Основи бібліології
Черниш Н.

Основи бібліології

Навчальний посібник. - Львів: Українська академія друкарства , 2008. - 168 c.

Висвітлено основні етапи становлення та розвитку систе­ми книгознавчого знання. Подано відомості про книгу як об’єкт бібліологічних досліджень. Значну увагу приділено проблемам формуванню української бібліології. Досліджено питання типології книги як практичної проблеми книгознавства. Наприкінці вміщено додатки методичного спрямування.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спе­ціальністю "Видавнича справа та редагування".

1. Бібліологія як наука про книгу та книжкову справу
1.1. Визначення книгознавства
1.2. Комплекс книгознавчих дисциплін та їх особливості
1.3. Проблематика книгознавства11 
1.3. Об’єкт і предмет книгознавства12 
1.4. Методи книгознавства13 
2. Історичні етапи розвитку книгознавства20 
2.1. Становлення науки про книгу в світі20 
2.2. Розвиток українського книгознавства26 
2.3. Діяльність львівського та київського книгознавчих осередків30 
2.4. Сучасні осередки книгознавчих досліджень35 
2.5. Українська книгознавча періодика37 
3. Книга як основний об’єкт книгознавства46 
3.1. Визначення поняття "книга"46 
3.2. Історія розвитку книги47 
3.3. Книга в добу Середньовіччя та Відродження50 
3.4. Розвиток книжкової справи в XVI-XVII ст.54 
3.5. Розвиток книжкової справи у XVIII-XIX ст.58 
3.6. Роль книги в житті суспільства та її місце в системі ЗМК62 
3.7. Загальні закономірності розвитку книги64 
4. Елементи книги як матеріальної конструкції70 
4.1. Зовнішні елементи72 
4.2. Внутрішні елементи79 
5. Типологія книги як практична проблема книгознавства90 
5.1. Цільове призначення92 
5.2. Аналітико-синтетична переробка інформації93 
5.3. Інформаційні знаки93 
5.4. Матеріальна конструкція94 
5.5. Обсяг94 
5.6. Склад основного тексту94 
5.7. Періодичність95 
5.8. Структура95 
5.9. Інформаційні ознаки (види неперіодичних видань)96 
ДОДАТКИ100 
Робоча програма курсу за вимогами КМС100 
Тестові питання для перевірки знань студентів з дисципліни “Основи бібліології”122 
Видатні книгознавці ХІХ—ХХ ст.129 
Книгознавчі видання 20-30-х рр. ХХ ст.154