Договори в екологічному праві України

§ 3. Підзаконні номативно-правові акти як джерела еколого-правового регулювання договірних відносин

Важливими нормативно-правовими актами в цій сфері доцільно визначити положення про окремі міністерства та відомства, де визначені їх повноваження щодо реалізації від імені держави та всього суспільства політики при укладанні еколого-правових договорів. Так, Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. затверджено Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди України), яке бере участь в реалізації державної екологічної політики України, в тому числі шляхом здійснення ліцензування, видачі дозволів, екологічної експертизи, екологічного аудиту, екологічного контролю, моніторингу довкілля, екологічного інформування, інших повноважень, необхідних для забезпечення паритету суспільних, державних та приватних інтересів у сфері екології, зокрема й таких, які можуть виконуватися на договірних засадах.

Згідно з Положенням про Державне агентство екологічних інвестицій України, затверджене Указом Президента України 13 квітня 2011 p., це відомство уповноважене створювати та забезпечувати функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, організовувати реалізацію і фінансування проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій тощо. Відповідно до положень про інші органи державної виконавчої влади їм надані повноваження бути державними замовниками на виконання заходів, в тому числі природоохоронного призначення.

Основні механізми щодо укладання та реалізації договорів в екологічному праві визначені в нормативно-правових актах, затверджених Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими органами держави, які також можна визначати як природоресурсні, природоохоронні та антропоохоронні.

Так, низкою постанов Уряду України затверджені типові форми договорів на окремі види використання природних ресурсів. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724 «Деякі питання оренди земель» затверджена форма типового договору оренди земельної ділянки. Іншою постановою Уряду від 12 квітня 2000 р. № 643 затверджено Типовий концесійний договір, а постановою від 5 липня 1999 р. № 1199 затверджено Типовий договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1756 затверджено Порядок реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423, яким визначено процедуру купівлі-продажу геологічної інформації, що становить державну таємницю.

Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 р. №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» передбачає конкурсні умови надання таких дозволів, а також встановлює, що невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Держгеонадрами і надрокористувачем і містить програму робіт, яка оформляється як додаток. Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються Держгеонадрами (п. 10 Порядку).

У природоохоронному праві цікавою є постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768, якою затверджено Порядок укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. Водночас постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2007 р. № 182 стосується Порядку проведення відбору природоохоронних заходів через механізм здешевлення кредитів комерційних банків. Щорічно Кабінетом Міністрів України виділяються кошти, згідно з державним бюджетом, для фінансування різних природоохоронних заходів, включених до загальнодержавних та інших програм.

Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів. У межах цих коштів на конкурсних засадах визначаються виконавці цих природоохоронних заходів, з якими укладаються договори на їх виконання.

Відповідно до положень Закону України «Про екологічну експертизу» постановами Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу» та від 13 червня 1996 р. № 644 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи» встановлено механізм укладання договорів на проведення таких експертиз. Аналогічно, згідно з вимогами Закону України «Про екологічний аудит», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2005 р. № 335-р «Про закупівлю послуг з проведення екологічного аудиту» передбачено здійснення відбору екологічних аудиторів шляхом застосування процедури торгів.

Визначені механізми й щодо окремих видів договорів екологічного страхування. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 затверджено Порядок і правила обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів. А постановою Уряду України від 16 листопада 2002 р. № 1788 затверджено Порядок і правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру Так само постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 затверджено Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Окремі нормативно-правові документи в означеній сфері можуть приймати спеціально уповноважені державні органи виконавчої влади. Так, наказом Мінприроди України від 1 липня 2009 р. № 351 було затверджено Примірні угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки. Наказом Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 р. № 153 затверджено Типовий договір про умови ведення мисливського господарства.

Отже, можна зробити висновок, що в сучасному національному законодавстві формується система правових норм, спрямованих на регулювання договірних відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. Таку систему правових норм доцільно визначити як міжгалузевий (комплексний) правовий інститут екологічного права.