Історія педагогіки

ТЕМА V. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ XIX - XX СТОЛІТТЯ

1. Реформаторська педагогіка [педагогіка вільного виховання, педагогіка особистості, експериментальна педагогіка)

2. Прагматична педагогіка Д. Дьюї.

3. Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання (М.Монтессорі, С. Френе).

4. Ідея цілісного виховання Р. Штайнера.

5. Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму

Література:

1. Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання й виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. -К.,1995.

2. Бине А. Современньїе идеи о детях/Пер. с франц. -М.,1910.

3. Дьюи Д. Школа й общество /Пер. с англ. - М., 1907.

4. Кей 3. Век ребенка/ Пер. с нем. - М.,1905.

5. Кершенштейнер Г. Понятие трудовой школьї / Пер. с нем. -М.,1915.

6. Монтессори М. Руководство к моєму методу /Пер. с итал. -М., 1916.

7. Помелов В.Б. Петер Петерсен й его "Йена-план" // Педагогика.-1997.-№3.

8. Френе С. Избранньїе педагогические сочинения. - М., 1990.

9. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 1999.

10. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. -Тернопіль, 1996.

11. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000.

КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ТЕРМІНИ

Клерикальна педагогіка, реформаторська педагогіка, теорія вільного виховання, експериментальна педагогіка, інстинкт боротьби, навчання за "центрами інтересів", функціональна педагогіка, педагогіка особистості, педоцентризм, ідея "абсолютної свободи" учнів, концепція педагогічного прагматизму, інструменталізм, рух нового виховання, вальдорфська педагогіка, антропософія, евритмія.