Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Вип. 47

Конотоп О. С. Методичні рекомендації з навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів

Значне місце серед наукових досліджень посідає вивчення проблеми застосування відеофонограми (ВФГ) у навчальному процесі (Н. І. Бичкова, О. І. Гузь, С. Е. Кіржнер, Т. П. Леонтьєва, М. В. Ляховицкий, Н.В. Мосьпан, В. С. Пащук, Т. О. Яхнюк, M. Allan, B. Baddock, L. Brandi, W. Bufe, J. Lonergan, J. Sherman, E. Sumerfield та ін.). У той же час деякі аспекти методики використання ВФГ, зокрема надання методичних рекомендацій з навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів є важливим і актуальним. Отже, метою статті є надання методичних рекомендацій з навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування (ДС) з використанням автентичних художніх фільмів (АХФ).

Ефективним засобом навчання англійського ДС є ВФГ, оскільки це синхронно спрямовує вербальну і невербальну інформацію аудитивним і візуальним каналам сенсорної системи індивіда. На ІІІ курсі мовного вищого навчального закладу (МВНЗ) доцільним типом ВФГ для навчання англійського ДС є АХФ. Адекватний відбір АХФ забезпечується використанням таких основних критеріїв: ступенем морально-етичного впливу на студента; мотиваційною значущістю; естетичною цінністю; соціокультурним потенціалом; урахуванням вокабуляру фільму і лексикону студентів; жанровою розмаїтістю; відповідністю тематиці, що запропонована навчальною програмою; автентичністю ВФГ [2, с. 596 - 600].

Під час відбору АХФ для навчання майбутніх філологів англійського ДС важливо максимально враховувати ці критерії. Для навчання англійського ДС з невербальними засобами спілкування під час відбору важливо враховувати і специфічні критерії [6, с. 147 - 158; 7, с. 93 - 95]: достатньої насиченості відеоряду елементами сучасного невербального спілкування і нормативності вербальних висловлень і невербальних засобів, уживаних дійовими особами під час усного спілкування; доцільної тривалості фільму — до 90 хвилин, якщо фільм перевищує цей час, можливо випускати епізоди, малопов’язані з його основним змістом; порівняно нескладної, здебільшого лінійної послідовності подій у фільмі, без явищ ретроспекту, пересічення; урахування кількості дійових осіб — бажано, щоб кількість головних дійових осіб не перебільшувала шести; урахування темпу мовлення акторів — для студентів ІІІ курсу слід відбирати фільми із середнім темпом мовлення — 130 скл. / хв. [1, с. 24; 8, с. 160].

Під час навчання ДС з використанням АХФ доцільно дотримуватися поетапної ієрархічно побудованої підсистеми вправ із взаємопов´язаним використанням АХФ та комунікативно спрямованих вправ на основі його змісту і мовного матеріалу [3]. Основою підсистеми є модель розвитку мовлення за схемою: формування навичок —> удосконалення навичок —> розвиток уміння.

Поетапне формування мовленнєвих навичок і розвиток мовленнєвих умінь, нарощування мовленнєвих та операційних труднощів відбувається поступово.

 • Етап соціокультурної та мовної орієнтації перед демонстрацією всього АХФ.

Соціокультурна орієнтація студентів перед переглядом усього АХФ полягає у повідомленні інформації

про фільм: назву, тему, жанр, акторів, задіяних у фільмі, режисера, епоху, про яку йдеться у АХФ та ін.; мовна - в ознайомленні студентів з іменами, прізвищами та іншими власними назвами; частиною інтернаціональних слів, в яких звуковий образ майже повністю співпадає із звуковим образом відповідного слова рідної мови, але значення їх неідентичні; складними словами і словосполученнями, значення яких не повністю ідентичні значенню слів, що їх складають; реаліями, що потребують об´ємного пояснення, яке неможливо здійснити під час перегляду АХФ; фразеологізмами. На цьому етапі недоцільно проводити передпереглядову семантизацію значної кількості незнайомих мовних одиниць, бо поза контекстом незнайомі мовні одиниці запам´ятовуються значно гірше, ніж у зв´язному контексті. З метою зосередити увагу студентів під час перегляду пропонується надати їм передпереглядове завдання. Наприклад, перед переглядом АХФ "About а Boy" („Мій хлопчик") пропонуємо провести таку соціокультурну орієнтацію:

