Кримінальний процес України
Назаров В. В., Омельяненко Г. М.

Кримінальний процес України

Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. - 584 c.

В основу навчальною посібника покладено програму навчального курсу «Кримінально-процесуальне право України», який вивчається студентами ви­щих юридичних навчальних: закладів України. Відповідно до державних освітніх стандартів наведено відомості, необхідні для пізнання законодавства, інших правових актів, які регламентують провадження у кримінальних справах, із вра­хуванням змін і доповнень до Кримінально-процесуальний кодекс України», а також висвітлено практику їх застосування. Використано міжнародно-правові документи, розглянуто пропозиції щодо вдосконалення норм чинного кримінально-процесуального законодавства України.

Для студентів, аспірантів юридичних вищих навчальних закладів, а також буде корисним практичним працівникам органів внутрішніх справ, прокура­тури і суду.

Передмова
Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Глава 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ЗАВДАННЯ, СТАДІЇ ТА ДЖЕРЕЛА
§ 1. Поняття кримінального процесу та його завдання
§ 2. Кримінально-процесуальні правовідносини
§ 3. Стадії кримінального процесу11 
§ 4. Поняття кримінально-процесуального закону і норми17 
§ 5. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб22 
§ 6. Кримінально-процесуальна форма та процесуальні гарантії26 
§ 7. Кримінально-процесуальні функції28 
Глава 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ31 
§ 1. Поняття, значення і система засад кримінального провадження31 
§ 2. Конституційні засади кримінального провадження та їх характеристика 33 
§ 3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика67 
Глава 3. СУБ`ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ76 
§ 1. Поняття та класифікація суб`єктів кримінального провадження76 
§ 2. Суб`єкти, які провадять досудове розслідування та здійснюють правосудді78 
§ 3. Суб`єкти, які мають та обстоюють у кримінальному провадженні власні інтереси98 
§ 4. Суб`єкти, які захищають та представляють інтереси інших осіб114 
§ 5. Суб`єкти, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя125 
Глава 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ136 
§ 1. Поняття процесуальних строків, порядок їх обчислення та поновлення136 
§ 2. Поняття і склад судових витрат142 
§ 3. Процесуальний порядок відшкодування судових витрат146 
Глава 5. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ153 
§ 1. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, їх види153 
§ 2. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину154 
§ 3. Поняття і види запобіжних заходів157 
§ 4. Інші заходи процесуального примусу178 
Глава 6. ДОКАЗИ, ДОКАЗУВАННЯ І ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ184 
§ 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та характеристика його елементів184 
§ 2. Предмет межі та суб`єкти доказування у кримінальній справі191 
§ 3. Поняття і класифікація доказів та їх джерел195 
§ 4. Характеристика джерел доказів201 
Частина 2. ДОСУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ216 
Глава 7. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ216 
§ 1. Поняття, сутність, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи216 
§ 2. Органи та посадові особи, які вирішують питання про порушення кримінальної справи219 
§ 3. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи221 
§ 4. Оцінка та засоби перевірки заяв (повідомлень) про злочини229 
§ 5. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи231 
§ 6. Відмова у порушенні кримінальної справи238 
Глава 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ248 
§ 1. Поняття стадії досудового розслідування та її форми248 
§ 2. Характеристика основних положень досудового слідства252 
Глава 9. ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО. ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ267 
§ 1. Поняття обвинувачення, підстави та процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого267 
§ 2. Порядок пред`явлення обвинувачення272 
§ 3. Зміна і доповнення обвинувачення278 
Глава 10. СЛІДЧІ ДІЇ280 
§ 1. Поняття, сутність та класифікація слідчих дій280 
§ 2. Загальна характеристика слідчих дій289 
Глава 11. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА326 
§ 1. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства326 
§ 2. Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення досудового слідства331 
Частина 3. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ349 
Глава 12. ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ349 
§ 1. Поняття і значення підсудності349 
§ 2. Види підсудності351 
§ 3. Передача справи з одного суду до іншого357 
Глава 13. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ359 
§ 1. Поняття і значення стадії попереднього розгляду справи суддею359 
§ 2. Питання, які вирішуються суддею у попередньому розгляді справи363 
§ 3. Порядок попереднього розгляду справи366 
§ 4. Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи368 
§ 5. Підготовка справи до судового розгляду373 
§ 6. Особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого376 
Глава 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ379 
§ 1. Суть і значення стадії судового розгляду379 
§ 2. Поняття і характеристика загальних положень судового розгляду381 
Глава 15. ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ403 
§ 1. Підготовча частина судового засідання404 
§ 2. Судове слідство408 
§ 3. Судові дебати. Останнє слово підсудного418 
Глава 16. ВИРОК СУДУ422 
§ 1. Суть, значення і властивості вироку422 
§ 2. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку426 
§ 3. Види вироків428 
§ 4. Структура і зміст вироку431 
§ 5. Процесуальний порядок постановлення і проголошення вироку436 
§ 6. Окрема ухвала (постанова) суду440 
Глава 17. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ442 
§ 1. Поняття, завдання та основні риси (положення) апеляційного провадження в кримінальному процесі442 
§ 2. Об`єкти і суб`єкти апеляційного оскарження447 
§ 3. Строки і порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляції450 
§ 4. Апеляційна скарга та апеляційне подання454 
§ 5. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції456 
§ 6. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови464 
§ 7. Ухвала і вирок (постанова) апеляційної інстанції483 
Глава 18. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ487 
§ 1. Суть і завдання касаційного провадження та його особливості487 
§ 2. Об`єкти, суб`єкти, строки і порядок касаційного оскарження та внесення касаційного подання489 
§ 3. Строки розгляду справи у касаційному суді і порядок розгляду справи493 
§ 4. Результати розгляду справи касаційною інстанцією496 
§ 5. Ухвала касаційного суду499 
Глава 19. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 502 
§ 1. Поняття, підстави і строки перегляду судових рішень у порядку виключного провадження502 
§ 2. Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами507 
§ 3. Процесуальний порядок перегляду судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення509 
Глава 20. ВИКОНАННЯ ВИРОКУ514 
§ 1. Загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності у стадії виконання вироку суду 514 
§ 2. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання515 
§ 3. Процесуальні питання, які вирішує суд у стадії виконання вироку519 
Частина 4. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ V КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ527 
Глава 21. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ527 
§ 1. Поняття та значення особливого порядку провадження в справах про злочини неповнолітніх528 
§ 2. Особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх531 
§ 3. Особливості провадження розслідування у справах про злочини неповнолітніх536 
§ 4. Особливості судового розгляду справ про злочини неповнолітніх541 
§ 5. Порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру 549 
Глава 22. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ556 
§ 1. Загальні особливості та умови застосування примусових заходів медичного характеру556 
§ 2. Порядок досудового провадження про застосування примусових заходів медичного характеру559 
§ 3. Провадження в суді першої інстанції562