Господарське право
Вінник О.М.

Господарське право

Навчальний посібник. - К. : Правова єдність, 2009. - 766 c.

У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 липня 2004 р. висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб´єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов´язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства), так і спеціальної частини (особливості правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання).

Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів-практиків, підприємців, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.

ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Тема 1. Господарська діяльність
1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя
2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності
3. Види господарської діяльності11 
Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю15 
1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності15 
2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни16 
3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки23 
Тема 3. Господарські правовідносини26 
1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин26 
2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин 30 
3. Методи правового регулювання господарських відносин 32 
Тема 4. Господарське законодавство34 
1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання34 
2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 35 
3. Система господарського законодавства38 
4. Господарсько-правові норми: поняття та види43 
5. Питання вдосконалення господарського законодавства45 
Тема 5. Поняття господарського права50 
1. Господарське право як галузь права50 
2. Господарське право як галузь правової науки51 
3. Господарське право як навчальна дисципліна52 
Розділ II. СУБ´ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН60 
Тема 6. Загальна характеристика суб´єктів господарських правовідносин60 
1. Поняття, ознаки та види суб´єктів господарських правовідносин (господарського права)60 
2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання63 
3. Особливості правового статусу суб´єктів організаційно-господарських повноважень81 
4. Правове становище суб´єктів внутрішньогосподарських відносин 83 
Тема 7. Правове становище підприємств86 
1. Поняття підприємства та його основні ознаки86 
2. Види та організаційно-правові форми підприємств88 
3. Особливості правового становища окремих видів підприємств91 
3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств) 91 
3.2. Підприємства комунальної форми власності97 
3.3. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи 98 
3.4. Приватні підприємства116 
3.5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства 120 
3.6. Орендні підприємства125 
Тема 8. Правове становище господарських товариств127 
1. Поняття та характерні риси господарських товариств127 
2. Класифікація господарських товариств129 
3. Форми господарських товариств133 
Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб´єктів господарювання (учасників господарських відносин)154 
1. Індивідуальні підприємці як суб´єкти господарського права154 
2. Кредитні спілки у сфері господарювання157 
3. Особисте селянське господарство