Teacher: "About A Boy", directed by Chris and Paul Weitz, stars Hugh Grant as Will Freeman, a proudly selfabsorbed 38-year-old Londoner. It is about Will, a hip Londoner who one day realises that his friends are all involved with the responsibilities of married life and that leaves him alone in the cold. Passing himself as a single father, he starts to meet a string of single mums, confident in his ability to leave them behind when they start to ask for a commitment. But Will’s hope of a continued bachelorhood is interrupted when he meets 12-year old Marcus (Nicholas Hoult), in many ways his complete opposite.

1) Імена, прізвища та інші власні назви:

Hyde Park - a large park in central London, which includes the Serpentine, a lake, and Speaker´s Corner - the place where ordinary people can make speeches about anything that they have strong opinions about.

2) Частина інтернаціональних слів, в яких звуковий образ майже повністю співпадає зі звуковим образом відповідного слова рідної мови, але значення їх неідентичні:

biscuit - a thin, flat, dry, usually sweet cake that is usually sold in packages or tins (а не „бісквіт").

literally - according to the most basic or original meaning of word or expression (а не „літературно").

1) Реалії, що потребують об´ємного пояснення, яке неможливо здійснити під час перегляду АХФ:

S.P.A. T. - Single Parents, Alone Together - organisation in Great Britain for single parents.

 • Етап адаптивної рецепції під час перегляду АХФ з безпосередньою суміщеною постсемантизацією відібраних незнайомих мовних одиниць і невербальних засобів спілкування.

Під час перегляду доцільно проводити суміщену постсемантизацію, по-перше, мовних одиниць, про які неможливо здогадатися з контексту фільму, та, по-друге, невербальних засобів спілкування.

Постсемантизація мовних одиниць ефективно здійснюється шляхом перекладу, подання синонімів, антонімів із запереченням, тлумачення. На III курсі МВНЗ студенти вже достатньо добре володіють ІМ, тому постсемантизація незнайомих лексичних одиниць має здійснюватися переважно англійською мовою.

Наводимо приклади постсемантизації лексичних одиниць з АХФ "Supervolcano" („Супервулкан"), лексична одиниця, яка семантизується, підкреслена:

1) Семантизація здійснюється шляхом тлумачення англійською мовою:

Аудіоряд: With it, we can input data from seismometers, GPS (викладач: а system that uses radio signals from satellites to show your exact position on the Earth on a special piece of equipment) instruments and video cameras strategically positioned around the park.

2) Семантизація здійснюється шляхом перекладу українською мовою:

Аудіоряд: The sleeping dragon that powers all of geysers and hot springs (викладач: джерело) mud spots.

Для навчання студентів на ІІІ курсі МВНЗ доцільно навчити їх використовувати під час ДС такі групи невербальних засобів комунікації: 1) використання кінесичних елементів комунікації - жестів, міміки, усмішки, дотримання правил візуальної поведінки під час спілкування, коли представники британської етноспільноти не дивляться уважно один на одного довгий проміжок часу; 2) використання простору (території) у комунікації - дистанція, якої британці дотримуються під час розмови - 1,2 - 3,6 м та розташування тіла у цих умовах; 3) використання дотику - для британців не характерне використання дотику;

4) використання фонацій — звукові явища англійської та української мов не співпадають, наприклад вигук "Oh" має в українській еквівалент ,,Ах".

