Господарське право
Вінник О.М.

Господарське право

Навчальний посібник. - К. : Правова єдність, 2009. - 766 c.

У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб´єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов´язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).

Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.

ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Тема 1. Господарська діяльність
1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя
2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності
3. Види господарської діяльності11 
Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю15 
1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності15 
2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни16 
3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки23 
Тема 3. Господарські правовідносини26 
1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин26 
2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин 30 
3. Методи правового регулювання господарських відносин 32 
Тема 4. Господарське законодавство34 
1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання34 
2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 35 
3. Система господарського законодавства38 
4. Господарсько-правові норми: поняття та види43 
5. Питання вдосконалення господарського законодавства45 
Тема 5. Поняття господарського права50 
1. Господарське право як галузь права50 
2. Господарське право як галузь правової науки51 
3. Господарське право як навчальна дисципліна52 
Розділ II. СУБ´ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН60 
Тема 6. Загальна характеристика суб´єктів господарських правовідносин60 
1. Поняття, ознаки та види суб´єктів господарських правовідносин (господарського права)60 
2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання63 
3. Особливості правового статусу суб´єктів організаційно-господарських повноважень81 
4. Правове становище суб´єктів внутрішньогосподарських відносин 83 
Тема 7. Правове становище підприємств86 
1. Поняття підприємства та його основні ознаки86 
2. Види та організаційно-правові форми підприємств88 
3. Особливості правового становища окремих видів підприємств91 
3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств) 91 
3.2. Підприємства комунальної форми власності97 
3.3. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи 98 
3.4. Приватні підприємства116 
3.5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства 120 
3.6. Орендні підприємства125 
Тема 8. Правове становище господарських товариств127 
1. Поняття та характерні риси господарських товариств127 
2. Класифікація господарських товариств129 
3. Форми господарських товариств133 
Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб´єктів господарювання (учасників господарських відносин)154 
1. Індивідуальні підприємці як суб´єкти господарського права154 
2. Кредитні спілки у сфері господарювання157 
3. Особисте селянське господарство163 
4. Благодійні та інші неприбуткові організації164 
Тема 10. Правове становище окремих видів суб´єктів організаційно-господарських повноважень166 
1. Господарські об´єднання: поняття, види, особливості правового становища166 
2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об´єднання171 
3. Правовий статус холдингових компаній173 
4. Кабінет Міністрів України як суб´єкт організаційно-господарських повноважень178 
5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління181 
6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ185 
РОЗДІЛ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ204 
Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання204 
1. Майно у сфері господарювання204 
2. Право власності — основне речове право у сфері господарювання 209 
3. Похідні від права власності правові титули майна суб´єктів господарювання212 
Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання214 
1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки 214 
2. Особливості правового режиму публічних форм власності216 
2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації216 
2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації219 
2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна221 
3. Право приватно-колективної власності226 
3.1. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації226 
3.2. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації229 
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання 230 
5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання232 
6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав236 
7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності241 
РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ 266 
Тема 13. Зобов´язальні відносини у сфері господарювання266 
1. Поняття господарських зобов´язань та підстави їх виникнення266 
2. Види господарських зобов´язань267 
3. Виконання господарських зобов´язань270 
4. Забезпечення виконання господарських зобов´язань272 
5. Припинення господарських зобов´язань274 
Тема 14. Господарські договори276 
1. Поняття та ознаки господарського договору276 
2. Функції господарського договору278 
3. Класифікація господарських договорів280 
4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів 283 
5. Зміст господарського договору288 
6. Форма господарського договору290 
7. Забезпечення належного виконання господарських договорів 293 
Тема 15. Окремі види господарських договорів296 
1. Договори на реалізацію майна296 
2. Договори на користування чужим майном (договір оренди, договір лізингу) 310 
3. Підрядні договори320 
3.1. Договір підряду на капітальне будівництво320 
3.2. Договір підряду на проведення проектних і дослід жувальних робіт 345 
4. Транспортні договори347 
4.1. Поняття та види транспортних договорів347 
4.2. Транспортне законодавство350 
4.3. Учасники договірних відносин у сфері транспорту351 
4.4. Договір на перевезення вантажів354 
4.5. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг461 
РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 381 
Тема 16. Господарсько-правова відповідальність381 
1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності381 
2. Види господарсько-правової відповідальності386 
3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності387 
4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності389 
5. Форми господарсько-правової відповідальності394 
РОЗДІЛ VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ414 
Тема 17. Правове регулювання економічної конкуренції414 
1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції414 
2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень 415 
3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції 419 
4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства426 
РОЗДІЛ VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА450 
Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності450 
1. Поняття банкрутства450 
2. Сторони в справі про банкрутство453 
3. Стадії провадження справи про банкрутство457 
Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство463 
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство463 
2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство 464 
3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство 465 
4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство 466 
5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство468 
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА491 
РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 491 
Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання491 
1. Об´єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин491 
2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями492 
3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання495 
Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності497 
1. Поняття, ознаки та види бірж497 
2. Правове становище товарної біржі498 
3. Особливості правового становища фондової біржі505 
Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання520 
1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності520 
2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання522 
3. Агентський договір525 
Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва531 
1. Поняття і види капітального будівництва531 
2. Способи та стадії капітального будівництва533 
3. Правовідносини з капітального будівництва534 
4. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва 537 
5. Будівельне законодавство551 
6. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва554 
Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності559 
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності559 
2. Система законодавства про інноваційну діяльність561 
3. Інноваційні правовідносини565 
4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності589 
Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності594 
1. Поняття та види фінансової діяльності594 
2. Банківська діяльність597 
3. Страхування604 
4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами611 
5. Аудит618 
Тема 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії624 
1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії624 
2. Система актів законодавства про комерційну концесію625 
3. Договір комерційної концесії за українським законодавством626 
Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності632 
1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності632 
2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність 636 
3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності641 
4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності648 
5. Зовнішньоекономічний договір650 
Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування654 
1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні654 
2. Поняття та види іноземних інвестицій658 
3. Об´єкти та суб´єкти іноземного інвестування661 
4. Форми здійснення іноземних інвестицій666 
4.1. Корпоративна форма іноземного інвестування667 
4.2. Договірна форма іноземного інвестування671 
Тема 29. Спеціальні режими господарювання682 
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон682 
1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон682 
1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони687 
1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон 690 
1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами692 
1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах694 
2. Правовий режим концесійної діяльності696 
3. Інші види спеціальних режимів господарювання710 
Список скорочень761