Договори в екологічному праві України

§ 3. Поняття зміни та припинення еколого-правових договорів та їх підстави

Традиційно в законодавстві закріплюється принцип непорушності досягнутих сторонами договору домовленостей та визначених у ньому умов. Проте в процесі виконання укладеного договору можуть виникнути обставини та потреби у внесенні змін до умов договору за ініціативою однієї або обох сторін або ж взагалі договір може бути припинений шляхом його розірвання або іншими способами. Загальні положення про договори, порядки їх укладання, зміни та припинення визначені в Цивільному кодексі України.

Аналогічно в екологічному законодавстві містяться норми, що визначають можливість внесення змін до еколого-правових договорів. Наприклад, розділ 5 Закону України «Про оренду землі» називається «Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі». Зокрема, в ст. 30 цього Закону визначено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнен- ня згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Зміни в еколого-правових договорах, як видно, можуть стосуватися їх умов, особливо істотних, наприклад, об’єкта договору, строку дії договору, форми та розміру ціни договору, умов використання природних ресурсів, державних та інших коштів при виконанні природоохоронних заходів, умов передачі (повернення) природних ресурсів після їх використання власнику чи уповноваженій від його імені особі та інше.

Підстави та умови припинення еколого-правових договорів також визначаються виключно законом. Зокрема, ст. 31 Закону України «Про оренду землі» умовами для припинення договору оренди землі визначає: закінчення строку, на який його було укладено; смерть фізичної особи-орендаря чи засудження його до позбавлення волі, відмова від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідація юридичної особи-орендаря та інші умови.

Припинення еколого-правових договорів можливе й шляхом їх розірвання на вимогу однієї із сторін, виключно за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, визначених в законі та договорі, а також у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта договору, яке істотно перешкоджає передбаченому договором його використанню та на інших підставах, визначених законодавством. У разі розірвання еколого-правового договору за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати від іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

Поновлення еколого-правових договорів можливе щодо осіб, які по закінченні строку, на який було укладено договори, належно виконували обов’язки за умовами договорів, тому за ними закріплюється право перед іншими особами на укладення договорів на новий строк, про що такі особи мають повідомити уповноважену особу до спливу строку договорів у строк, але не більше ніж за місяць до спливу строку договорів. При поновленні еколого-правових договорів їх умови можуть бути змінені за згодою сторін.