Географія
Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., Масляк П.О.

Географія

Навчальний посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. - 455 c.

Навчальний посібник містить програму з географії для вступників на економічні, географічні та інші спеціальності вищих навчальних закладів, а також відповіді на кожне питання. Автори дають загальний географічний огляд земної кулі, детально розкривають зміст фізичної та економічної географії України. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної і соціальної географії. Наводиться економіко-географічна характеристика 22 країн Європи, Азії, Америки, Африки і Австралії. Посібник схвалено Міністерством освіти і науки Украї¬ни. П´яте видання перероблене і доповнене.

Розраховано на випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, які складають вступний іспит з географії на економічні та географічні спеціальності вищих навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться географією.

ПЕРЕДМОВА 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ 
1. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ 
1.1. Поняття про план місцевості 
1.2. Горизонт. Сторони горизонту 
1.3. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом 
1.4. Азимут 
1.5. Масштаб та його види 
1.6. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості 
1.7. Використання планів у практичній діяльності людей 
2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 
2.1. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості 
2.2. Типи карт 
2.3. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів 
2.4. Особливості картографічного зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі: елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ) 
2.5. Градусна сітка на карті та її елементи 
2.6. Географічна широта і довгота 
2.7. Окомірна зйомка місцевості 
2.8. Значення карти в житті та господарській діяльності людини 
3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ 
3.1. Сонячна система та її будова 
3.2. Розвиток уявлень про форму Землі 
3.3. Фізико-географічне значення форми Землі 
3.4. Розміри земної кулі 
3.5. Добове обертання Землі та його наслідки 
3.6. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат 
3.7. Річний рух Землі та його наслідки 
3.8. Тропіки і полярні кола 
4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ 
4.1. Внутрішня будова Землі 
4.2. Поняття "літосфера" 
4.3. Типи земної кори 
4.4. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі 
4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори 
4.6. Утворення материків та океанів 
4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір´я, гори і нагір´я 
4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові 
4.9. Поняття про річкову долину 
4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини 
4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору 
4.12. Надра та їх охорона 
5. АТМОСФЕРА 
5.1. Поняття про атмосферу 
5.2. Висота, межі й будова атмосфери 
5.3. Загальна циркуляція атмосфери 
5.4. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану 
5.5. Тиск атмосфери і його вимірювання 
5.6. Вітри та їх походження 
5.7. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони 
5.8. Водяна пара в атмосфері 
5.9. Атмосферні опади та їх утворення 
5.10. Розподіл опалів на поверхні земної кулі 
5.11. Вимірювання кількості опадів 
5.12. Погода. Характеристика складових стану погоди 
5.13. Спостереження за погодою 
5.14. Значення вивчення погоди для народного господарства 
5.15. Клімат 
5.16. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості 
5.17. Значення клімату в господарській діяльності людини 
6. ГІДРОСФЕРА 
6.1. Поняття про гідросферу 
6.2. Світовий кругообіг води 
6.3. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки і протоки 
6.4. Суходіл в океані 
6.5. Географічне положення, особливості рельєфу, характерні риси клімату, основні морські течії і господарське значення океанів 
6.6. Температура і солоність води 
6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії 
6.8. Господарське значення морів 
6.9. Розчленованість берегової лінії 
6.10. Підземні води. Джерела 
6.11. Використання підземних вод і джерел 
6.12. Річка та її частини. Живлення річок 
6.13. Басейни і вододіли 
6.14. Канали та водосховища 
6.15. Використання річок у господарській діяльності людини 
6.16. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання 
6.17. Болота та їх використання 
6.18. Льодовики 
7. БІОСФЕРА 
7.1. Поняття про біосферу 
7.2. Походження і поширення життя на Землі 
7.3. Рослинність суходолу та океану 
7.4. Тваринний світ суходолу та океану 
7.5. Вплив біосфери на інші оболонки Землі 
8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА 
8.1. Поняття про географічну оболонку 
8.2. Зональні риси географічної оболонки 
8.3. Поняття про природний комплекс 
8.4. Взаємодія рельєфу і клімату та їхній вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ 
8.5. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини 
9. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЧАСТИН СВІТУ ТА МАТЕРИКІВ 
9.1. Європа 
9.2. Азія 
9.3. Африка 
9.4. Америка 
9.5. Австралія 
9.6. Антарктида 
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
10. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
10.1. Предмет фізичної географії України 
10.2. Географічне положення, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України 
10.3. Джерела географічної інформації 
11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
11.1. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори 
11.2. Тектонічна будова і тектонічні структури 
11.3. Особливості геологічної будови території України 
11.4. Геоморфологічна будова й основні форми рельєфу 
11.5. Закономірності поширення і господарська оцінка надр України 
12. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ 
12.1. Основні кліматотворні чинники 
