Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України

Глава 20-1. Прийомна сім`я (статті 256-1 — 256-4)

А. ПРИЙОМНА СІМ´Я (СТАТТЯ 256і СК)

1. Прийомна сім´я — це сім´я, яка добровільно взяла на виховання і спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, Позбавлених батьківського піклування.

Ця глава в цілому присвячується утриманню і вихованню дітей-сиріт та дітей, по-збавлених батьківського піклування, яке взяла на себе держава.

З цією метою Указом Президента України № 1153/97 від 17.10.1997 р. були затверджені Заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, де було передбачено «провести підготовчу роботу для здійснення експерименту з улаштуванням дітей-сиріт на виховання в сім´ї громадян (прийомна сім´я, патронаж)», «здійснити експертну перевірку дитячих будинків сімейного типу з метою поширення позитивного досвіду їх роботи», «підготувати проект положення про прийомну сім´ю» тощо.

На виконання цього Указу Президента України, міжнародного законодавства, зокрема, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Верховна Рада України 26.04.2001 р. прийняла Закон України «Про охорону дитинства» (№ 2402-ІН).

У цьому Законі передбачені завдання держави в галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, в ст. 25 цього Закону записано:

«Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.

Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям матеріального за-безпечення і пільг, передбачених законодавством України.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім´ї жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх у цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім´ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім´ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, під опікунів чи піклувальників, з прийомної сім´ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім´ї не мали впорядкованого житла або вселення їх у приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України.

Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім´ях у порядку, уста-новленому законодавством України.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов´язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку.

Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх із дитячих закладів, від опікунів чи піклувальників, із дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах.»

З метою виконання Указу Президента України, Закону України, Кабінетом Міні-стрів було розроблено Положення про прийомну сім´ю і затверджено 26.04.2002 р. № 565 (далі — Положення № 565). Відповідно до цього Положення № 565 прийомна сім´я утворюється таким чином:

«Рішення про утворення прийомної сім´ї приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської раді (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) на підставі заяви подружжя, яке виявило бажання утворити прийомну сім´ю, та за поданням відповідного висновку відділу у справах сім´ї та молоді районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (далі — місцеві відділи у справах сім´ї та молоді) про можливість утворення прийомної сім´ї.

Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім´ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.

На підставі рішення про утворення прийомної сім´ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається угода про влаштування дітей до прийомної сім´ї на виховання та спільне проживання (далі — угода) за фор-мою згідно з додатком.

Дія угоди припиняється у разі виникнення в прийомній сім´ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей) повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувалвнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, за згодою сторін та з інших причин, передбачених угодою.

У разі припинення дії угоди сім´я позбавляється статусу прийомної а подальше влаштування дітей визначається органом опіки та піклування.

Контроль за виконанням угоди, а також за умовами проживання, виховання при-йомних дітей здійснюють місцеві відділи у справах сім´ї та молоді й органи опіки та піклування районних, районних у мм, Києві та Севастополі держадміністрацій, ви-конавчих комітетів міських рад.

Місцеві відділи у справах сім´ї та молоді, відділи освіти, охорони здоров´я (головні лікарі центральних районних лікарень), праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих ко-мітетів міських рад, адміністрація закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надають допомогу кандидатам у прийомні батьки в підборі дітей та налагодженні контактів з ними.

Місцеві відділи у справах сім´ї та молоді із залученням спеціалістів Державного інституту проблем сім´ї та молоді періодично, але не рідше ніж раз на два роки, організовують навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного по-тенціалу.»

Б. ПРИЙОМНІ БАТЬКИ (СТАТТЯ 2562 СК)

1. Прийомні батьки — подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Прийомні батьки несуть обов´язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.

3. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу.

4. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

Стаття 2562 СК передбачає, хто може бути прийомними батьками, які вимоги до них ставляться у зв´язку з передачею їм на виховання дітей, які вони несуть обов´язки з виховання дітей, хто не може бути прийомними батьками і які їх процесуальні права по захисту дітей.

Так, прийомними батьками згідно з Положенням № 565 можуть бути особи, які пе-ребувають у шлюбі, а також особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які пройшли курс підготовки кандидатів у прийомні батьки.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім´ї, обчислений за останні 6 календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім´ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), установлений законодавством.

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов´язковому порядку мають пройти навчання, організоване місцевими відділами у справах сім´ї та молоді із залученням спеціалістів Державного інституту проблем сім´ї та молоді, за програмою, затвердженою Державним комітетом у справах сім´ї та молоді.

Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім´ю, такі документи:

  • заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім,ї; копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
  • довідка про склад сім´ї (форма № 3); копія свідоцтва про шлюб;
  • довідка про стан здоров´я кандидатів у прийомні батьки та членів сім´ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
  • довідка про доходи потенційної прийомної сім´ї;
  • довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки;
  • письмова згода всіх повнолітніх членів сім´ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім´ї, засвідчена нотаріально.

Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров´я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Прийомні батьки несуть такі обов´язки з виховання і розвитку прийомних дітей

а) виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім´ї в якій проживають, свого народу, Батьківщини;

б) піклуватися про здоров´я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

в) забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;

г) поважати дитину.

Забороняються будь-які види експлуатації прийомними батьками прийомної дитини, фізичні покарання.

Відповідно до п. 14 Положення № 565, ст. 2562 прийомними батьками не можуть бути особи, які:

а) не пройшли курси підготовки кандидатів у прийомні батьки;

б) обмежені у дієздатності;

в) визнані недієздатними;

г) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

д) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

е) перебування на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

ж) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

з) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

і) якщо на спільній житловій площі проживають члени сім´ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахил до насильства.

