Основи загальної та юридичної психології
Бобечко Н., Бойко В, Жолнович І., Когутич І.; за ред. В. Т. Нора

Основи загальної та юридичної психології

Курс лекцій. - К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 224 c.

Курс лекцій підготовлений відповідно до програми курсу «Юридична психологія», схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом. У ньому розглянуті предмет, об´єкт, методи та система юридичної психології, викладені основи загальної психології та психології досудового слідства.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників правоохоронних органів, суддів.

Переднє слово
Глава 1. Предмет, завдання, система та методологія юридичної психології
§ 1. Предмет, об´єкт та генезис юридичної психології
§ 2. Історія розвитку юридичної психології13 
§ 3. Завдання юридичної психології21 
§ 4. Система юридичної психології. Перспективи розвитку вітчизняної юридичної психології25 
§ 5. Методи юридичної психології28 
§ 6. Правові та етичні межі застосування психологічного впливу в правоохоронній діяльності35 
§ 7. Зв´язок юридичної психології з іншими науками39 
Глава 2. Психічні пізнавальні процеси44 
§ 1. Структура та рівні дослідження психіки, система психічних пізнавальних процесів44 
§ 2. Відчуття: класифікація та властивості47 
§ 3. Сприйняття, його види та закономірності50 
§ 4. Увага56 
§ 5. Уява62 
§ 6. Пам´ять: види, процеси та прийоми активізації пам´яті68 
§ 7. Мислення та його класифікація, інтуїція73 
Глава 3. Емоційні та вольові процеси і стани79 
§ 1. Поняття та класифікація емоцій і почуттів. Класи емоційних станів та групи почуттів79 
§ 2. Стани емоційної напруги87 
§ 3. Афект98 
§ 4. Воля, вольові риси юриста102 
Глава 4. Психічні властивості особистості105 
§ 1. Людина, особистість, індивід, індивідуальність105 
§ 2. Темперамент, його типи, властивості та значення в юрисдикційній діяльності109 
§ 3. Характер та його риси. Вивчення характеру учасників судочинства111 
§ 4. Спрямованість у структурі особистості119 
§ 5. Здібності особистості123 
§ 6. Мотиваційна сфера особистості127 
Глава 5. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій130 
§ 1. Психологія огляду місця подій130 
§ 2. Психологія освідування142 
§ 3. Психологія обшуку та виїмки145 
§ 4. Психологія допиту156 
4.1. Психологічна характеристика стадій допиту 156 
4.2. Комунікативні ситуації, що складаються під час допиту162 
4.3. Психологічні особливості допиту деяких суб´єктів176 
§ 5. Психологія очної ставки188 
§ 6. Психологія пред´явлення для впізнання193 
§ 7. Психологія відтворення обстановки і обставин події197 
Глава 6. Основи судово-психологічної експертизи202 
§ 1. Поняття та форми використання спеціальних психологічних знань у судочинстві202 
§ 2. Поняття, предмет, об´єкт та значення судово-психологічної експертизи 205 
§ 3. Методи судово-психологічної експертизи209 
§ 4. Місце судово-психологічної експертизи у системі судових експертиз та її класифікація211 
§ 5. Компетенція судово-психологічної експертизи218 
§ 6. Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза у кримінальному судочинстві221