Проведене нами спеціальне дослідження з виявлення жестів, які використовуються у ДС носіями мови- британцями, за АХФ, створеними у Великій Британії, дозволяє зробити певні методичні висновки. Вважаємо, що необхідно диференціювати кількість вправ за такими показниками: 1) спеціального навчання не потребують ідентичні жести, але доцільним є привернути до них увагу студентів; 2) велику кількість вправ важливо передбачити, навчаючи британських жестів, які відрізняються від українських виконанням; 3) значного обсягу вправляння потребує навчання британських жестів, відсутніх в українській етнокультурній спільноті [4, с. 58 - 61].

Викладач має привертати увагу студентів до невербальних засобів спілкування, пояснювати їх значення після пред´явлення на екрані під час паузи між репліками дійових осіб або під час короткочасної зупинки демонстрації АХФ: невербальну одиницю, яка семантизується, доцільно подавати двічі, тобто демонструвати текст з перехльостуванням - зупинити ВФГ, дати пояснення і продовжити демонстрацію АХФ так, щоб текст звучав з перехльостуваням. Для семантизації невербальних засобів спілкування пропонуємо такі методичні прийоми: тлумачення, коментар, порівняння за виконанням, вживанням і значенням. Наприклад, семантизація жесту рахування з АХФ "Greenfingers" („Садівники") здійснюється шляхом порівняння за виконанням:

Аудіо- та відеоряди: I don´t care where you put me. It´s all the same. It doesn´t make a scrap of difference

whether I´m doing laundry Peeling potatoes or carving rocking chairs out of oak trees (вказівний палець однієї

руки дійової особи торкається один за одним верхівок пальців іншої руки, починаючи з мізинця).

Викладач: Британці рахують цим жестом, а українці, навпаки, згинають пальці всередину долоні.

 • Етап спеціального навчання слухової та візуальної рецепції на рівні фрагмента.

На цьому етапі відбувається навчання слухової та візуальної рецепції шляхом виконання спеціальних вправ для навчання аудіювання: розуміння на слух тексту, який не має незнайомих слів; розуміння на слух мовлення різних осіб; розуміння на слух мовлення різного темпу; аудитивна здогадка про значення незнайомих інтернаціональних слів; аудитивна здогадка про значення незнайомих складних слів або словосполучень, складові яких вивчені студентами; аудитивна здогадка про значення незнайомої мовної одиниці, звуковий образ якої не асоціюється зі звуковим образом відповідної мовної одиниці рідної мови; розуміння на слух змісту аудіотексту шляхом ігнорування незнайомих мовних одиниць; навчання заглиблюватися у зміст АХФ: визначати головну ідею, думку, змістові віхи, основні риси дійових осіб та ін.

Під час перевірки розуміння на слух доцільно використовувати позамовні типи реакції студентів - цифри, плюси й мінуси та ін., або короткі й лаконічні вербальні реакції - "That´s right", "Yes, I did", “Tom”, “Mary”. Завдання мають в основному подаватися у звуковій, а не у друкованій формі та носити комунікативний характер. У разі необхідності подати завдання у друкованому вигляді, його текст має озвучуватися викладачем або звучати у звукозапису.

Приклад

Мета вправи: навчати студентів розуміти на слух ДС різних осіб.

Відеофонограма: фрагмент АХФ “A Beautiful Mind” (,,Ігри розуму").

Інструкція перед переглядом фрагмента: You are a student of medicine. You should have good memory. Now you’ll train the ability to remember things. Watch the conversation of Dr. Rosen with John Nash. Who do these phrases belong to? Write D for Dr. Rosen or Jfor John Nash.

Answer sheet

 1. Because I couldn’t do my work. I couldn’t help with the baby. I couldn’t. I couldn’t respond to my wife. You think that’s better than being crazy?
 2. Schizophrenia is degenerative. Some days may be symptom-free, but over time you are getting worse.
 3. It’s a problem. It’s a problem with no solution. And that’s what I do, I solve problems.

Після цього студенти переглядають фрагмент АХФ.

Режим виконання вправи: викладач по черзі опитує студентів і підсумовує результати.

