Естетика
Мовчан В. С.

Естетика

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 527 c.

Навчальний посібник містить систематизований виклад історії та теорії естетики як філософської науки, що розглядає закономірності становлення і вияву чуттєвої культури людства й особистості, своєрідність естетичного відношення до світу в оцінно-переживаючій і творчо-формуючій діяльності, закріплену в системі форм естетичної свідомості (естетичні почуття, смаки, ідеал), у категоріях (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне), в мистецтві. Досліджено виховний вплив мистецтва на особистість. Уперше розкрито закономірності становлення та історичного розвитку української естетики.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами естетики.

ВСТУП
ВСТУП ДО ЕСТЕТИКИ11 
Тема 1. Предмет і завдання естетики як науки11 
1.1. Зміст поняття "естетика"12 
1.2. Історія становлення предмета естетики14 
1.3. Проблематика й основні завдання естетики як науки18 
1.4. Естетика — філософська теорія виховання21 
Розділ І. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ27 
Тема 2. Витоки та джерела найлавніших естетичних уявлень28 
2.1. Метафізика естетичного28 
2.2. Становлення історії естетики та її основні проблеми30 
2.3. Естетичні елементи в культурі первісної доби32 
2.4. Естетичні уявлення народів Давнього Сходу35 
2.5. Праукраїнці про красу світу: генеза уявлень39 
Тема 3. Антична естетика: закономірності розвитку, основні ідеї43 
3.1. Об´єктивні підстави становлення античної естетики43 
3.2. Основні закономірності розвитку естетичної теорії44 
3.3. Ідеї естетики античних натурфілософів46 
3.4. Естетика софістів і Сократа49 
3.5. Естетика Платона51 
3.6. Естетика Арістотеля55 
3.7. Естетика доби еллінізму59 
3.8. Естетика неоплатонізму62 
Тема 4. Естетика середньовіччя 67 
4.1. Духовні передумови естетики Середньовіччя67 
4.2. Естетичні ідеї у філософській патристиці69 
4.3. Естетика раннього західноєвропейського Середньовіччя73 
4.4. Західноєвропейська естетика пізнього Середньовіччя78 
4.5. Візантійська естетика81 
4.6. Естетика Київської Русі85 
Тема 5. Естетика доби Відродження91 
5.1. Загальні тенденції розвитку естетики Відродження91 
5.2. Естетичні ідеї раннього гуманізму93 
5.3. Естетика ренесансного неоплатонізму100 
5.4. Естетика митців Високого Відродження106 
5.5. Естетичні ідеї ренесансної натурфілософії109 
5.6. Естетика маньєризму112 
5.7. Естетичні ідеї українського Передвідродження114 
Тема 6. Естетика доби раціоналізму та Просвітництва в Європі119 
6.1. Загальні тенденції розвитку естетики XVII—XVIII ст.119 
6.2. Естетика бароко121 
6.3. Естетика класицизму126 
6.4. Естетика англійського Просвітництва127 
6.5. Естетика Просвітництва у Франції133 
6.6. Естетика Просвітництва в Німеччині: виокремлення в самостійну науку139 
6.7. Естетичні ідеї в культурі України XVII—XVIII ст.143 
Тема 7. Німецька класична естетика 151 
7.1. Класична німецька естетика: загальні закономірності151 
7.2. Естетика І. Канта152 
7.3. Естетика Ф. Шіллера158 
7.4. Естетика Й. Фіхте161 
7.5. Естетика німецького романтизму163 
7.6. Естетика Ф. Шеллінга170 
7.7. Естетика Г. Гегеля174 
Тема 8. Естетика ХІХ-ХХІ ст.: закономірності розвитку182 
8.1. Загальні закономірності естетики Новітнього часу182 
8.2. Естетика класичного реалізму184 
8.3. Естетика ірраціоналізму195 
8.4. Естетика позитивізму204 
8.5. Естетика XX ст.: загальні закономірності211 
8.6. Естетика радянського періоду218 
8.7. Естетика постмодернізму222 
Розділ II. ТЕОРІЯ ЕСТЕТИКИ229 
Тема 9. Метакатегорія "естетичне"230 
9.1. Поняття "естетичне": зміст, сутність230 
9.2. Генеза естетичної здатності236 
9.3. Символічно-образна природа естетичного250 
9.4. Типи символів та рівні естетичної свідомості252 
9.5. Евристичний потенціал естетичного254 
9.6. Метакатегоріальний статус поняття "естетичне"257 
Тема 10. Естетична свідомість: закономірність становлення, форми виявлення 262 
10.1. Естетична структура свідомості262 
10.2. Естетична свідомість як специфічна форма свідомості267 
10.3. Естетичні почуття: генеза, закономірності виявлення271 
10.4. Естетичний смак: типи смаків, закономірності виявлення276 
10.5. Естетичний ідеал: сутність, своєрідність форм виявлення283 
10.6. Естетична теорія: закономірності становлення287 
Тема 11. Естетичне пізнання. Категорії естетичного відношення293 
11.1. Специфіка категоріального знання в естетиці293 
11.2. Категорія "прекрасне": генеза, сутність, діалектика реальності та ідеалу298 
11.3. Категорія "піднесене": сутність, закономірності становлення305 
11.4. Категорія "трагічне": історія становлення. Діалектика трагічного і героїчного310 
11.5. Категорія "комічне": сутність, змістовність форм. Естетична міра комічного318 
Тема 12. Мистецтво як вид естетичної діяльності та форма суспільної свідомості327 
12.1. Естетичні принципи аналізу мистецтва327 
12.2. Мистецтво у системі естетичної діяльності333 
12.3. Закономірності мистецтва як духовної діяльності339 
12.4. Генеза мистецтва343 
12.5. Мистецтво — форма суспільної свідомості347 
12.6. Мистецтво — специфічний вид духовного досвіду350 
Тема 13. Художньо-образна мова мистецтва359 
13.1. Твір мистецтва як художнє ціле359 
13.2. Предмет і матеріал мистецтва364 
13.3. Природа та сутність художнього образу372 
13.4. Символічний характер художньої образності379 
13.5. Типізована та індивідуалізована образність мистецтва384 
13.6. Діалектика форми і змісту в мистецтві387 
Тема 14. Видове багатство мистецтва392 
14.1. Види мистецтва як система392 
14.2. Принципи класифікації мистецтва394 
14.3. Образотворчі мистецтва399 
14.4. Виражальні мистецтва408 
14.5. Синтетичні мистецтва416 
14.6. Естетичне призначення мистецтва424 
Тема 15. Митець — суб´єкт художньої творчості 432 
15.1. Закономірності художньо-творчого процесу432 
15.2. Природа художньо-формуючої здатності: талант і геніальність439 
15.3. Особистість митця445 
15.4. Митець і художня школа448 
15.5. Митець і суспільство453 
Тема 16. Закономірності історичаного життя мистецтва459 
16.1. Методологія аналізу історії мистецтва459 
16.2. Художні стилі — найзагальніше поняття системи "мистецтво"464 
16.3. Художні напрями та течії: закономірності становлення та вияву476 
16.4. Методи у мистецтві. Реалізм як художній метод491 
16.5. Поняття прогресу мистецтва498 
Тема 17. Суспільство, мистецтво, духовний світ особи503 
17.1. Суб´єкт естетичного переживання мистецтва503 
17.2. Мистецтво та суспільне життя509 
17.3. Мистецтво і моральне виховання517