Вступ до економічної теорії

6.4. Еластичність попиту і пропозиції

Вище з´ясовано основи ринкового механізму, ринкової рівноваги. Однак ми ще не знаємо, чому криві попиту і пропозиції набувають саме такої, а не іншої форми^чому вони перетинаються у цій, а не в іншій точці. Тому дія ринкового механізму потребує всебічного аналізу. Зокрема доцільно з´ясувати, як споживачі різних товарів реагують на зміни їхніх цін.

Спочатку розгляньмо попит через призму трьох можливих ситуацій на ринку (рис. 6.4). Відмінності між ними пов´язані зрізним реагуванням покупців окремих товарів на зміни в їхніх цінах, що відображено в загальному виторзі продавців. Останній є добутком ціни і кількості проданого товару (Рхр). Нарис. 6.4 його величини зображено заштрихованими прямокутниками.

Нарис. 6.4, а маємо ситуацію, коли зниження ціни удвічі (з 2 до 1 гривні) спричинило збільшення величини попиту так само удвічі (загальний виторг у цьому випадку не змінився).

Ринковий механізм

На рис. 6.4, б відтворено інший випадок: ціна зменшилася з З до 1 гривні, а величина попиту зросла знову удвічі. Тепер загальний виторг змінився, а саме зменшився на третину.

На рис. 6.4, в зображено протилежну ситуацію. Тут зменшення ціни удвічі (з 2 до 1 гривні) супроводжує збільшення виторгу на третину.

Отже, на рис. 6.4 зображено неоднакове реагування величини попиту на зміну ціни, що й визначило динаміку загального виторгу. Чутливість покупців певного товару до зміни його ціни в економічній науці називають еластичністю (гнучкістю) попиту за ціною.

Для вимірювання цієї чутливості застосовують коефіцієнт еластичності попиту, який визначають як відношення відсотка зміни величини попиту на товар та відсотка зміни його ціни. Він інформує про те, на скільки відсотків змінюється величина попиту залежно від зміни ціни на один відсоток.

Якщо величина попиту і ціна змінюються на однаковий відсоток (рис. 6.4, а), то виторг не змінюється. Тут ми маємо справу з одиничною еластичністю попиту, оскільки коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці (за модулем).

Якщо відсоток зміни ціни більший, ніж відсоток зміни величини попиту (виторг зменшується - рис. 6.4, б) то кажуть, що попит нееластичний за ціною. Коефіцієнт еластичності попиту за абсолютним значенням менший від одиниці.

Нарешті, якщо відносна зміна в ціні менша, ніж відносна зміна у величині попиту (виторг зростає - рис. 6.4, в), маємо еластичний попит. Тепер |Еа|)1.

Поняття еластичності застосовують і до пропозиції.

Цінова еластичність пропозиції відображає чутливість продавців певного товару до зміни його ціни. Розрізняють еластичну і нееластичну пропозицію за ціною. Пропозицію називають еластичною, якщо несуттєва зміна ціни веде до суттєвої зміни величини пропозиції. Пропозицію називають нееластичною, якщо суттєва зміна ціни призводить до несуттєвої зміни величини пропозиції.

На цінову еластичність пропозиції особливий вплив чинить фактор часу. Річ у тім, що зміни у величині пропозиції передбачають зміни у виробничому процесі. Отож вона повільніше, ніж попит, пристосовується до змін у ринковій ціні. Потрібний час, щоб збільшити виробництво - найняти робочу силу, придбати нові машини, наростити потужності тощо. Тому пропозиція еластичніша в довгостроковому періоді, ніж у короткостроковому*.

Еластичність зумовлена не тільки цінами, вона залежить і від доходу. Справді, оскільки попит розглядають як платоспроможний, то зрозуміло, що зміни в доходах населення також впливають на нього. Переважно збільшення доходів веде до збільшення попиту на товари - більше на товари тривалого користування і менше - на споживчі товари. Хоч і в цій групі товарів (споживчих) зменшується частка так званих нормальних товарів, товарів нижчої якості з нижчими споживчими якостями (наприклад, картопля, хліб) і зростає попит на товари вищої якості (м´ясо, сири тощо).