Соціологія
Танчин І.З.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 351 c.

У навчальному посібнику розкрито передумови виникнення соціологічної науки, місце соціології в системі суспільствознавства, сучасні соціологічні теорії макро- і мікрорівня, основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Визначено об´єкт і предмет соціології, структуру, методи та функції науки. Розглянуто соціологію особистості, теорії походження суспільства, сутність і основні елементи соціальної структури, соціальні інститути, тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні, соціальні зміни та суспільні рухи (причини соціальних змін, поняття і форми масової поведінки, типи та ознаки суспільних рухів). Особливу увагу приділено соціології сім´ї та шлюбу, соціології молоді, соціології міста, етносоціології, соціології політики, соціології економіки та праці, соціології громадської думки. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться соціологічними теоріями, напрямами, соціологією політики, економіки та громадської думки.

Розділ 1. Соціологія — Наука про суспільство 
ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство 
1.1.1. Передумови виникнення соціологічної науки 
1.1.2. Місце соціології у системі суспільствознавства 
1.1.3. Об´єкт і предмет соціології 
1.1.4. Структура соціології 
1.1.5. Методи соціології 
1.1.6. Функції соціології 
Тема 1.2. З ІСТОРІЙ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ 
1.2.1. Початки наукової соціології. Видатні соціологи XIX — початку XX ст. 
1.2.2. Сучасні соціологічні теорії 
1.2.3. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні 
Розділ 2. КУЛЬТУРА 
ТЕМА 2.1. КУЛЬТУРА І її ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ 
2.1.1. Культура як соціальне явище 
2.1.2. Компоненти культури 
2.1.3. Єдність і різноманітність культур 
2.1.4. Форми культури 
2.1.5. Культурні процеси в сучасній Україні 
Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ 
ТЕМА 3.1. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ 
3.1.1. Особистість як категорія соціології 
3.1.2. Макросоціологічні та мікросоціологічні концепції особистості 
3.1.3. Соціалізація — становлення соціального "Я" 
Тема 3.2 ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
3.2.1. Девіантна та делінквентна поведінка 
3.2.2. Соціологічні теорії девіантної поведінки і злочинності 
3.2.3. Соціальний контроль 
Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО 
Тема 4.1 СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА 
4.1.1. Поняття суспільства 
4.1.2. Теорії походження суспільства 
4.1.3. Соціальна еволюція і соціальний прогрес 
4.1.4. Руйнування суспільства. Аномія 
4.1.5. Типологія суспільств 
Тема 4.2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 
4.2.1. Сутність і основні елементи соціальної структури 
4.2.2. Соціальні статуси і ролі 
4.2.3. Соціальні групи 
4.2.4. Соціальні організації 
4.2.5. Соціальні інститути 
Тема 4.3 СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ 
4.3.1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність 
4.3.2. Соціальна мобільність та її види 
4.3.3. Міграція 
4.3.4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні 
Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СУСПІЛЬНІ РУХИ 
Тема 5.1 Соціальні зміни та модернізація 
5.1.1. Причини соціальних змін 
5.1.2. Теорії соціальних змін 
5.1.3. Модернізація і розвиток 
5.1.4. Теорії модернізації 
5.1.5. Соціальні зміни в Україні 
Тема 5.2 МАСОВА ПОВЕДІНКА І СУСПІЛЬНІ РУХИ 
5.2.1. Поняття масової поведінки 
5.2.2. Форми масової поведінки 
5.2.3. Натовп. Теорії натовпу 
5.2.4. Типи суспільних рухів 
5.2.5. Особистісна сприйнятливість соціальних рухів 
5.2.6. Теорії суспільних рухів 
Розділ 6. СОЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 
Тема 6.1 СОЦІОЛОГІЯ СІМ´Ї І ШЛЮБУ 
6.1.1. Сім´я і шлюб: основні поняття 
6.1.2. Теоретичний аналіз сім´ї і шлюбу 
6.1.3. Альтернативні форми сім´ї і шлюбу 
6.1.4. Сім´я і шлюб в Україні 
Тема 6.2 ВІК І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ 
6.2.1. Вік і суспільство 
6.2.2. Нерівність у трактуванні вікових категорій 
6.2.3. Молодь у соціологічному контексті 
6.2.4. Вікова структура населення України. Молоде покоління України 
Тема 6.3 СОЦІОЛОГІЯ МІСТА 
6.3.1. Розвиток міст. Риси сучасного урбанізму 
6.3.2. Теорії розвитку міст і міського способу життя 
6.3.3. Феномен напівміської культури 
6.3.4. Урбанізм в Україні 
Тема 6.4 ЕТНОСОЦЮЛОГІЯ 
6.4.1. Об´єкт і предмет етносоціології 
6.4.2. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот 
6.4.3. Націоналізм і його типи 
6.4.4. Міжнаціональні конфлікти 
6.4.5. Національно-етнічні процеси в Україні 
Тема 6.5 СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 
6.5.1. Предмет, об´єкт і суб´єкт соціології політики 
6.5.2. Влада — ключове поняття соціології політики 
6.5.3. Соціологія держави 
6.5.4. Соціологія політичних партій  
6.5.5. Соціологія електоральної поведінки 
Тема 6.6 СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАЦІ 
6.6.1. Об´єкт і предмет економічної соціології 
6.6.2. Базові елементи економіки та економічний устрій 
6.6.3. Основні типи господарських організацій 
6.6.4. Соціологічні теорії управління 
6.6.5. Безробіття 
Тема 6.7 СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
6.7.1. Предмет соціології громадської думки 
6.7.2. Структура громадської думки 
6.7.3. Громадська думка як соціальний інститут 
6.7.4. Канали висловлення громадської думки 
6.7.5. Вплив на громадську думку 
6.7.6. Маніпулювання громадською думкою 
СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