 • Етап синхронної рецептивно-репродуктивної або рецептивно-продуктивної мовленнєвої діяльності під час демонстрації фрагмента АХФ.

Мета цього етапу - навчання рецептивно-репродуктивної або рецептивно-продуктивної мовленнєвої діяльності на базі фрагментів АХФ. Студент говорить під час другої або третьої демонстрації фрагмента ВФГ з притишеним або вимкненим аудіорядом. Мовлення студента обмежено в часі, оскільки він говорить синхронно з відеорядом. Доцільним є виконання вправ, під час яких студент говорить: у ролі дійової особи фрагмента ВФГ, мовлення студента рецептивно-репродуктивне; у ролі особи, яка не є дійовою особою АХФ, мовлення студента може бути як рецептивно-репродуктивним, так і рецептивно-продуктивним; від свого імені, коли студент продукує власні висловлювання.

Особливістю вправ для навчання синхронного репродуктивного мовлення студентів у ролі дійових осіб з повним відтворенням студентами їхніх висловлювань під час демонстрації фрагмента є напруженість мовленнєвого режиму. Доцільним є модифікація таких вправ у бік непідготовлених висловлювань студентів у компресованій формі: за час висловлювання дійової особи студент продукує менше реплік, проте вони відображають головний зміст висловлювання.

Приклад

Мета вправи: навчати студентів відтворювати репліки діалогу. Відеофонограма: фрагмент АХФ "I’ll be there" („Я буду поряд").

Інструкція перед переглядом фрагмента: You are a well-known actress, playing the role of Olivia Edmonds. As this version of the film "I´ll be there " is made for foreigners not good at English, make your utterances not very complicated. Watch the episode you are to play.

Після цього студенти переглядають фрагмент АХФ. Наведемо текст фрагмента аудіоряду та опте відеоряду.

Olivia Edmonds: Paul Kerr of the ’80s pop star? That’s great! Why didn’t you ever tell me?

Rebecca Edmonds: Yes...

Olivia Edmonds: Oh, no. You’re kidding. I don’t understand why you had to make up all that rubbish... about my father being a Russian sailor and dying in the Cold War. I mean, where did you get that from? Etc.

Інструкція після перегляду фрагмента: Таке Olivia Edmonds´ part.

Студентам ще раз демонструється фрагмент АХФ, викладач у потрібних місцях приглушує аудіоряд, даючи студентам можливість під час цих пауз висловитися від імені дійової особи фрагмента — Олівії Едмондс.

(Викладач виключає аудіоряд) Student: Paul Kerr? That’s great! Why didn’t you ever tell me?

(Аудіоряд включений) Rebecca Edmonds: Yes...

(Викладач виключає аудіоряд) Student: Oh, no. You’re kidding. I don’t understand. You always told me that my father was a Russian sailor. Etc.

Режим виконання вправи: студенти один за одним відтворюють висловлювання Олівії Едмондс, а викладач контролює правильність відтворення студентом мовлення; після презентації усього діалогу викладач виправляє припущені помилки та обговорює їх зі студентами.

 • Етап рецептивно-репродуктивної або рецептивно-продуктивної мовленнєвої діяльності на цілісно-фрагментарній основі після перегляду фрагмента АХФ.

На цьому етапі має відбуватися рецептивно-репродуктивна або рецептивно-продуктивна мовленнєва діяльність, здійснюватися вдосконалення мовленнєвих навичок і розвиток мовленнєвих умінь. Значна кількість вправ виконується на рівні фрагмента АХФ, коли студент виступає у ролі його дійової особи. У вправах цього етапу студенту також пропонується виступити від власного імені - висловити свої думки, погляди, почуття.

Приклад

Мета вправи: навчати студентів рецептивно-репродуктивного ДС.

Відеофонограма: АХФ "What а Girl Wants" („Чого хоче дівчинка").

Інструкція для одночасної роботи студентів у малих групах: You are on the committee that should decide who to place on the cover of the DVD version "What а Girl Wants". Think about how you will justify your choice to other students of your group.

