Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 47

Биконя О. П. Методичні вимоги щодо використання електронного посібника у навчанні ділового англомовного говоріння та письма

Актуальність проблеми щодо використання електронного посібника (ЕП) у навчанні ділового англомовного говоріння і письма (ДАГП) та шляхів їх реалізації у самостійній позааудиторній роботі (СПР) студентів-економістів зумовлена низкою причин. Однією з них є необхідність збільшення питомої ваги самостійної роботи у навчальній діяльності студента і забезпечення її максимальної ефективності. Приєднання України до Болонського процесу та здійснення відповідних змін у навчальних планах ВНЗ обумовили низку додаткових вимог до навчального процесу, а саме щодо організації СПР з англійської мови студентів економічних спеціальностей [4].

Одним із найбільш перспективних шляхів підвищення ефективності позааудиторної навчальної діяльності на сьогоднішній день вчені вважають використання комп´ютерних технологій [1; 2; 7] і, зокрема, спеціально створених комп’ютерних підручників (посібників), розроблених з урахуванням сучасних надбань педагогічних наук і можливостей техніки. Оскільки ЕП є засобом навчання іноземної мови (ІМ), що забезпечує студенту здійснення контролю, оцінки, корекції навчальних досягнень та управління навчально-пізнавальною діяльністю в процесі проходження його індивідуальною траєкторією учіння до поставленої мети, ми можемо пропонувати його у СПР студентів економічних спеціальностей.

Перспективність застосування ЕП неодноразово обговорювалася на сторінках наукових видань. Теоретичні надбання вітчизняних і зарубіжних дослідників дозволили створити низку методичних розробок з використанням ЕП для навчання ІМ. Зокрема доцільність щодо використання ЕП для вдосконалення іншомовних умінь майбутніх економістів на основі виконання різноманітних традиційних і комп’ютеризованих завдань відзначалася Т. І. Бєлєнькою, В. Е. Краснопольським, Т. М. Каменєвою, О. І. Каменським, Т. І. Коваль,

В. В. Лапінським, Н. М. Прудніковою, С. В. Радецькою, D. Cummins, H. Finger, D. Hardisty, С. Jones, P. Slater та ін. Проте можливості використання ЕП для організації навчання студентів-економістів ДАГП немовного ВНЗ, яке забезпечувало б системне оволодіння англомовними комунікативними компетентностями (АКК) у письмі і говорінні в позааудиторній роботі, залишається недостатньо дослідженими. Усе викладене вище дозволяє зробити висновок про актуальність теми цієї статті.

Отже, мета статті - дослідити методичні вимоги щодо застосування ЕП у навчанні ІМ, передусім у навчанні ДАГМ та шляхи їх реалізації у СПР студентів-економістів.

У визначенні методичних вимог, згідно з дослідженнями вчених, нам необхідно враховувати: 1) чітку постановку мети роботи з ЕП у навчанні ділової англійської мови; 2) комунікативну спрямованість; 3) спрямованість на попередження або ліквідацію типових помилок; 4) врахування технічних і дидактичних можливостей комп’ютерної техніки [5; 6].

Згідно з Г. С. Чекаль, йдеться про постановку мети роботи з ЕП, його спрямованість на контроль і навчання, на певний вид мовленнєвої діяльності, а саме ділове говоріння та письмо [6]. До раціональних завдань, які можна успішно вирішувати у оволодінні АКК у діловому говорінні та письмі, відносимо формування та оволодіння навичками та вміннями письма та говоріння. Про цільову спрямованість можна повідомити користувача у вступній частині, назвати конкретні знання, навички та вміння, якими він оволодіє, виконавши завдання з певної теми модуля ЕП. Наприклад, у вступній частині теми «Meetings» (Засідання) можна надати таку інформацію: «Many professionals - diplomats, agency representatives, and business people - have to take part in meetings which are conducted in English. The language of such meetings follows definite patterns. Even if your English is good, not all of the language of meetings is obvious. This unit presents and teaches all the language you need to participate effectively in meetings in English».

