Римське право
Підопригора О.А., Харитонов Є.О.

Римське право

Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 512 c.

У підручнику вперше в українській романістичній традиції висвітлюються комплексно загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.

Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, всіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

Переднє слово
Інтродукція (вступ)
1. Римське право як предмет вивчення сучасними правознавцями. Система викладання
2. Значення та мета вивчення римського права
3. Джерела вивчення римського права. Література з римського права12 
4. Традиція вивчення римського права в Україні17 
Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ23 
РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА 23 
Глава 1. Передумови формування римського права23 
§ 1. Нарис політичної історії Риму (зовнішня історія)23 
§ 2. Соціально-економічна структура Риму (внутрішня історія)25 
§ 3. Римська культура (цивілізація)29 
§ 4. Традиція римського права 32 
§ 5. Періодизація36 
Глава 2. Підвалини (підґрунтя) римського права 38 
§ 1. Попередні зауваження38 
§ 2. Римська моральність. Релігія40 
§ 3. Юридичні підвалини римського права43 
§ 4. Філософська думка47 
§ 5. Філософсько-правові погляди Ціцерона52 
§ 6. Римська юриспруденція (правова думка)56 
Розділ II. СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРАВА65 
Глава 1. Римське право як правова система 65 
§ 1. Поняття правової системи і системи права65 
§ 2. Поняття римського права67 
§ 3. Право в системі Римської античної цивілізації72 
§ 4. Поділ римського права на приватне і публічне право 75 
Глава 2. Форми права 82 
§ 1. Загальний огляд тенденції82 
§ 2. Звичаї84 
§ 3. Закони86 
§ 4. Едикти магістратів89 
§ 5. Консультації правознавців92 
Глава 3. Структура римського права 95 
§ 1. Загальні зауваження. Інституційна та пандектна структури 95 
§ 2. Становище особи96 
§ 3. Речі (об`єкти римського права)107 
§ 4. Захист прав. Судочинство114 
Розділ III. РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА126 
Глава 1. Загальні положення про рецепцію римського права 126 
§ 1. Поняття рецепції римського права126 
§ 2. Форми рецепції римського права128 
§ 3. Види і типи рецепції римського права130 
Глава 2. Рецепція римського права у східній Європі 132 
§ 1. Передумови рецепції римського права у Візантійській імперії132 
§ 2. Систематизація Юстиніана133 
§ 3. Рецепції римського права у «післяюстиніанову добу»137 
Глава 3. Рецепція римського права у західній Європі 139 
§ 1. Континентальний та англосаксонський типи рецепції139 
§ 2. Проторецепція141 
§ 3. Глосатори144 
§ 4. Вплив римського права на кодифікації XIX ст.152 
Глава 4. Рецепція римського права в Україні 156 
§ 1. Загальні положення. Початок рецепції 156 
§ 2. Римське право в Російській імперії158 
§ 3. Рецепція римського права в СРСР162 
§ 4. Римське право в незалежній Україні165 
§ 5. Школа рецепції римського права в Україні 166 
Частина II. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 175 
Попередні зауваження175 
Розділ І. СУБ´ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА177 
Глава 1. Громадяни Риму 177 
§ 1. Поняття римського громадянства177 
§ 2. Набуття римського громадянства179 
§ 3. Втрата римського громадянства та його обмеження180 
Глава 2. Інші суб´єкти публічного права 183 
§ 1. Юридичні особи публічного права183 
§ 2. Державець як виразник публічного інтересу в Римі184 
Розділ II. СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 187 
Глава 1. Загальна характеристика системи врядування 187 
§ 1. Трансформації системи органів врядування у Стародавньому Римі187 
§ 2. Засади врядування у римській державі191 
Глава 2. Елементи публічного правопорядку 194 
§ 1. Грошова система і державна скарбниця 194 
