Земельне право України

9. Огляд літератури із земельного права

Пропонуємо увазі читача перелік основних навчально-методичних праць із земельного права, що буде корисним при вивченні курсу:

 1. Беженар Г. М., Бердніков Є. С, