Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку

11.1.1. Ліцензійні вимоги до туристичної діяльності

Суб’єкт туристичного підприємництва в Україні повинен мати ліцензію. Це регулюється Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, та екскурсійної діяльності. Необхідність ліцензування обумовлюється обставинами, які показано на рис. 11.1.

Необхідність ліцензування туристичного підприємництва

Рис. 11.1. Необхідність ліцензування туристичного підприємництва

Організаційні вимоги. При здійсненні діяльності, пов’язаної з організацією іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності суб´єкт туристичного підприємництва повинен дотримуватись таких вимог:

 • вносити зміни до програми обслуговування туристів (не порушуючи основних умов туру, зазначених у заявці на туристичне обслуговування), а також збільшувати обумовлену вартість туру більш як на 5% лише за згодою туриста і за умови повідомлення його про це не пізніше ніж за 20 днів до початку туру;
 • розповсюджувати достовірну інформацію про туристичні послуги;
 • розривати договір (контракт) з туристом про надання туристичних послуг без відшкодування туристу збитків лише в разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких надання послуг неможливе;
 • при виконанні обов’язків туроператора встановлювати ціну на туристичні послуги, а також порядок і форму їх оплати, точно виконувати програму туристичного обслуговування та надавати своєчасну інформацію про всі зміни, що вносяться до програми;
 • при виконанні обов´язків турагента отримувати від туропера- торів інформацію про тур, наявність сертифікації готельних послуг та послуг харчування, програму туристичного обслуговування;
 • дотримуватися вимог законодавства, що регулює трудові відносини, правила та норми безпеки праці;
 • дотримуватися вимог щодо безпеки життя і здоров´я туриста, збереження його майна. Суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику конкретної туристичної подорожі та засобами запобігання їм;
 • надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені туристичні послуги у кількості та якості, обумовлених договором (контрактом) з туристом та програмою туристського обслуговування;
 • нести відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, завдану туристам своїми діями та/або діями партнерів в організації туру;
 • відшкодовувати відповідно до укладених зі страховими компаніями угод збитки, завдані туристам у разі ненадання або надання в неповному обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи з вини партнерів з організації обслуговування;
 • надавати туристам повну інформацію про програму обслуговування, їх права, обов´язки та правила поведінки, правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування, дату і час початку (закінчення) подорожі, її тривалість; порядок зустрічі, супроводу туристів, екскурсійного обслуговування; правила проживання в засобах розміщення, пам´ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу; умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, митні правила, а також правила перетинання державного кордону.

Суб’єкт туристичного підприємництва повинен у визначені терміни подавати органу ліцензування або місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльність, пов´язану з наданням туристичних послуг за встановленою формою та порядком.

Незалежно від відомчої підпорядкованості треба повідомляти орган ліцензування про настання змін у туристичній діяльності. Так, у разі зміни протягом терміну дії ліцензії керівника суб’єкта туристичного підприємництва (туристичного підрозділу), банківських реквізитів, номерів телефонів, іншої інформації, вказаної в заяві про видачу ліцензії, суб’єкт туристичної діяльності повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це орган ліцензування для внесення відповідних змін до Державного реєстру суб´єктів туристичної діяльності.

У разі зміни найменування суб’єкта туристичної діяльності (якщо зміна найменування не пов´язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, вказаних у ліцензії, виданій фізичній особі — підприємцю, суб’єкт туристичної діяльності протягом 10 робочих днів повинен письмово повідомити про це орган ліцензування. Після перереєстрації в органі державної реєстрації суб’єкт туристичної діяльності має протягом 10 робочих днів подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. He переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

У разі зміни місцезнаходження суб’єкт туристичної діяльності має протягом 10 робочих днів письмово повідомити про це орган ліцензування, з наданням копій документів, що підтверджують зазначені зміни (договір оренди, купівлі-продажу). Після внесення органом державної реєстрації відповідних змін щодо місцезнаходження суб´єкт туристичної діяльності повинен протягом 10 робочих днів подати до органу ліцензування копію свідоцтва про державну реєстрацію з внесеними відповідними змінами та заяву про переоформлення ліцензії. He переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Суб´єкт туристичної діяльності на видному для туриста місці повинен розмістити такі документи: копію ліцензії органу ліцензування; копію свідоцтва про державну реєстрацію; відомості про працівників суб´єкта туристичної діяльності (прізвище, ім´я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів); книгу відгуків та пропозицій громадян; ліцензійні умови; перелік номерів телефонів, факсів суб’єкта туристичної діяльності.

Загальні вимоги до службового приміщення. Суб´єкт туристичної діяльності повинен мати службове приміщення (офіс), що відповідає таким вимогам: має зовнішню рекламу із зазначенням найменування (логотипу), згідно з установчими документами суб´єкта туристичної діяльності (крім фізичних осіб); при вході в приміщення розміщується інформація про режим його роботи.

У разі планового закриття службового приміщення (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності) суб´єкт туристичного підприємництва не пізніше ніж за 5 днів повідомляє про це споживачів туристичних послуг, з якими укладено угоди про надання туристичних послуг, та вивішує відповідне оголошення при вході до службового приміщення суб’єкта туристичної діяльності.

Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників суб´єкта туристичної діяльності. У штаті суб´єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) повинно налічуватись не менше 30% фахівців, які мають відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності або стаж роботи в галузі туризму не менше З років.

Керівник повинен мати вищу освіту, а також відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності або досвід роботи в галузі туризму не менше 3 років. Суб´єкт туристичної діяльності зберігає рішення засновників (протокол, наказ) про призначення керівника суб´єкта туристичної діяльності. Назва посади керівника повинна відповідати назві його посади в установчих документах. У суб’єкта туристичної діяльності зберігаються трудові угоди (при їх укладанні з працівниками), документи (копії) про освіту чи фахову підготовку працівників, трудові книжки.

Суб´єкт туристичної діяльності залучає до роботи з туристами гідів-перекладачів, екскурсоводів та інструкторів з активних видів туризму за умови наявності в них документів, що підтверджують їх фахову підготовку. Копії зазначених документів зберігаються.

Суб’єкт туристичної діяльності забезпечує групу туристів кваліфікованим керівником із числа своїх штатних працівників або таких, що працюють за трудовою угодою.

Суб’єкти туристичного підприємництва при провадженні господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної справи надають послуги у сфері активного туризму, організовують та проводять туристично-спортивні заходи (походи, подорожі, тури, експедиції, різні види змагань), за умови залучення до цього професійно підготовлених кадрів спортивного туризму. Трудові угоди (контакти), що укладаються з фахівцями сфери активного туризму, повинні містити умови організації їх роботи з урахуванням обов’язкового страхування їх життя та здоров´я.

Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності суб´єктів туристичної діяльності. Суб’єкт туристичної діяльності повинен розмістити на видному місці інформацію про тарифи та умови обслуговування ним туристів за кордоном і в Україні, рекламні, інформаційні, довідкові матеріали (довідники готелів, інших засобів розміщення, підприємств харчування, розклади руху та тарифи на перевезення різними видами транспорту тощо). Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, суб’єкт туристичної діяльності керується Законом України "Про рекламу” і несе відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Суб’єкт туристичної діяльності зазначає в рекламі своє повне найменування, адресу, зазначену в ліцензії, номери телефонів, номер і дату видачі чинної ліцензії та орган ліцензування. Підставою для розміщення у рекламних оголошеннях інформації щодо суб’єкта туристичної діяльності, його можливостей у наданні туристичних послуг є наявність у нього ліцензії на провадження туристичної діяльності, а також укладених договорів з партнерами з організації таких послуг.

Загальні вимоги до укладання договорів при наданні туристичних послуг. Суб’єкти туристичної діяльності (резиденти України) організовують надання туристичних послуг на підставі договору (контракту), який укладається в письмовій формі і відповідає вимогам законодавства України.

При організації іноземного та зарубіжного туризму між суб’єктами туристичної діяльності та іноземними партнерами потрібно укласти відповідні договори (контракти) у письмовій формі. Договори з іноземними партнерами (та додатки до них), укладені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову. При реалізації туру туроператором, через турагента потрібно укласти відповідну угоду в письмовій формі. Відповідно до укладеної угоди туроператор розробляє програми та калькуляції на кожен тур, які додаються до угоди.

При реалізації послуг з розміщення на території України, суб’єкти туристичної діяльності укладають договори із суб’єктами колективних засобів розміщення, які повинні надавати копію сертифіката відповідності готельних послуг та послуг харчування, сервіс-характери- стику засобу розміщення для використання її туроператором у рекламі туристичних послуг.

Суб’єкти туристичної діяльності під час організації внутрішнього та зарубіжного туризму зобов’язані в письмовій формі укладати з туристом договір про надання туристичних послуг. При формуванні групи туристів суб’єкт туристичної діяльності повинен укладати договір окремо з кожним туристом. Якщо до складу групи входять неповнолітні діти, договір укладається між суб’єктом туристичної діяльності та їх батьками або опікунами.

Суб’єкти туристичної діяльності, які при провадженні господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності надають послуги у сфері активного туризму, повинні ознайомити туристів з елементами ризику і безпеки кожного конкретного туристичного походу та заходами щодо запобігання нещасним випадкам.

В інформаційних матеріалах, які додаються до договору з туристом, має бути повідомлено про природні складнощі туристичної траси, необхідний рівень особистої фізичної підготовки туриста, особливості індивідуального спорядження.

Вимоги до організації приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм). Суб´єкти туристичної діяльності повинні організовувати для іноземних туристів групові та індивідуальні тури но Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також із вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах, відповідно до умов договорів (контрактів) з партнерами та траспортними організаціями, суб´єкти туристичної діяльності повинні забезпечити: розміщення туристів, доставку їх багажу та його збереження, харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг; контроль за оснащенням та санітарним станом вагонів, автобусів, кают, своєчасністю подання та відправлення транспорту.

Іноземні туристи в´їжджають в Україну, виїжджають з України та прямують транзитом її територією через пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом, у разі наявності відповідної візи,

якщо інший порядок в’ їзду та виїзду не встановлено законодавством України. ГІри втраті на території України іноземним туристом національного паспорта, суб’єкт туристичної діяльності, що його приймає, повинен надати практичну допомогу для одержання туристом необхідних документів.

Суб’ єкт туристичної діяльності повинен вести облік документів стосовно приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні, яким були надані туристичні послуги, а саме: договорів (контрактів) з іноземним партнером про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні; договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні; листів-замовлень іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів; підтверджень суб’єктів туристичної діяльності іноземному партнеру про готовність до приймання іноземних туристів; документів, що підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць у готелі для туристів та їх проживання, проведення екскурсій; маршрутів та програм туристичних подорожей іноземних туристів.

Суб’єкт туристичної діяльності, який приймає іноземних туристів, повинен вести журнал обліку іноземних туристів, яким надається туристичне обслуговування в Україні. У журналі слід зазначати: прізвище, ім’я іноземця; країну приймання та обслуговування; підприємства розміщення туристів за маршрутом туру.

При запрошенні іноземних туристів в Україну суб´єкт туристичної діяльності повинен забезпечити наявність в іноземного туриста, на момент отримання ним візи або перетинання державного кордону України, страхового поліса, виданого страховою компанією — резидентом України, яка має право займатися цим видом діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства.

Вимоги щодо організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм). Суб’єкти туристичної діяльності повинні організовувати для туристів індивідуальні та групові поїздки до зарубіжних держав на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво щодо надання туристичних послуг, які укладаються з іноземними та вітчизняними партнерами в письмовій формі.

Суб´єкти туристичної діяльності під час організації туристичних поїздок туристів за кордон повинні оформити такі туристичні документи: заявку туриста на бронювання туристичної послуги (туру);

♦ підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої туристичної послуги (туру);

♦ договір між суб’єктом туристичної діяльності і туристом;

♦ туристський ваучер (путівку);

♦ страховий поліс;

♦ документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки тощо), що підтверджують внесення туристом до каси суб’єкта туристичної діяльності вартості туристичних послуг (авансу, а також повної вартості туру), обумовлених у заявці туриста та договорі між туристом і суб’єктом туристичної діяльності;

♦ транспортні документи (квитки), якщо суб’єкт туристичної діяльності забезпечує транспортні послуги або надає послугу щодо бронювання та придбання квитків;

♦ програму туру.

Заявка туриста на туристичне обслуговування має оформлятися безпосередньо туристом або суб´єктом туристичної діяльності в письмовій формі. До письмового договору (контракту) між суб´єктом туристичної діяльності і туристом, який подорожує за кордон, суб´єкт туристичної діяльності, відповідно до вимог Закону України "Про туризм", повинен надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов’язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила перетинання державного кордону, а також повну і об’єктивну інформацію про закони та правила проживання в країні (місцевості) перебування, звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов’язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур.

