Цивільне право України. т.1

§ 2. Харківська цивілістична школа

Харківська цивілістична школа, якій виповнилося 200 років, пройшла значний шлях становлення та розвитку. Її виникнення пов’язано зі створенням у 1804 р. Імператорського Харківського університету, в складі якого більш ніж 100 років функціонував юридичний факультет, серед кафедр котрого завжди існувала цивілістична кафедра. На кафедрі штатними професорами працювали, зокрема, такі видатні вчені: І. Ф. Тимковський, К. П. Михайловський, О. В. Куніцин, С. В. Пахман, П. П. Цитович, О. І. Загоровський, М. А. Городескул, JL А. Кассо, В. М. Гордон, В. І. Серебровський, В. І. Сливицький, С. Й. Вільнянський, М. В. Гордон, С. Н. Ландкоф, А. С Ратнер, A. JI. Малицький, А. Є. Семенова, В. П. Маслов, О. А. Пушкін, 3. А. Підопригора, М. Й. Бару, В. К. Попов, В. С. Шелестов, Ч. Н. Азімов, І. Ю. Красько,І.М. Запорожець, а зараз працюють І.В. Жилінкова та 1. В. Спасибо-Фатєєва.

Дослідженнями зазначених вчених започатковані, а у подальшому їх учнями продовжені та розвинуті різноманітні наукові дослідження, що склалися, навіть, у окремі школи. Так, цивілістами харківської школи досліджувалися і досліджуються:

- загальні питання цивільного права та законодавства: «Сравнение Юстиниановых законов с российскими» (I. Ф. Тимковський, 1809 р.); «О начале и происхождении российского законодательства» (К. П. Михайловський, 1823 р.); «Творческие задачи в современном гражданском праве» (М. А. Городескул, 1901 р.); «Статут цивільного судочинства» (1899 р.) та «Система радянського торговельного права» (1924 p.) -М. Гордон; «Обычаи и правила социалистического общежития» (1954 р.), «К вопросу о системе советского права» (1957 р.), «О кодификации советского гражданского права» (1957 р.), «Защита чести и достоинства человека в советском праве» (1965 р.). - С. Й. Вільнянський; «Актуальные проблемы советского хозяйственного права» (I. Ю. Крась- ко, 1976 р.). В сучасних умовах названі проблеми знайшли відбиття у працях - Ч. Н. Азімова, С. Н. Приступи, М. М. Сібільова;

- спадкове право: «О правах наследства женского пола» (О. В. Ку- ніцин, 1844 p.); лекції й статті В.І. Серебровського «Особые виды посмертного преемства в русском наследственном праве» (1915 p.), «Посмертное преемство супругов» (1916 р.), якими започаткований подальший напрям фундаментального дослідження В. І. Серебровського «Очерки советского наследственного права» (1953 р.); «Наследование ио закону и завещанию» (М. В. Гордон, 1967 р.), дальше дослідження проблеми спадкового права набули у працях В. Ю. Чуйковой

-теорії юридичних осіб: «Юридична природа тресту» (В. М. Гордон, 1922 р.); «Социалистическое государственное промышленное предприятие» О. А. Пушкін, 1952 р.), «Правовые формы управления промышленностью в СССР» (О. А. Пушкін, 1964 р.); «Правове становище виробничих об’єднань у сільському господарстві» (В. П. Маслов,

В. К. Попов, 3. А. Підопригора, 1979 р.). Сучасне дослідження проблем юридичних осіб міститься у працях В. І. Борисової («Правовые основы предпринимательской деятельности», 1998 р.), а також В. В. Богдана, М. В. Домашенка, С. В. Сизова, В. В. Сунцова, Б. О. Ткаченка;

- акціонерного та корпоративного права: «О задачах предстоящей реформы акционерного законодательства» (С. В. Пахман, 1861 р.). Цей напрям відновлений у працях І. В. Спасибо-Фатєєвої («Акционерные общества: корпоративные правоотношения», 1998 р.; «Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин», 2000 p.);

- цінних паперів: «Положення про векселі у приватній кодифікації» (В. М. Гордон, 1925 p.); «Вексельне право. Суть векселя, його складання, передача і протест» (В. М. Гордон, 1926 р.); «Объединенное вексельное законодательство», «О восстановлении прав по утраченным векселям» (С. Й. Вільнянський). Продовжили цей напрям дослідження І. Ю. Красько, В. Л. Яроцького («Правовое регулирование вексельного обращения в Украине» (у співавт. з С. Н. Бервено, 2001 р.) та JI. В. Панової;

- власності та житлового права: «О способах приобретения собственности по русскому законодательству» (П. П. Цитович, 1867 р.). Даний напрям продовжив у своїх працях В. П. Маслов - «Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма», 1968 г; «Право личной собственности на жилой дом в СССР», 1951 г.; «Право личной собствености на жилой дом в городе и рабочем поселке», 1954 г.; «Вопросы общей собственности в судебной практике», 1963 г.; «Правовые вопросы индивидуального и коллективного жилищного строительства граждан в городе и рабочем поселке», 1960 г.; «Осуществление и защита права личной собственности в СССР», 1961 г.; «Правові питання індивідуального і колективного житлового будівництва громадян у місті і робітничому селищі», 1963 p.; «Основні проблеми права особистої власності в період будівництва комунізму», 1968 р.; «Защита жилищных прав граждан», 1970 г.; «Право граждан на жилище», 1986 г.) та інші. Проблеми власності продовжили досліджувати В. М. Самойленко, О. П. Первомай- ський, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. М. Соловйов, а житлового права - М. М. Сібільов, С. В. Богданов, В. І. Жуков, Ю. І. Зіоменко, Д. Ф. Швецов, О. М. Ситник, М. В. Іванчук, P. М. Замуравкіна;

