Філософія права
Бачинін В. А., Журавський В. С, Панов М.

Філософія права

Навчальний посібник. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 472 c.

Матеріал підручника викладено відповідно до програми курсу «Філософія права» для вищих навчальних закладів. Широко висвітлені поняття, предмет, функції філософії права. Розглянуті питання онтології права, філософсько-правової антропології та метафізики природного права. Значну увагу приділено історіософії правових цивілізацій, де йдеться про філософські, етичні, релігійні основи правових цивілізацій та моделі їх розвитку.

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Вступ
РОЗДІЛ І. Статус і пізнавальні можливості філософії права
1.1. Філософія і її призначення
1.2. Що вивчає філософія права11 
1.3. Правова філософія як герменевтика17 
1.4. Основні функції філософії права21 
1.5. Історія філософсько-правового пізнання як драма ідей 23 
1.6. Філософсько-правова спадщина минулого і юридичні артефакти 24 
1.7. Метафізичний і соціологічний методи пізнання правової реальності 33 
1.8. Символічна культурологія права46 
РОЗДІЛ ІІ. Онтологія права52 
2.1. Онтологічні основи соціально-правової реальності 52 
2.2. Аномія як можливість соціального хаосу54 
2.3. Цивілізація як форма соціального порядку58 
2.4. Культура як світ гармонії61 
2.5. Онтологія духу права і духу музики64 
2.6. Принцип протиріччя як аналітичний інструмент філософсько-правової думки66 
2.7. Соціально-правове протиріччя68 
2.8. Типологія соціально-правових протиріч69 
2.9. Соціальний антагонізм70 
2.10. Антагональний тип соціально-правових протиріч 78 
2.11. Агональний тип соціально-правових протиріч 95 
2.12. Нормативна «піраміда»98 
2.13. Архаїчні «першонорми»100 
2.14. Нормативність міфологічної свідомості103 
2.15. Релігійні норми111 
2.16. Природна моральність і позитивна мораль113 
2.17. Норми права125 
2.18. Право — атрибут цивілізованого суспільства128 
2.19. Відмінності між природним і позитивним правом 132 
2.20. Принципи позитивного права134 
2.21. Соціо-логос позитивного права136 
2.22. Єдність природного і позитивного права138 
2.23. Адаптивна природа права141 
2.24. Номос права145 
2.25. Комунікативна функція права148 
2.26. Семіотична функція права151 
2.27. Егалітарна функція права153 
2.28. Кратична функція права156 
РОЗДІЛ ІІІ. Історіософія правових цивілізацій162 
3.1. Історіософські моделі розвитку правових цивілізацій162 
3.2. «Осьовий час» — епоха генезису правових цивілізацій і філософсько-правової 174 
3.3. Конфуціанська правова цивілізація: філософсько-етичні основи194 
3.4. Старий Завіт і «Мойсееве право»206 
3.5. Правова цивілізація і філософська культура древніх греків 214 
3.6. Апологія дисномії у філософії софістів і циніків 221 
3.7. Регресивний нігілізм філософів-циніків229 
3.8. Сократ: номос проти дисномії232 
3.9. Платонізм — серцевина природно-правової парадигми 239 
3.10. Аполлонічна філософія Арістотеля243 
3.11. Еллінізм як завершення «осьового часу»: криза грецької морально-правової свідомості253 
3.12. Римська правова цивілізація і філософська свідомість255 
3.13. Ісламська правова цивілізація та її релігійно-етичні основи263 
РОЗДІЛ IV. Філософсько-правова антропологія273 
4.1. Необхідність «антропологічного повороту» у правомисленні 273 
4.2. Суперечливість людини274 
4.3. Антропологема вітальності276 
4.4. Антропологема соціальності280 
4.5. Антропологема духовності283 
4.6. Сутність людини284 
4.7. Протиріччя між вітальністю і соціальністю 286 
4.8. Протиріччя між соціальністю і духовністю289 
4.9. Протиріччя між вітальністю і духовністю290 
4.10. Ментальні передумови правосвідомості292 
4.11. Мотиваційні конфлікти в морально-правовій свідомості303 
4.12. Екзистенціалогія морально-правової свідомості 319 
4.13. Конфліктологія соціальної поведінки: морально-правові проблеми339 
РОЗДІЛ V. Філософія природного права355 
5.1. Природно-правова свідомість355 
5.2. Абсолютний характер норм і цінностей природного права357 
5.3. Принцип невід´ємності природних прав людини 358 
5.4. Цінності природного права359 
5.5. Новий завіт: християнська модель морально-правової реальності368 
5.6. Ренесансно-барокові основи природного права 379 
5.7. Природно-правова філософія класицизму XVII ст. Картезіанство387 
5.8. Зв´язок між природно-правовими вченнями Нового часу і протестантизмом390 
5.9. Закони природного права392 
5.10. Від природної рівності до правової395 
5.11. Категорична імперативність природного права 397 
5.12. Природно-правова парадигма в Росії400 
5.13. Природно-правова філософія Срібного віку: культурологічні і метафізичні передумови 403 
5.14. Філософія анархії406 
5.15. Моралізуюча критика держави як джерела зла і насильства409 
5.16. Неоплатонічна метафізика світового порядку 411 
5.17. Християнські основи державності420 
5.18. Філософська модель генезису правової державності421 
5.19. Теократичний проект423 
5.20. Природно-історичні корені монархії і республіки 424 
5.21. Феноменологічний метод і природно-правове мислення428 
5.22. Неоромантична філософія юної і старіючої державності435 
5.23. Відродження природного права в XX ст.437 
ГЛОСАРІЙ 440