Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання

§ 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

Поняття та загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу як різновид договору купівлі-продажу посідає особливе місце, що обумовлено специфікою його предмету - енергетичні та інші ресурси. Саме особливості даного предмету визначають необхідність встановлення спеціальних правил, що регулюють правовідносини, пов´язані з постачанням енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Постачання енергетичними та іншими ресурсами відрізняється від продажу звичайних товарів, головним чином, тим, що передача енергетичних та інших ресурсів як товару покупцеві (споживачеві) можлива тільки з використанням спеціальних технічних засобів. До них, насамперед, належить мережа проводів, якими енергетичні або інші ресурси, що перебувають у власності організації-постачаль-ника, надходять у мережу споживача. Отже, для здійснення, наприклад, енергопостачання потрібна наявність проводів (електричних, теплових), що з´єднують продавця й покупця енергії, тобто приєднаної мережі.

Володіння, користування й розпорядження, які здійснює абонент у відношенні одержуваних ним ресурсів, означають можливість направлення їх за своїм розсудом, з дотриманням чинних правил й умов договору, на забезпечення роботи устаткування, різноманітних технологічних потреб, на опалення, гаряче водопостачання тощо.

Порядок постачання різними видами ресурсів регулюється окремими нормативно-правовими актами, зокрема Законом України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 p., Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357, Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246, тощо.

Постачання споживачів енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу здійснюється на основі договорів.

Так, за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов´язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов´язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватися передбаченого договором режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання (ч. 1 ст. 714 ЦК України).

Даний договір є консенсуальним, двостороннім та відплатним.

Сторонами договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу виступають постачальник і споживач (абонент).

Постачальник - особа, яка здійснює продаж споживачам енергетичних та інших ресурсів.

Споживачем (абонентом) може виступати юридична або фізична особа. Фізичні особи, як правило, укладають договір постачання енергетичними та іншими ресурсами з метою їх одержання для побутового споживання. Однак договором може бути передбачене використання даних ресурсів і для забезпечення підприємницької діяльності.

До істотних умов даного договору належать умови щодо предмета договору, кількості, якості енергетичних та інших ресурсів, строку дії договору та ціни.

Предметом договору є енергетичні або інші ресурси, що надаються споживачеві (абонентові). Дані ресурси як товарна продукція відрізняються тим, що саме їх існування проявляється в споживанні, витраті.

Загальна кількість енергетичних та інших ресурсів, що постачальник зобов´язаний надавати споживачеві (абонентові), визначається за погодженням сторін. Сторони можуть встановити кількість ресурсів не лише на строк дії договору, а й визначити їх місячну та, навіть, добову норму.

Коли споживачем (абонентом) за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами виступає фізична особа, яка використовує їх для побутового споживання: вона вправі використати дані ресурси в необхідній їй кількості з оплатою відповідно до фактичного споживання, що встановлюється за показниками лічильника.

Показники якості енергетичних та інших ресурсів узгоджуються сторонами на підставі державних стандартів або технічних умов шляхом погодження переліку (величини) показників, підтримання яких є обов´язком для сторін договору (ч. З ст. 276 ГК України). Наприклад, якість електричної енергії визначається, головним чином, двома показниками - напругою і частотою струму.

Розрахунки за даними договорами проводяться на підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до вимог закону.

Строки постачання енергетичних та інших ресурсів встановлюються сторонами в договорі, виходячи, як правило, з необхідності забезпечення їх ритмічного та безперебійного надходження споживачу (абоненту) (ч. 4 ст. 276 ГК України).

На відміну від інших договорів купівлі-продажу, що передбачають обов´язок покупця прийняти товар, за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами на споживача (абонента) не покладається обов´язку одержати певну кількість енергетичних або інших ресурсів; водночас абонент зобов´язаний дотримуватися передбаченого договором режиму використання енергетичних та інших ресурсів, забезпечувати безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. Нарешті, для цього договору не характерні такі атрибути багатьох договорів купівлі-продажу, як гарантійний строк і строк придатності товару, комплектність товару, тара й упаковка тощо.