Програма туру повинна складатися суб´єктом туристичної діяльності в письмовій формі на кожну групову туристичну поїздку. Програма туру повинна містити таку інформацію:

 • назву країни подорожі, маршрут та термін туру;
 • прізвище туриста;
 • інформацію про час виїзду з України та прибуття до країни подорожі, заїзд і від´їзд з готелю, трансфер (зустріч/проводи);
 • розклад екскурсій або інших заходів (які замовив турист) на кожен день туру відповідно до маршруту туру, інформацію щодо проведення екскурсії (із зазначенням місця та часу початку екскурсії, її тривалості та тематики, порядку розрахунку за додаткові екскурсії, режиму харчування в дні проведення екскурсій);
 • назви, місцезнаходження, номери телефонів суб´єкта туристичної діяльності та іноземного партнера, прізвище, ім’я та номер телефону керівника групи.

Вимоги щодо організації приймання та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм). Суб’єкти туристичної діяльності повинні організовувати для вітчизняних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування.

Вітчизняні туристи забезпечуються проїзними документами до першого пункту обслуговування і від останнього — до місця проживання через суб’єктів туристичної діяльності або самостійно, залежно від умов договору.

Суб’єкти туристичної діяльності під час організації надання туристичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі туристичні документи:

 • заявку туриста на бронювання туристичної послуги;
 • лист бронювання;
 • підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристичної послуги;
 • договір між суб’єктом туристичної діяльності і туристом з інформацією щодо розміщення, харчування, переліку основних та додаткових послуг (при розміщенні в санаторно-оздоровчих засобах розміщення — перелік лікувально-оздоровчих послуг), екскурсійного обслуговування тощо;
 • страховий поліс;
 • туристську путівку (ваучер);
 • документ (корінець прибуткового касового ордера, квитанції, касового чека), що підтверджує внесення туристом до каси суб’єкта туристичної діяльності вартості туристичних послуг, обумовлених у договорі між туристом і суб´єктом туристичної діяльності.

Суб’єкт туристичної діяльності при наданні туристичних послуг повинен оформляти туристичну путівку (ваучер), завірену його підписом і печаткою.

Туристична путівка (ваучер) повинна обов´язково містити такі положення:

 • найменування та місцезнаходження суб´єкта туристичної діяльності, місце і дату видачі туристичної путівки (ваучера), назву туру;
 • прізвище, ім’я туриста, паспортні дані (при груповій поїздці прізвище, ім’я керівника групи з доданим списком групи);
 • місце і дату початку і закінчення маршруту, його тривалість, вид транспорту;
 • назву, адресу та номер телефону засобу розміщення, його тип, режим харчування (при розміщенні в готелі вказати його категорію згідно з сертифікатом відповідності);
 • перелік послуг, загальну ціну послуг, передбачених договором, номер підтвердження бронювання розміщення;
 • умови та причини, які можуть слугувати підставою для розірвання договору надання туристичних послуг.

Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів. Суб´єкт туристичної діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, яким надає туристичні послуги. Страхування туристів може здійснюватися шляхом укладення договору страхування безпосередньо між туристом та страховою організацією або за участю суб’єкта туристичної діяльності, який забезпечує страхування туристів на підставі відповідної угоди зі страховиком. Угода має бути укладена зі страховиком, який має відповідні ліцензії на право здійснення діяльності, пов´язаної з організацією медичного страхування та страхування від нещасного випадку.

До відповідної угоди між страховиком та суб’єктом туристичної діяльності додаються копії таких документів: правила медичного страхування та страхування від нещасного випадку; страхові тарифи (завірені печаткою і підписом керівника страхової організації); договір (страхування туриста (страховий поліс); роз’яснення щодо порядку укладення та заповнення страхового поліса; форми звітності суб´єкта туристичної діяльності перед страховиком; ліцензія на право здійснення страховиком діяльності з медичного страхування та страхування від нещасних випадків.

Суб’єкт туристичної діяльності повинен вести облік виданих туристам страхових полісів. При укладенні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі страховиком, суб´єкт туристичної діяльності, який організовує туристичну поїздку, повинен перевірити наявність страхового поліса туриста та додати його копію до договору, який укладається між туристом та суб’єктом туристичної діяльності. Страхуванню повинні підлягати як туристи, так і особи, що їх супроводжують.