12.2. Загальні риси клімату 
12.3. Типи повітряних мас 
12.4. Розподіл температур повітря і опадів на території України 
12.5. Основні кліматичні показники 
12.6. Несприятливі погодні явища 
12.7. Енергетичні кліматичні ресурси 
12.8. Прогноз погоди 
13. ВНУТРІШНІ ВОДИ 
13.1. Загальні гідрографічні особливості території України 
13.2. Гідрологічні і гідрохімічні режими, флора і фауна 
13.3. Поверхневі води, особливості їх формування й розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали 
13.4. Озера й водосховища 
13.5. Підземні води 
13.6. Болота, їх типи і поширення 
13.7. Водний баланс і водні ресурси України, способи їх раціонального використання і охорони 
14. ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 
14.1. Умови ґрунтоутворення 
14.2. Основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення 
14.3. Карта ґрунтів 
14.4. Господарське використання ґрунтів 
14.5. Земельні ресурси 
14.6. Охорона земельних ресурсів 
15. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ 
15.1. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні компоненти лісів, степів, луків, боліт 
15.2. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат, Кримських гір 
15.3. Несприятливі природні процеси і явища 
16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 
16.1. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів 
16.2. Зміни ландшафтів України за історичний час 
16.3. Класифікація ландшафтів 
16.4. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення 
16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України 
16.6. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання і охорони їхніх вод 
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
17. ЕКОНОМІКО- І ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФГЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 
17.1. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі 
17.2. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка 
17.3. Сучасний адміністративний поділ 
17.4. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами 
17.5. Місце України на політичній і економічній карті світу 
18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 
18.1. Територіальні відмінності і чинники розміщений й густоти населення 
18.2. Природні й екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення 
18.3. Природний рух населення 
18.4. Вікова і статева структура 
18.5. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв´язання цієї проблеми 
18.6. Економічна криза і демографічна політика 
18.7. Міграція населення, види і причини 
18.8. Національний та етнічний склад населення 
18.9. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях 
19. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА 
20. ПРОМИСЛОВІСТЬ 
21. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
22. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
23. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 
24. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
25. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
26. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
27. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
28. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК) 
29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ´ЯЗКИ 
30. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
31. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ 
32. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА 
33. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
34. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 
35. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 
35.1. Етапи формування політичної карти світу 
35.2. Типологія країн 
35.3. Типи країн світу за рівнем економічного розвитку 
35.5. Форми правління й адміністративно-територіального устрою країн 
36. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 
37. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
37.1. Світові природні ресурси 
37.2. Географія світових природних ресурсів 
37.3. Ресурсозабезпеченість 
37.4. Ресурсозбереження 
38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ 
39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ 
41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ 
42.1. Значення й місце у світовому господарстві 
42.2. Розвиток і розміщення найважливіших видів транспорту 
43. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ´ЯЗКИ 
44. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ 
45. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 
45.1. Виникнення глобальних проблем людства 
45.2. Найважливіші проблеми сучасності 
46. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ 
46.1. Німеччина 
46.2. Велика Британія 
46.3. Франція 
46.4. Одна з країн Центральної Європи (Польща). Росія. Азія 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
47. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
48. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ 
48.1. Поняття "природні умови". Основні компоненти природних умов та їхній вплив на господарську діяльність 
49. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 
50. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 
51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ 
ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 
52. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
53. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
54. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 
55. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
56. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
57. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
58. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
59. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
60. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС 
ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ПРО АВТОРІВ