культура 
Культура кулястих амфор 
Культура Баден 
Тема 10. Період середньої та перехід до пізньої бронзи 
Загальна характеристика доби 
Катакомбна культурно-історична спільнота 
Світ культур шнурової кераміки 
Ситуація в Закарпатті 
Мар´янівська культура 
Бабинська культура 
Становлення євразійського "степового мосту" 
Тема 11 Доба пізньої та фінальної бронзи 
Загальна характеристика доби 
Зрубна культурно-історична спільнота 
Тшинецько-комарівська КІС 
Блок культур Сабатинівка — Ноуа — Кослоджень 
Культура Фельшесевч-Станове 
Малобудківський тип пам´яток 
Культури фінальної бронзи 
РОЗДІЛ ІІІ. ДОБА РАННЬОГО ЗАЛІЗА 
Тема 12 Ранній залізний вік 
Освоєння заліза і значення цієї події 
Етнокультурна ситуація на території України за доби раннього заліза 
Періодизація і хронологія. Джерела 
Тема 13. Кіммерійці та їхні сусіди 
Писемні свідчення про кіммерійців 
Пошуки археологічних корелятів кіммерійців 
Чорноліська культура 
Висоцька культура 
Тема 14. Скіфи 
Скіфи за писемними джерелами 
Злет і падіння Скіфії 
Комплекс скіфської культури 
Скіфський звіриний стиль 
Релігія 
Тема 15. Скіфія і хлібороби лісостепової та лісової смуг 
Пам´ятки 
Матеріальна культура 
На шляху державогенезу 
Західна Волинь, Верхня Наддністрянщина та Закарпаття 
Милоградська культура 
Юхнівська культура 
Тема 16. Сармати. Пізні скіфи. Таври 
Поява сарматів у Північному Причорномор´ї 
Політична історія сарматів 
Сарматська культура 
Пізні скіфи 
Таври 
РОЗДІЛ IV. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР´Ї 
Тема 17. Грецька колонізація і виникнення античних поселень 
Грецька колонізація Північного Причорномор´я. Зародження грецьких міст-держав 
Нижнє Побужжя 
Нижнє Подністров´я 
Крим 
Східний Крим та узбережжя Керченської протоки 
Економічний розвиток, соціальна структура й етнічний склад населення 
Основні категорії пам´яток і матеріальна культура 
Тема 18. Особливості розвитку античних центрів Північного Причорномор´я у класичний період 
Нижнє Побужжя і Нижнє Подністров´я 
Тіра та Нижнє Подністров´я у V — першій половині IV ст. до н. е. 
Південно-Західний та Північно-Західний Крим 
Східний Крим і узбережжя Керченської протоки 
Економічний розвиток, соціальні відносини та етнічний склад населення 
Основні категорії пам´яток і матеріальна культура 
Тема 19 Північне Причорномор´я за доби еллінізму (остання третина IV — середина І ст. до н. е.) 
Нижнє Побужжя в останній третині IV — першій половині III ст. до н. е. 
Нижнє Подністров´я останньої чверті IV — середини ІІІ ст. до н. е. 
Нижнє Побужжя у другій половині III — І ст. до н. е. 
Нижнє Подністров´я в середині III — І ст. до н. е. 
Південно-Західний і Північно-Західний Крим 
Східна Таврика та узбережжя Керченської протоки 
Основні категорії пам´яток і матеріальна культура 
Тема 20. Античні держави Північного Причорномор´я в римський період (друга половина І ст. до н. е. — третя чверть III ст. н. е.) 
Тіра і Нижнє Подністров´я 
Ольвія і Нижнє Побужжя 
Південно-Західний Крим 
Східна Таврика й узбережжя Керченської протоки 
Основні категорії пам´яток і матеріальна культура 
Тема 21. Північне Причорномор´я в пізньоантичний період (кінець III — перша половина VI ст.) 
Нижнє Подністров´я 
Нижнє Побужжя у третій чверті III — першій половині IV ст. 
Херсонес та Південно-Західна Таврика 
Східна Таврика та узбережжя Керченської протоки 
Основні категорії пам´яток і матеріальна культура 
РОЗДІЛ V. ДАВНІ СЛОВ´ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ 
Тема 22. Пізньолатенський і ранньоримський час (II ст. до н. е. — II ст. н. е.) 
Латенські пам´ятки Закарпаття 
Зарубинецька культура та пізньозарубинецькі пам´ятки 
Пшеворська і зубрицька культури 
Поєнешті-лукашівська культура 
Липицька культура 
Господарство та соціальний устрій 
Тема 23. Пізньоримський період і початок доби переселення народів (III—V ст. н. е.) 
Київська культура 
Черняхівська культура 
Культура карпатських курганів 
Вельбарська культура 
Господарство та соціальний устрій 
Тема 24. Культури слов´ян (склавінів і антів) V—VII ст. 
Празька культура 
Пеньківська культура 
Колочинська культура 
Господарство та соціальний устрій 
Тема 25. Східні слов´яни (літописні племена) у VIII-X ст. 
Райковецька культура 
Волинцевська і роменська культури 
Господарство та соціальний устрій 
Тема 26 Ранньосередньовічні пам´ятки півдня України 
Салтівська культура 
Поховання ранньосередньовічних кочовиків і скарби 
Пам´ятки ранньосередньовічного Криму 
РОЗДІЛ VI. ЕПОХА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
Тема 27. Становлення Київської Русі 
Загальна характеристика періоду 
Східнослов´янські археологічні пам´ятки періоду формування держави 
Неслов´янські археологічні пам´ятки 
Археологічні дані до реконструкції окремих подій періоду становлення Київської Русі 
Тема 28. Русь у період раннього феодалізму 
Загальна характеристика періоду 
Укріплення та озброєння 
Сільське господарство та промисли 
Християнство і пережитки язичництва 
Тема 29. Період феодальної роздробленості 
Загальна характеристика періоду 
Міста і замки 
Ремесла і торгівля 
Культура Київської Русі 
Тема 30. Кочівники Північного Причорномор´я і Середньовічний Крим 
Загальна характеристика процесів у північнопричорноморському регіоні та південноруському прикордонні в X—XIII ст. 
Археологічні пам´ятки середньовічних кочівників 
Загальна характеристика процесів у середньовічному Криму 
Археологічні пам´ятки середньовічного Криму