Так, ЕП може формувати граматичні, лексичні та фонетичні навички з установкою на ділове англомовне говоріння. Наприклад, для навчання діалогічного мовлення у темі «Speaking Business English on the phone» (Ділова розмова по телефону) на екрані можна надати репліки з діалогу для одного партнера:

Зазначимо, що студент може здійснити звукозапис власного мовлення (свій усний діалог) або записати письмово, тобто друкуючи. ЕП також може запропонувати студентові використання звукових ключів або текстового (друкованого) матеріалу на екрані, щоб перевірити правильність написання (орфографію, граматику тощо) та збереження варіантів вибору відповіді.

Це завдання можна спроектувати на екрані інакше: надати студентові на екрані на короткий час текст діалогу. Потім текст зникає і знову виникає у вигляді рисок, пробілів і розділових знаків. Кількість рисок відповідає кількості слів у тексті (наприклад, перша репліка секретаря (Mr. Fleet´s secretary):------------------- .--------- ?).

Завдання полягає в тому, щоб відтворити текст і бути готовим передати його зміст комусь іншому.

Порівняння з еталоном передбачає зіставлення відповіді користувача з варіантом, закладеним у программу ЕП, та повідомлення результату. У випадку розбіжності відповіді та еталона програма ЕП повідомляє про неправильність виконання завдання. Поряд з повідомленням про помилку програма може пред’явити заохочення зробити наступну спробу, запропонувати допомогу у вигляді інструкції, списку слів, таблиці тощо або надати правильну відповідь. Головним недоліком цього способу обробки відповіді у ЕП є відсутність аналізу причини помилки і неможливість вказати напрям пошуку правильної відповіді.

Але, передусім, зазначаємо, що на основі ЕП можна:

- сформувати у студентів міцні навички спонтанного вживання граматичних структур англійською мовою (АМ), ідіоми, колоквіалізми, терміни ДАМ;

- точно фіксувати повідомлення (наприклад, по телефону та відвідувачів);

- узагальнювати інформацію та наводити аргументи «за» чи «проти» певної точки зору (написання есе та доповіді);

- складати та продукувати різні види ділової документації (звітів, листів, угод тощо);

- самостійно готувати текст ділової презентації конкретного виду за зразком (чи без зразка);

- писати у стандартному форматі ділове листування тощо.

Не зважаючи на те, що закладені в ЕП види вправ можуть становити для майбутніх економістів лише підготовчий етап до їх майбутньої діяльності у навчанні вести діалог, виступати з монологічним повідомленням або вести ділове листування АМ, вони є необхідною ланкою на шляху досягнення поставленої мети оволодіння мовленнєвим і мовним компонентами АКК:

- у діловому електронному листуванні:

> уміння адекватного логіко-смислового оформлення ділового електронного листування;

> уміння створення текстів електронних листів певного функціонального типу;

> уміння адекватного комунікативно-функціонального оформлення ділового електронного листування;

> уміння коректного вживання етикетних формул;

> навички коректного вживання лінгвістичних конструкцій;

> навички коректного вживання засобів мовного зв’язку;

- у діловому діалогічному мовленні згідно з визначеними ситуаціями ділового спілкування передбачає такі уміння:

> підпорядковувати мову контексту і типу ділової комунікації;

> ініціювати і підтримувати ділову розмову;

> заохочувати партнера / партнерів до висловлення власної думки;

> реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час ділових бесід, засідань тощо;

> коректно доводити власну думку на діловому засіданні;

> конструктивно підтримувати дискусію (переговори);

> проводити ефективне інтерв’ю;

> телефонувати та реагувати на ділові телефонні розмови;

> реалізовувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись лексикою ДАМ;

- у діловому монологічному мовленні передбачає такі уміння:

> готувати та представляти вступ, основну частину та висновки ділової промови (виступу, презентації тощо) у формі чіткого, структурованого тексту, демонструючи контрольоване вживання граматичних структур, конекторів і засобів зв’язку;

> робити логічно структуровані, послідовні, граматично та лексично правильно оформлені ділові англомовні презентації;

> будувати висловлювання із урахуванням ступеня офіційності, контексту та стосунків з діловими партнерами;

> висловлюватися спонтанно, вільно, послідовно і аргументовано;

> користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, об’єднаний дискурс.