- сімейного права: «О разводе по русскому праву» (О. І. Загоровський, 1883 р.); О. А. Пушкін як співредактор і співавтор підручника з сімейного права (1982 p.); «Діюче законодавство про шлюб і сім’ю» (В. П. Маслов, О. А. Пушкін, 3. А. Підопригора, 1972 р. та 1974 p.); «Майнові відносини у сім’ї» (В. П. Маслов, 1972 p.). Продовжили традиції науки сімейного права JI. О. Кузьмичова, І. В. Жилінкова («Право собственности супругов», 1997 р.; «Правовой режим имущества членов семьи», 2000 р.; «Брачный контракт (договор)», 2001 р.), О. А. Явор;

- правочинів та зобов’язань: «Принуждение, ошибка, обман и их влияние на юридическую сделку» ( О. I. Загоровський, 1890 р.); «Понятие залога в современном гражданском праве» (JI. А. Кассо, 1899 р.); «Залог товара в обороте» (С. Й. Вільнянський, 1923 р.); «Право застройки» (1923 р.), «Закон о рентном обложении» (С. Й. Вільнянський, 1923 р.); «К вопросу о применении поправочных коэффициентов» (С. Й. Вільнянський, 1923 р.); «Правовые условия имущественного оборота государственных органов» (С. Й. Вільнянський, 1923 р.); «Положення про державні підряди і поставки» (С. Й. Вільнянський, 1926 р.); «Договірно-правові форми боротьби за якість продукції» (М. В. Гордон, 1934 р.); «Система договоров в советском гражданском праве» (М. В. Гордон, 1954 р.); «Товарный аккредитив», «Порядок поставки в практике госорганов», «Кредитная реформа», «Поправки к кредитной рефоме», «Кредитно-розрахункові відносини» (С. Й. Вільнянський, 1955 р.); «Залоговое право» (Ч. Н. Азімов, 1993 р.), «Забезпечення виконання зобов’язань» (Ч. Н. Азімов, 1995 р.). Дослідженням цієї тематики в сучасних умовах займаються Л. М. Баранова, М. В. Домашенко, В. П. Жушман, О. А. Загорулько, В. М. Ігнатенко, М. В. Мороз, О. П. Печений, С. Н. Приступа, І. Й. Пучковська, М. М. Сібільов, О. С. Удовиченко, В. П. Янишен;

- авторське право та право інтелектуальної власності: «Основные проблемы советского авторского права» (М. В. Гордон, 1940 р.), «Советское авторское право» (М. В. Гордон, 1955 р.); «Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций» (Ч. Н. Азімов, 1971р.); «Правовые формы научно-технического сотрудничества» (Ч. Н. Азімов, В. П. Маслов, О. А. Пушкін, В. А. Попов, 1976 р.); «Договорные отношения в области научно-технического прогресса» (Ч. Н.Азімов, 1981р.); «Научнотехническая информация и право» (Ч. Н. Азімов, 1987р); «Основы патентного права» (Ч. Н. Азімов, 1994р.). Продовжили дослідження тематики права інтелектуальної власності С. Д. Волошко, Л. П. Ко- нєв, В. М. Крижна, Р. Б. Шишка та Н. Є. Яркіна.

Значного внеску зроблено професорами та викладачами кафедри у навчальний процесу. Протягом її існування видавалися такі підручники: «Хозяйственно-административное право» (С. Н. Ландкоф, 1931 p.); «Радянське цивільне право для юридичних шкіл» (1939 p., в якому співавтором був М. В. Гордон); «Лекции по советскому гражданскому праву» (С. Й. Вільнянський, 1958 р.); «Лекции по гражданскому праву» (М. В. Гордон, 1960 p.); «Радянське житловеjipaBo» (В. П. Маслов, 1963 р.); «Советское гражданское право» (С. Й. Вільнянський, 1966 р.); «Радянське цивільне право» (М. В. Гордон, 1966 р.); навчальний посібник з житлового права (В. П. Маслов, 1973 р.); «Советское гражданское право» в 2-х томах (під ред. В. П. Маслова, О. А. Пушкіна, 1977-1978 pp.; друге видання у 19831984 pp.); «Советское семейное право (под общ. ред. А. А. Пушкина, 1982 р.); «Цивільне право України» (за ред. Ч. Н. Азімова, С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка, 2000 р.).

Викладачі кафедри завжди брали активну участь у підготовці законопроектів. Так проф. С. Й. Вільнянський брав участь у розробленні ЦК УРСР 1922 р. та ЦК УРСР 1963 р. Професор М. В. Гордон та проф. О. А. Пушкін були членами робочої комісії з підготовки ЦК УРСР 1963 p., а проф. О. А. Пушкін також і Кодексу про шлюб та сім’ю (1969 p.), Житлового кодексу (1983 р.), ЦК України (2003 p.). Розробниками нового Цивільного кодексу України 2003 р. були В. Л. Мусіяка та М. М. Сібільов.