Історія педагогіки
Левківський М. В.

Історія педагогіки

Навчальний посібник. - Киів, Центр навчальної літератури , 2003. - 360 c.

Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для ВНЗів. Враховуючи специ­фіку пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орі­єнтованого навчання, розроблена система практичних, проблем­них і творчих завдань та тестів для самоконтролю.

Адресується студентам педагогічних ВНЗів, педколеджів, а також учням педагогічних училищ та викладачам педагогічних освітніх установ.

ПЕРЕДМОВА
ПОРАДИ СТУДЕНТАМ
ТЕМА І. ВИНИКНЕННЯ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В СВІТОВІЙ СУСПІЛЬНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
1. Предмет і завдання історії педагогіки
2. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Виховання у первісному суспільстві11 
3. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації14 
4. Виховання у Древній Греції16 
5. Древньогрецькі філософи про формування людської особистості (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит)19 
6. Школа і педагогіка Стародавнього Риму22 
ТЕМА II. ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ47 
1. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл47 
2. Система лицарського виховання50 
3. Виникнення освіти для дівчат51 
4. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання52 
5. Культура епохи європейського Відродження. "Будинок радості" Вітторино да Фельтре54 
6. Поєднання навчання з продуктивною працею Томаса Мора й Томазо Кампанелли55 
7. Гуманістичні ідеї освіти й виховання (Ф.Рабле, Е.Роттердамський, М. Монтень)57 
ТЕМА III. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА60 
1. Життя та діяльність Я.А.Коменського61 
2. Світогляд Я.А, Коменського та його завдання виховання особистості63 
3. Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Коменським)64 
4. Класно-урочна система Коменського. Принципи навчання66 
5. Підручники Я.А.Коменського67 
6. Я.А.Коменський про школу, вчителя та моральне виховання дітей68 
7. Педагогічні ідеї Д. Локка69 
8. Ідея вільного виховання Ж.-Ж. Руссо. Вікова періодизація та система виховання Ж.-Ж. Руссо71 
9. Педагогічні погляди французьких філософів К.Гельвеція та Д.Дідро74 
ТЕМА IV. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ79 
1. Життя та педагогічна діяльність Й.Г.Песталоцці79 
2. Ідея гармонійного виховання Песталоцці. його теорія елементарної освіти та методика початкового навчання81 
3. Ідеї німецьких педагогів-філантропістів І.Базедова та Хр. Г. Зальцмана83 
4. Неогуманізм. В. Гумбольдт та його освітні проекти87 
5. Дидактика Ф. Дістервега88 
6. Теорія навчання й виховання Й. Гербарта91 
7. Р.Оуен про формування особистості95 
ТЕМА V. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ XIX - XX СТОЛІТТЯ99 
1. Реформаторська педагогіка (педагогіка вільного виховання, педагогіка особистості, експериментальна педагогіка)100 
2. Прагматична педагогіка Джона Дьюї105 
3. Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання (М. Монтессорі, С.Френе)106 
4. Ідея цілісного виховання Р. Штайнера111 
5. Ідеї виховання й навчання у педагогіці екзистенціалізму113 
ТЕМА VI. СУЧАСНІ ОСВІТА У НАЙРОЗВИНЕНІШИХ КРАЇНАХ СВІТУ118 
1. Еволюція освітніх систем у найрозвиненіших країнах на перетині XXI століття118 
2. Система освіти в США119 
3. Освітня система у Великобританії123 
4. Характеристика освітньої системи у Німеччині126 
5. Характеристика освітньої системи у Франції129 
6. Система освіти в Японії133 
ТЕМА VII. НАРОДНА МУДРІСТЬ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ136 
1. Традиції та обряди як основа української етнопедагогіки 137 
2. Засоби народного виховання дітей та молоді138 
3. Шляхи народного виховного впливу140 
4. Форми та методи народного виховання зростаючої особистості141 
ТЕМА VIII. ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (IX-XIV СТОЛІТТЯ)143 
1. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі143 
2. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі 144 
3. Зміст та організація навчання у Київській Русі145 
4. Перекладна література та перші педагогічні пам`ятки Київської Русі147 
ТЕМА IX. ШКОЛА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVI-СЕРЕДИНА XVIII СТОЛІТТЯ)148 
1. Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження 149 
2. Виникнення братських шкіл151 
3. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.)152 
4. Система виховання лицаря-козака154 
5. Навчальні студії й діяльність громадських об`єднань студентів У Києво-Могилянській Академії158 
ТЕМА X. УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕТАПУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVII - ПОЧАТОК XVIII СТОЛІТТЯ)165 
1. Вплив Європейських культурних процесів на освітньо-культурне Відродження в Україні. Перші українські вчені: П. Русин і Ю. Дрогобич166 
2. Українська граматика М. Смотрицького168 
3. Енциклопедія П. Беринди та риторика І.Галятовського169 