Друга вимога, згідно з Г. С. Чекаль, є комунікативна спрямованість [6]. Комунікативний підхід у ЕП у навчанні ДАГМ для СПР студентів включає такі риси: вживання мови як засобу ділового спілкування; переважання мимовільної уваги; спрямованість уваги на зміст, а не на форму; поява на екрані правила чи зразка у разі порушення студентом комунікації; навчання на ситуаціях ділового спілкування, які наближаються до природного спілкування. Все це сприятиме формуванню установки на підготовку не лише для ділового говоріння, а й для письма.

У комунікативному навчанні з ЕП цільова установка має бути на acquisition - процес, що спрямований на передачу та інтерпретацію змісту і характеризується мимовільною увагою, а не на learning - довільний процес з концентрацією уваги на формі [5; 6].

Граматичний і лексичний матеріал з ДАМ, слідом за Г. С. Чекаль, вважаємо, має подаватися швидше імпліцитно, ніж експліцитно [6]. Довідковий матеріал можна подавати користувачеві за його вимогою (при натисканні на певну позначку на екрані, що означає перехід до теоретичного матеріалу ДАМ).

У комунікативному навчанні за допомогою ЕП слід віддавати перевагу генеруванню різноманітності фраз, словосполучень, термінів для певної ситуації ділового усного та писемного спілкування, а не простому маніпулюванню запрограмованим набором фраз. Наприклад, протягом ділового засідання студент може використовувати, коли запитує ділових партнерів про їх точку зору відносно чогось (Asking for opinions), будь- які запитання, добираючи до контексту: «What do you think? What are your thoughts about this? What is your opinion about this?».

Комунікативне навчання з ЕП має передбачати для користувача можливість досліджувати ДАМ. Вправи та завдання можуть мати форму гри (можливо, ділової гри), де студенти, маніпулюючи мовними явищами ДАМ, пізнають щось нове про ситуації ділового усного та писемного спілкування.

Важливим для нас є й той момент, що студенти, працюючи самостійно в позааудиторний час, можуть працювати не тільки поодинці, а по двоє, по троє. Студенти можуть бути залучені до ділової дискусії, переговорів тощо. Можуть писати одне одному електронні ділові листи тощо. Для групової поза аудиторної діяльності найбільше підходять імітаційні ділові ігри. Завдання ЕП у навчанні ділового усного та писемного спілкування не мають дублювати чи моделювати те, що відбувається на аудиторному занятті. Це має бути така діяльність, яку неможливо здійснити за допомогою традиційної (паперової) книги.

Визначивши мету роботи з ЕП у СПР, його укладач має ретельно відібрати мовні явища з ДАМ, що підлягають засвоєнню. І тут слід враховувати таку вимогу - спрямованість на попередження або ліквідацію типових помилок [5] у вживанні важких для засвоєння студентами мовних явищ ДАМ самостійно та в позааудиторний час. Реагування на типові помилки, так само як і врахування кількох варіантів правильних відповідей, свідчитиме про гнучкість ЕП, його адаптивність до індивідуальних особливостей користувача. Присутність у навчальному посібнику для СПР таких важливих якостей стає можливою завдяки низці істотних переваг.

З методичної точки зору, за допомогою ЕП для СПР реалізуються технічні та дидактичні можливості комп ’ютерної техніки [5]:

- навчання у діалоговому режимі, що імітує реальні ситуації ділового спілкування;

- широке використання наочності (у вигляді схем, малюнків, смайликів, підкреслення чи мигання

тих елементів тексту, на які потрібно звернути увагу, виділення необхідної інформації за допомогою кольору, відеозаписи);

- введення ігрових елементів;

- адаптивність до індивідуальних особливостей тих, хто навчається: врахування рівня знань, навичок і вмінь; врахування типових помилок і можливих варіантів правильних відповідей; надання для відповіді кількох спроб з градацією міри підказки; використання прийому рандомізації; вибір користувачем режиму роботи з ЕП;

- збір статистичних даних про результати тестового контролю, успішність роботи по ЕП, кількість помилок, час виконання завдань з певним модулем чи темою з ДАМ;

- включення до системи автоматизованих довідників вокабуляра для конкретної ситуації ділового спілкування АМ.