Режим виконання вправи: студенти говорять один за одним, викладач контролює правильність мовлення; після презентації діалогу-дискусії викладач здійснює контроль і аналіз помилок, обговорює помилки зі студентами.

 1. Етап рецептивно-продуктивної мовленнєвої діяльності на основі змісту декількох фрагментів або всього АХФ.

Це заключний етап формування комунікативної компетенції в англійському ДС. На основі декількох фрагментів або всього АХФ викладач має організувати ДС студентів, під час якого активізуються необхідні для вживання відібрані вербальні та невербальні засоби спілкування. У вправах студенти виступають у різних ролях або від власного імені.

Приклад

Мета вправи: навчати студентів рецептивно-продуктивного ДС.

Відеофонограма: АХФ "Supervolcano" („Супервулкан").

Інструкція для одночасної парної роботи студентів: Discuss which of the ways of being ’green’ you think are the most important in Great Britain. Give your reasons.

Режим виконання вправи: студенти говорять один за одним, викладач контролює правильність мовлення; після презентації викладач здійснює контроль і аналіз помилок, обговорює помилки зі студентами.

У межах одного навчального модуля нами було створено модель циклу занять, в якій передбачається поетапний процес навчання усного і писемного спілкування студентів III курсу і у другому підциклі циклу занять використовується АХФ та розроблена для нього підсистема вправ. Аналіз результатів ЕН дозволяє рекомендувати модуль занять з виконанням загальних і спеціальних вправ для навчання невербальних засобів спілкування із застосуванням АХФ із співвідношенням 3:2 [5, с. 158]. Усіх описаних вище етапів навчання англійського ДС з використанням АХФ необхідно дотримуватися. Така методика використання АХФ сприяє прискоренню формування вмінь ДС з використанням студентами вербальних і невербальних засобів спілкування. Подальші дослідження у цьому напрямі полягають у формулюванні методичних рекомендацій стосовно інших видів ВФГ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бенедиктов Б. А. Общие и темпоральные особенности устного перевода и владения языками: автореф. дис. на соискание наук. степени докт. психол. наук. : спец. 10.104 „Общая психология” / Б. А. Бенедиктов. - Л., 1972. - 46 с.
 2. Бичкова Н. І. Місце автентичних художніх кінофільмів у вивченні іноземних мов і культур / Н. І. Бичкова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія „Філологія-педагогіка-психологія”. - 2000. - № 3 В. - С. 596 - 600.
 3. Бичкова Н. І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов: [монографія] / Наталія Іванівна Бичкова. - К. : Віпол, 1999. - Ч.1 - 107 с.
 4. Конотоп О. С. Відбір та систематизація жестів англійського діалогічного спілкування для навчання майбутніх філологів на основному етапі / О. С. Конотоп // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наук. праць. Випуск 31 / За заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач О. В. Михайличенко. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. —С. 58 - 61.
 5. Конотоп О. С. Експериментальна перевірка методики навчання майбутніх філологів англійського усного діалогічного спілкування з використанням відеофонограми / О. С. Конотоп // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали УІІ Всеукр. наук. конф., 2008 р., Харків / М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків : Константа, 2008. - С. 157 - 158.
 6. Конотоп О. С. Принципи відбору автентичних художніх відеофільмів для навчання майбутніх філологів діалогічного спілкування / О.С. Конотоп // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. - К. : Видавництво П/П ”ЕКМО”, 2006. - Випуск 3. - С. 147 - 158.
 7. Конотоп О. С. Специфічні принципи відбору автентичних художніх фільмів для навчання майбутніх філологів ІІІ курсу англійського діалогічного спілкування / О.С. Конотоп // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: тези доповідей наук. конф., 22 - 23 лютого 2006 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київський національний лінгвістичний університет. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. - С. 93 - 95.
 8. Пащук В. С. Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вікторія Степанівна Пащук. - К., 2002. - 247 с.