4. Педагогічні погляди Е. Славинецького та С.Полоцького 171 
5. Освітньо-педагогічна діяльність Ф.Прокоповича172 
ТЕМА XI. УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ)177 
1. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.Сковороди 178 
2. Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дітей182 
3. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова186 
4. Статут 1786 року Російської імперії про зміст та особливості шкільної системи187 
5. Система освіти на Правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVIII століття)195 
ТЕМА XII. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)197 
1. Загальна характеристика освіти в Україні у першій половині XIX століття 198 
2. Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів (М.Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Гловацький, Й. Левицький)200 
3. Педагогіка О. Духновича202 
4. Культурно-просвітницька діяльність Кирило-мефодіївського товариства (Т.Шевченко, П.Куліш, К.Костомаров)204 
ТЕМА XIII. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА К.УШИНСЬКОГО212 
1. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського. Світогляд вченого213 
2. Ідея гармонійного розвитку людини214 
3. Ушинський про значення праці у вихованні людини215 
4. Ідея національного виховання К.Ушинського216 
5. Дидактика й методика початкового навчання К.Ушинського217 
6. Ушинський про підготовку вчителя219 
ТЕМА XIV. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ223 
1. Стан освіти в Україні у 60-ті роки. Характеристика громадсько-педагогічних рухів224 
2. Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова225 
3. Організаційна й педагогічна діяльність М.Корфа228 
4. Просвітницько-педагогічна діяльність X. Алчевської229 
5. Теорія й практика вільного виховання Л.Толстого230 
6. Теорія фізичного виховання особистості П Лесгафта232 
ТЕМА XV. ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)236 
1. Ідея національної школи М. Драгоманова236 
2. Наукова й освітня діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка238 
3. Ідея національного шкільництва М.Грушевського240 
4. Загальна характеристика освіти на західноукраїнських землях243 
5. Педагогічні погляди Ю.Федьковича246 
ТЕМА XVI. УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ250 
1. Характеристика системи освіти в Україні на початку XX століття251 
2. Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка253 
3. Педагогічні ідеї Лесі Українки256 
4. Освітня й педагогічна діяльність Т.Лубенця257 
ТЕМА XVII. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ (ЕТАПИ УНР ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КОМУНІСТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: 20-ТІ РОКИ)260 
1. Розробка завдань та змісту національної освіти в УНР260 
2. Ідея національної школи С. Русової262 
3. Ідея національного рідномовного виховання І.Огієнка 263 
4. Особливості розбудови загальної, професійної й вищої школи у 20-ті роки XX ст.265 
5. Національний виховний ідеал Г. Ващенка266 
ТЕМА XVIII. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА А. МАКАРЕНКА268 
1. Життя й педагогічна діяльність А.Макаренка270 
2. Теорія і практика колективу А. Макаренка271 
3. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.Макаренка ("Педагогічна поема", "Прапори на баштах")273 
4. Проблема сімейного виховання ("Книга для батьків", "Лекції про виховання дітей")275 
5. Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагогічної майстерності276 
6. Рольовий принцип педагогічної системи А. Макаренка277 
ТЕМА XIX. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (20-80 РОКИ)290 
1. Національна освіта в 20-ті роки XX століття291 
2. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки296 
3. Особливості становлення освіти у післявоєнний час (кінець 40-50-ті роки)298 
4. Розвиток освіти й педагогіки у 60-ті роки300 
5. Школа і педагогіка України у період застою (70-80 роки)301 
ТЕМА XX. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО304 
1. Життя та педагогічна діяльність В. Сухомлинського305 
2. Навчання й виховання дітей 6-річного віку306 
3. В. Сухомлинський про формування гуманної особистості308 
4. Морально-трудове виховання школярів309 
5. Етнічні засади родинного виховання311 
6. Ідеї становлення вчителя-вихователя312 
ТЕМА XXI. УТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДУХОВНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ317 
1. Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді 318 
2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства319 
3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді320 
4. Особливості реформування професійної, вищої й педагогічної освіти321 
ТЕМА XXII. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ327 
1. Технократичні концепції формування особистості328 
2. Концепції виховання особистості авторитарного раціоналізму332 
3. Психоаналітична концепція особистісного формування334