Права та обов´язки сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Основний обов´язок постачальника полягає в тому, щоб надавати абонентові енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, через приєднану мережу (ч. 1 ст. 714 ЦК України).

Постачання ресурсів означає в цьому випадку надання споживачеві (абонентові) можливості одержувати з мережі енергетичні та інші ресурси в обумовленій кількості й зазначеної в договорі якості. Дані ресурси надходять до мережі споживача (абонента) і він використовує їх за необхідністю. З моменту надходження енергетичних та інших ресурсів з мережі постачальника до мережі споживача (абонента) вони вважаються переданими абонентові й ризик їх випадкового витоку або інших втрат покладається на нього. Момент надходження ресурсів до мережі споживача (абонента) фіксується приладами обліку, що, як правило, встановлюються на межі його мережі й мережі постачальника.

Виконання постачальником обов´язку надання ресурсів споживачеві (абонентові) полягає в забезпеченні наявності ресурсів у мережі в будь-який час та дотриманні певного режиму, основними принципами якого є безперебійність, безперервність, якість. Основними обов´язками споживача (абонента) є: 1) оплата вартості прийнятих ним ресурсів. Оплата енергетичних та інших ресурсів, що відпускаються, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати. За погодженням сторін можуть застосовуватися планові платежі з наступним перерахунком або оплата, що провадиться за фактично відпущені енергетичні та інші ресурси (ч. 7 ст. 276 ГК України);

2) дотримання передбаченого договором режиму використання енергетичних та інших ресурсів. Як правило, він встановлюється в договорах зі споживачами (абонентами), які використовують ресурси з метою забезпечення виробничої або іншої аналогічної діяльності. Поняття "режим" охоплює в цьому випадку дотримання певного порядку споживання по годинах, днях, тижнях, змінах тощо;

3) забезпечення безпечної експлуатації енергетичного та іншого обладнання.

Споживач (абонент) також зобов´язаний негайно повідомляти постачальника про аварії, пожежі, несправності приладів обліку ресурсів й про інші порушення, що виникають при користуванні енергетичними та іншими ресурсами. Надзвичайна важливість даного обов´язку обумовлена властивостями ресурсів як продукції, використання якої пов´язане з небезпекою.

Відповідальність сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу встановлюється законом або договором.

Зокрема, споживач (абонент) несе відповідальність за:

1) прострочення терміну внесення платежів;

2) порушення правил користування енергетичними та іншими ресурсами;

3) споживання ресурсів без приладів обліку;

4) пошкодження приладу обліку тощо.

На постачальника відповідальність покладається у разі:

1) переривання постачання енергетичними та іншими ресурсами з його вини;

2) відпуску енергетичних та інших ресурсів, параметри якості яких не відповідають показникам, зазначеним у договорі;

3) порушення прав споживачів (наприклад, відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості енергетичних та інших ресурсів) тощо.

Постачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання енергетичними та іншими ресурсами, постачання енергетичними та іншими ресурсами, параметри якості яких не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу (абоненту), якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача (абонента).

Крім того, постачальник не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу (абоненту) або третім особам внаслідок припинення або обмеження постачання енергетичними та іншими ресурсами, здійсненого у встановленому порядку.

Список рекомендованої літератури

  1. Блинкова EJ5. Конклюдентные деяния как форма заключения договоров снабжения товарами через присоединенную сеть // Юрист. - 2004. - № 10. - С. 13-16.
  2. Гуйван П. Особенности сделок энергоснабжения и их место в системе договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. -2000. -№ 2. -С. 13-16.
  3. Керефова Б.Б. Особенности заключения и расторжения договора энергоснабжения // Право и экономика. - 2004. - № 8. - С. 26-29.
  4. Особливості діяльності енергетичних компаній та державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію / За ред. В.І. Пили, О.С Чмир. - К.: ФАДА ЛТД, 2002. - 94 с.