Сімейне право України
Дякович М. М.

Сімейне право України

Навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 c.

На основі чинного законодавства, зокрема Сімейного кодексу України, з урахуванням внесених до нього змін і доповнень, судової практики, наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених в галузі сімейного права, розкриваються поняття та принципи сімейного права, зміст і структура сімейних правовідносин, розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наслідки ухилення від сплати аліментів, діяльність органів опіки та піклування.

Особлива увага зосереджена на правовому регулюванні інституту шлюбного договору, дослідженні правового режиму майна подружжя, усиновлення дітей, правовідносин між батьками та дітьми щодо аліментних зобов’язань.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, практикуючих юристів, а також для всіх, кого цікавлять питання сімейного права.

Слово до читача
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ11 
Тема 1. Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин 11 
§ 1. Поняття та функції сім’ї11 
§ 2. Предмет та метод сімейного права. Поняття та види сімейних правовідносин18 
§ 3. Суб’єкти сімейних правовідносин. Кровне споріднення, лінії та ступені споріднення25 
§ 4. Строки в сімейному праві29 
§ 5. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків32 
§ 6. Джерела сімейного права. Роль судової практики35 
§ 7. Принципи сімейного права України38 
§ 8. Договір як джерело регулювання сімейних відносин. Роль звичаїв у регулюванні сімейних відносин40 
§ 9. Соціальні регулятори сімейних відносин45 
РОЗДІЛ II. ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ50 
Тема 2. Шлюб50 
§ 1. Поняття та ознаки шлюбу50 
§ 2. Умови укладення шлюбу. Право на шлюб57 
§ 3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення61 
Тема 3. Недійсність шлюбу77 
§ 1. Поняття та правова природа недійсності шлюбу77 
§ 2. Підстави недійсності шлюбу79 
§ 3. Порядок визнання шлюбу недійсним та анулювання актового запису про шлюб 83 
§ 4. Правові наслідки недійсності шлюбу та їх види86 
§ 5. Визнання шлюбу неукладеним89 
Тема 4. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя 92 
§ 1. Поняття та підстави припинення шлюбу92 
§ 2. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку96 
§ 3. Порядок розірвання шлюбу в адміністративному порядку99 
§ 4. Поновлення шлюбу після його розірвання102 
§ 5. Правові наслідки припинення шлюбу104 
§ 6. Інститут сепарації (окремого проживання подружжя)105 
Тема 5. Особисті немайнові правовідносини подружжя111 
§ 1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав подружжя111 
§ 2. Види особистих немайнових прав подружжя113 
Тема 6. Правовий режим майна подружжя121 
§ 1. Характеристика майнових відносин у сім’ї121 
§ 2. Правовий режим власності подружжя123 
§ 3. Особливості правового режиму окремих об’єктів у складі майна подружжя134 
§ 4. Розпорядження спільним майном подружжя141 
§ 5. Договір як регулятор майнових відносин подружжя150 
§ 6. Поділ майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності153 
Тема 7. Шлюбний договір159 
§ 1. Поняття та правова природа шлюбного договору159 
§ 2. Сторони, порядок укладення та форма шлюбного договору164 
§ 3. Зміст шлюбного договору166 
§ 4. Підстави, порядок та правові наслідки зміни умов, недійсності або припинення шлюбного договору179 
Тема 8. Зобов’язання подружжя по утриманню193 
§ 1. Поняття, особливості та види зобов’язань по утриманню193 
§ 2. Способи надання утримання. Розмір аліментів201 
§ 3. Припинення права на утримання або обмеження його певним строком203 
§ 4. Договори подружжя про надання утримання206 
РОЗДІЛ III ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ209 
Тема 9. Визначення походження дітей209 
§ 1. Походження як підстава правовідносин між батьками та дітьми. Реєстрація народження дитини209 
§ 2. Походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою217 
§ 3. Встановлення факту батьківства (материнства) та оспорювання запису про батьківство (материнство)220 
Тема 10. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей225 
§ 1. Поняття та ознаки особистих немайнових правовідносин батьків та дітей225 
§ 2. Право дитини на ім’я230 
§ 3. Захист прав та інтересів дитини231 
§ 4. Спори батьків щодо виховання дітей, визначення місця проживання дітей233 
§ 6. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав236 
§ 7. Підстави, порядок та правові наслідки відібрання дітей без позбавлення батьківських прав242 
Тема 11. Майнові правовідносини батьків та дітей247 
§ 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. Особливості управління майном дітей 247 
§ 2. Підстави виникнення зобов’язань по утриманню батьками дітей та повнолітніх непрацездатних синів, дочок254 
§ 3. Підстави виникнення зобов’язань по утриманню повнолітніми синами, дочками своїх батьків265 
Тема 12. Форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування269 
§ 1. Поняття, правова сутність та мета встановлення опіки та піклування270 
§ 2. Роль органів держави у відносинах опіки та піклування272 
§ 3. Порядок встановлення та припинення опіки (піклування)275 
§ 4. Особи, які можуть бути опікунами (піклувальниками)278 
§ 5. Застосування норм міжнародного права у питаннях опіки та піклування. Поняття емансипації282 
§ 6. Функції органів опіки та піклування щодо майна дитини287 
§ 7. Патронат292 
§ 8. Прийомна сім’я293 
§ 9. Дитячий будинок сімейного типу295 
Тема 13. Усиновлення301 
§ 1. Поняття, сутність усиновлення301 
§ 2. Суб’єкти усиновлення306 
§ 3. Умови усиновлення та порядок його здійснення315 
§ 4. Таємниця усиновлення319 
§ 5. Недійсність усиновлення322 
§ 6. Скасування усиновлення324 
§ 7. Позбавлення усиновлювача батьківських прав326