Частина 4 ст. 2562 СК передбачає право прийомних батьків на самозахист своїх прийомних неповнолітніх дітей.

Вони мають право звертатися до суду, органів державні влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів прийомної дитини як їх законні представники. Для здійснення права на самозахист прийомним батькам достатньо пред´явити договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім´ї, зразок якого додається до Положення № 565.

В. ПРИЙОМНІ ДІТИ (СТАТТЯ 2563 СК)

1. Прийомні діти — діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаш-товані на виховання та спільне проживання до прийомної сім´ї.

2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім´ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на її влаштування до прийомної сім´ї з´ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім´ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І — IV рівнів акредитації — до його закінчення.

4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв´язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім´ї.

5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров´ю та моральному вихованню.

Порядок влаштування дітей до прийомної сім´ї, права дітей, їх право на майно, гроші, інші соціальні виплати, набуті до влаштування до прийомної сім´ї, передбачені також не тільки статтею 2563 СК, але й пунктами 10 — 13 Положення № 565, а саме;

«10. На кожну дитину, яка передається до прийомної сім´ї, органи опіки та піклування зобов´язані надати прийомним батькам такі документи: свідоцтво про народження дитини;

  • медичну довідку про стан здоров´я або витяг з історії розвитку дитини; довідку (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;
  • документи про батьків або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
  • довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини, опис належного дитині майна, житлової площі та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
  • пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

У разі коли деякі із зазначених документів на дітей, які вже влаштовані в прийомну сім´ю, відсутні, органи опіки та піклування зобов´язані вжити відповідних заходів і надати їх прийомним батькам протягом трьох місяців. Керівники закладів, з яких передаються діти, і органи опіки та піклування несуть відповідальність за достовірність поданих у документах відомостей.

11. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на їх особові рахунки, відкриті в установах банку. Прийомні батьки мають право використовувати ці кошти за погодженням з органами опіки та піклування тільки для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо), придбання спеціальних інструментів для розвитку талантів дитини, спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку.

12. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

13. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками.»

До прийомної сім´ї влаштовуються як малолітні діти до 14 років, так неповнолітні — від 14 до 18 років, які були сиротами або позбавлені батьківського піклування (батьки позбавлені батьківських прав, визнані недієздатними, безвісно відсутніми тощо).

Згода дитини на влаштування до прийомної сім´ї дається у формі, яка відповідає її віку, стану здоров´я. Згода дитини на влаштування до прийомної сім´ї має базуватися на усвідомленні нею правових наслідків влаштування до прийомної сім´ї в межах, доступних віку, розумовому, психічному рівню розвитку.

Частиною 2 ст. 2563 СК передбачена форма закріплення згоди дитини на влаштування до прийомної сім´ї.

Вона повинна бути висловлена в присутності службової особи закладу, в якому вона перебуває (навчальний заклад, заклад охорони здоров´я, дитячий будинок тощо); при-йомних батьків; органу опіки і піклування, про що складається відповідний документ,

частіше всього — це акт, який підписується всіма присутніми при одержанні згоди дитини. Якщо до прийомної сім´ї влаштовується неповнолітній віком від 14 років, він

на знак згоди пише письмову заяву.

Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання укладається на строк до досягнення дитиною 18 років. У тому випадку, якщо повнолітня особа продовжує розпочате навчання в професійно-технічному, вищому навчальному закладі І — IV рівнів акредитації, договір пролонгується до закінчення навчання,

Дитина, яка влаштована до прийомної сім´ї, зберігає право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, право на відшкодування шкоди, завданої заподіянням смерті году-вальника, якщо вона їх мала до влаштування до прийомної сім´ї або мала право на них.

Влаштування дитини до прийомної сім´ї не ототожнюється з позбавленням бать-ківських прав. Тому батько, мати дитини, якщо вони є, зберігають право на зустріли з дитиною, спілкування з нею.

Але право на виховання доти, доки існує договір у першу чергу мають прийомні батьки, вони відповідають за життя, здоров´я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей. Саме тому вона мають право визначати, чи суперечить спілкування дитини з матір´ю, батьком її інтересам.

Г. СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ´Ї (СТАТТЯ 2564 СК)

1. Рішення про створення прийомної сім´ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім´ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім´ї.

3. Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім´ї, зобов´язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх обов´язків щодо виховання та утримання дітей.

4. Положення про прийомну сім´ю та типовий договір про влаштування дітей до прийомної сім´ї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Докладніше про утворювання прийомної сім´ї відповідно до Положення № 565 читайте в ст. 256і СК.

Матеріальне забезпечення прийомної сім´ї здійснюється за правилами п. 18 — 25 Положення № 565:

«Фінансування прийомної сім´ї на утримання прийомних дітей здійснюється за рахунок видатків з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення.

Прийомній сім´ї щомісяця виділяються кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття/ м´якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо відповідно до норм, визначених законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім’ї, перераховують на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім´ї.

Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

Контроль за належним використанням бюджетних коштів прийомною сім´єю здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах І — IV рівнів акредитації після досягнення ними 18-річй0го віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з відповідного місцевог бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім´ї

Місцеві відділи у справах сім´ї та молоді за участю громадських організацій професійних спілок щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних ДІт " у дитячих оздоровчих закладах.

Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв.

Інші питання матеріального та фінансового забезпечення прийомної сім´ї вирішаються органом, який прийняв рішення про її створення.