Історичне джерелознавство
Калакура Я.С.

Історичне джерелознавство

Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2002. - 488 c.

У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об´єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Значну увагу приділено характеристиці основних груп джерел з історії України, даються методичні рекомендації щодо їхнього використання у науковій та педагогічній практиці.

Для студентів гуманітарних спеціальностей.

ПЕРЕДМОВА 
Частина І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 
Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 
1.1. Зародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавства 
1.2. Предмет та методологічні засади історичного джерелознавства 
1.3. Завдання та функції історичного джерелознавства 
1.4. Джерелознавча термінологія 
1.5. Джерелознавчі проблеми історії України 
Розділ 2. СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 
2.1.Поняття структури історичного джерелознавства  
2.2. Джерелознавство в системі історичної науки  
2.3. Основні компоненти історичного джерелознавства 
2. 4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства 
Розділ 3. ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА 
3.1. Визначення історичного джерела  
3.2. Основні етапи існування історичного джерела 
3.3. Об´єктивно-суб´єктивна природа джерела  
3.4. Джерельна інформація  
3.5.Джерельна база історичних досліджень 
Розділ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 
4.1. Поняття класифікації джерел, її завдання і значення  
4.2. Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел  
4.3.Основні схеми і моделі класифікації джерел 
4.4. Особливості класифікації писемних джерел  
4.5. Класифікація джерел з історії України 
Розділ 5. МЕТОДИКА ПОШУКУ, ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 
5.1. Поняття методики історичного джерелознавства  
5.2. Етапи роботи з джерелами  
5.3. Методика пошуку та виявлення джерел 
5.4. Дослідження джерел. Джерелознавча критика 
5.5. Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел  
5.6. Методика роботи з масовими джерелами 
Частина II ОСНОВНІ ГРУПИ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Розділ 1. РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА 
1.1. Загальний огляд речових джерел із української історії  
1.2. Нумізматичні джерела 
1.3.Архітектурні пам´ятки 
1.4. Предмети озброєння  
1.5. Предмети одягу  
Розділ 2. ЗОБРАЖАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 
2.1. Загальний огляд зображальних джерел з української історії 
2.2. Графічні книжкові зображення  
2.3. Портретні зображення  
2.4. Жанрові та історичні зображальні джерела  
2.5. Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні)  
2.6. Картографічні джерела 
2.7. Боністичні джерела (зображальний аспект) 
2.8. Народні картини  
Розділ 3 УСНІ ДЖЕРЕЛА 
3.1. Загальний огляд усних джерел  
3.2. Прозові усні джерела  
3.3. Віршовані усні джерела 
3.4. Усні історичні твори  
Розділ 4 ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
4.1. Загальна характеристика лінгвістичних джерел  
4.2. Антропонімічні джерела 
4.3.Топонімічні джерела  
4.4. Слова іншомовного походження 
Розділ 5 ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА 
5.1. Загальний огляд писемних джерел 
5.2. Літописи 
5.3. Актові та діловодні документи  
5.4. Статистичні джерела 
5.5. Матеріали соціологічних досліджень  
5.6. Судово-слідчі документи  
5.7. Документи громадських об´єднань та політичних партій 
5.8. Періодична преса як історичне джерело 
5.9. Джерела особового походження  
5.10. Aгioграфічна, наукова та художня література  
Висновки 
Термінологічний словник