§ 2. Публічно-правові засоби поповнення державної скарбниці в ранньому Римі199 
§ 3. Становлення податкової системи (класичної доби)202 
Глава 3. Армія як елемент публічного правопорядку 208 
§ 1. Організація римського війська208 
§ 2. Статус воїнів211 
§ 3. Публічно-правові засоби забезпечення боєздатності армії213 
Розділ ІІІ. СИСТЕМА ВРЯДУВАННЯ У РИМІ219 
Глава 1. Публічний порядок та врядування у республіканському Римі. Історична довідка (загальні зауваження) 219 
§ 1. Народні збори221 
§ 2. Сенат223 
§ 3. Магістратура225 
Глава 2. Публічний порядок та врядування у Римській імперії 236 
§ 1. Принципат236 
§ 2. Домінат240 
Глава 3. Карне право як засіб охорони публічних інтересів 243 
§ 1. Формування поняття публічного делікту (злочину)243 
§ 2. Засади карної відповідальності245 
§ 3. Класифікація злочинів248 
§ 4. Засади визначення міри покарання252 
§ 5. Види покарань254 
Глава 4. Карна юстиція 257 
§ 1. Види карного процесу 257 
§ 2. Судочинство у карних справах259 
Частина III. КЛАСИЧНЕ РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 263 
Розділ І. ОСОБИ (СУБ´ЄКТИ ПРИВАТНОГО ПРАВА) 263 
Глава 1. Фізична особа як суб´єкт приватного права 263 
§ 1. Цивільна правоздатність та її обсяг263 
§ 2. Опіка і піклування267 
§ 3. Диференціація фізичних осіб як суб´єктів цивільного права269 
§ 4. Приватні корпорації як сурогат фізичної особи 274 
§ 5. Представництво275 
Глава 2. Сімейний статус фізичної особи (status familia) 277 
§ 1. Динаміка регулювання сімейних відносин277 
§ 2. Сім´я. Спорідненість279 
§ 3. Шлюб та його види282 
§ 4. Правові відносини подружжя286 
§ 5. Правові відносини батьків і дітей. Батьківська влада289 
Глава 3. Захист цивільних прав292 
§ 1. Позовний захист: поняття і види позову292 
§ 2. Судове рішення296 
§ 3. Позовна давність 297 
§ 4. Спеціальні засоби преторського захисту 299 
Розділ II. РЕЧОВЕ ПРАВО302 
Глава 1. POSSESSIO (ВОЛОДІННЯ) 302 
§ 1. Поняття і види possessio302 
§ 2. Виникнення і припинення посідання306 
§ 3. Захист посідання309 
Глава 2. Право власності 313 
§ 1. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі313 
§ 2. Поняття і зміст права власності318 
§ 3. Спільна власність322 
§ 4. Набуття і втрата права приватної власності323 
§ 5. Захист права власності327 
Глава 3. Права на чужі речі 332 
§ 1. Виникнення, поняття і види прав на чужі речі332 
§ 2. Сервітути: поняття і види335 
§ 3. Емфітевзис і суперфіцій340 
§ 4. Право застави (заставне право)342 
Розділ III. ЗОБОВ´ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО347 
Глава 1. Загальне вчення про зобов´язання 347 
§ 1. Поняття зобов´язання та його роль у цивільному обігу347 
§ 2. Підстави виникнення зобов´язань351 
§ 3. Сторони у зобов´язанні354 
§ 4. Виконання зобов´язань357 
§ 5. Наслідки невиконання зобов´язань360 
§ 6. Забезпечення зобов´язань364 
§ 7. Припинення зобов´язання, крім виконання365 
Глава 2. Договори. Загальні положення 366 
§ 1. Поняття і види договорів366 
§ 2. Умови дійсності договорів370 
§ 3. Зміст договору374 
§ 4. Укладення договору375 
Глава 3. Окремі види договорів 377 
§ 1. Вербальні контракти377 
§ 2. Літеральні, або ж лібральні (письмові) контракти379 
§ 3. Реальні контракти380 
§ 4. Консенсуальні контракти388 
§ 5. Інномінальні (безіменні) контракти402 
§ 6. Пакти та їх види404 
Глава 4. Позадоговірні зобов´язання 409 
§ 1. Зобов´язання ніби з договорів409 
§ 2. Деліктні зобов´язання415 
§ 3. Зобов´язання ніби з приватних деліктів (квазіделікти)422 
Розділ IV. СПАДКОВЕ ПРАВО424 
Глава 1. Загальні положення 424 
§ 1. Основні поняття спадкового права424 
§ 2. Основні етапи розвитку римського спадкового права 426 
Глава 2. Види спадкування 430 
§ 1. Спадкування за заповітом430 
§ 2. Спадкування за законом435 
Глава 3. Перехід прав та обов´язків до спадкоємців 438 
§ 1. Прийняття спадщини438 
§ 2. Сингулярне наступництво442