Основи літературознавства
Ференц Н.С.

Основи літературознавства

Навчальний посібник. - К. : Знання, 2011. - 431 c.

Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму.

Розділ 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА 
1.1. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 
1.2. Літературознавство та інші наукові дисципліни 
Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ 
2.1. Літературознавство періоду античності 
2.2. Літературознавство в епоху середньовіччя 
2.3. Теоретико-літературна думка епохи Відродження 
2.4. Теоретико-літературна думка в епоху бароко 
2.5. Літературно-критична думка в епоху класицизму 
2.6. Літературознавство епохи Просвітництва 
2.7. Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму 
Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА XIX-XX СТОЛІТЬ 
3.1. Міфологічна школа 
3.2. Біографічний метод 
3.3. Культурно-історична школа 
3.4. Компаративізм 
3.5. Інтуїтивізм 
3.6. Фройдизм 
3.7. Структуралізм 
3.8. Екзистенціалізм 
Розділ 4. НОВІТНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 
4.1. Постструктуралізм 
4.2. Деконструктивізм 
4.3. Фемінізм 
4.4. Рецептивна естетика 
4.5. Постколоніальна критика 
Розділ 5. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
5.1. Зародження та розвиток українського літературознавства (XI—XVIII ст.) 
5.2. Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття 
5.3. Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття 
5.4. Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття 
5.5. Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати 
Розділ 6. Художня література як вид мистецтва 
6.1. Естетична функція художньої літератури 
6.2. Прекрасне в житті та мистецтві 
6.3. Естетичний ідеал 
6.4. Види мистецтва, їх класифікація 
6.5. Особливості художнього пізнання 
6.6. Предмет і специфіка художньої літератури 
Розділ 7. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І ПРОБЛЕМА ТИПОВОГО 
7.1. Визначення художнього образу 
7.2. Особливості образу 
7.3. Творча робота письменника 
7.4. Характер. Проблема типового 
7.5. Види художніх образів 
7.6. Свобода творчості і детермінізм 
Розділ 8. ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 
8.1. Зміст і форма 
8.1.1. Єдність форми і змісту в літературі 
8.1.2. Тема 
8.1.3. Проблема 
8.1.4. Ідея 
8.1.5. Пафос і його різновиди 
8.1.6. Конфлікт 
8.1.7. Структура і елементи змістової організації художнього твору 
8.1.8. Формальні чинники художнього змісту 
8.2. Композиція і сюжет 
8.2.1. Визначення композиції і її типи 
8.2.2. Групування персонажів 
8.2.3. Сюжет 
8.2.4. Класифікація сюжетів 
8.2.5. Компоненти сюжету 
8.2.6. Позасюжетні елементи твору 
8.3. Художня мова 
8.3.1. Мова розмовна, літературна, художня 
8.3.2. Мова автора і мова персонажів 
8.3.3. Лексика художньої мови 
8.3.4. Тропи 
8.3.5. Особливості поетичного синтаксису 
8.3.6. Риторичні фігури 
8.3.7. Поетична фоніка 
Розділ 9. ВІРШУВАННЯ 
9.1. Мова вірша і мова прози 
9.2. Ритм 
9.3. Рима і її різновиди 
9.4. Види римування 
9.5. Системи віршування 
Розділ 10. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК СИСТЕМА 
10.1. Поняття про рід, вид, жанр 
10.2. Особливості епосу, види епічних творів 
10.3. Лірика, особливості, види, жанри 
10.4. Особливості драми, види і жанри 
10.5. Суміжні змістоформи 
Розділ 11. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 
11.1. Поняття про літературний процес 
11.2. Спадкоємність 
11.3. Літературні взаємодії і взаємовпливи 
11.4. Літературна традиція і новаторство 
Розділ 12. ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ 
12.1. Творчість письменника 
12.2. Стиль 
12.3. Літературна школа 
12.4. Літературна група 
12.5. Літературна течія 
12.6. Художній метод 
Розділ 13. Літературний напрям 
13.1. Бароко 
13.2. Класицизм 
13.3. Сентименталізм 
13.4. Романтизм 
13.5. Реалізм 
13.6. Натуралізм 
13.7. Модернізм і його стильові течії 
13.7.1. Символізм 
13.7.2. Акмеїзм 
13.7.3. Імпресіонізм 
13.7.4. Неоромантизм 
13.7.5. Неореалізм 
13.8. Авангардизм і його стильові течії 
13.8.1. Футуризм 
13.8.2. Експресіонізм 
13.8.3. Дадаїзм 
13.8.4. Сюрреалізм 
13.8.5. Абстракціонізм 
13.9. Соціалістичний реалізм 
13.10. Постмодернізм 
ЛІТЕРАТУРА