Таким чином, далі нам необхідно буде враховувати при створенні комп’ютерних вправ і завдань ЕП методичну вимогу: врахування технічних і дидактичних можливостей комп’ютерної техніки.

Звідси, для досягнення необхідного рівня володіння студентами АКК у діловому говорінні та письмі виникає необхідність використання ЕП, який дозволяє не лише чути і бачити носіїв мови, а й порівнювати власне мовлення з автентичним, забезпечує можливість зворотного зв’язку та самоконтролю, створює атмосферу міжкультурного спілкування, зацікавлює та підтримує мотивацію студентів.

ЕП з ДАМ для СПР може здійснювати функції навчання і контролю. Вони сполучають можливості як контролю знань, так і консультацій з відповідних тем ДАМ.

Враховуючи природу пам’яті, доцільно організовувати запам’ятовування і засвоєння навчального матеріалу з ДАМ за допомогою ЕП в процесі СПР. Концентруючи свою увагу на вирішенні проблем, пов’язаних зі змістом, студент має паралельно долати мовні/мовленнєві труднощі, в такий спосіб він мимовільно засвоює мовні/мовленнєві явища ДАМ [5].

Здатність комп’ютера виступати інструментом дослідження уможливлює моделювання мікросвіту й аналіз штучно створених обмежених реалій [5; 7]. В ЕП можуть наводитися приклади форм мовного етикету ділових партнерів протягом ведення ділових телефонних розмов, переговорів, засідань тощо. Той, хто навчається самостійно та позааудиторно, потрапляє в різні ситуації ділового усного та писемного спілкування. Спілкування за допомогою ЕП набуває характеру мовленнєвої діяльності, тим самим допомагаючи студентові оволодіти АКК у діловому говорінні та письмі.

Як видно з наведеного аналізу, ЕП має великий потенціал для підтримки процесу навчання ДАГП при організації СПР студентів - майбутніх економістів. Проте реалізація цих можливостей залежить перш за все від методичних якостей комп’ютерної вправи в ЕП, її відповідності конкретним цілям і умовам навчання. Отже, подальшим напрямом дослідження у цій галузі ми вважаємо створення комп’ютерних вправ для ЕП у навчанні ДАГП при організації СПР студентів економічних спеціальностей.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения) / Наталия Федоровна Бориско. - К. : Издательский центр КГЛУ, 1999. - 269 с.
  2. Коваль Т. І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів: [Монографія]. - К. : Ленвіт, 2007. - 264 с.
  3. Коваль Т. І. Технологія навчання писемного спілкування діловою англійською мовою з використанням електронного підручника / Т. І. Коваль, Т. М. Каменєва // Навчання ділової іноземної мови у Східній Європі: для чого та як?: ІІ Міжнародна наукова конференція: Тези доповідей. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП. - 2006. - С. 106 - 107.
  4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков] // Освіта України. - 2004. - № 60 - 61. - С. 7 - 11.
  5. Основи методики створення і застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов: [навчальний посібник] / [П. Г. Асоянц, П. І. Сердюков, Г. С. Чекаль та ін.]. - К. : КДПІіМ, 1993. - 108 с.
  6. Чекаль Г. С. Методичні вимоги до комп’ютерних програм і шляхи їх реалізації / Галина Степанівна Чекаль // Основи методики створення і застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов. - К. : КДПІІМ, 1993. - С. 9 -15.
  7. Tricot A. Evaluer l’utilisation d’un outil multimedia et l’apprentissage/ Andre Tricot, Jeannine Lafontaine / A. Tricot // Franjais dans le monde: recherches et applications (numero special). - Paris : Laffont, 2002. - P. 45 - 56.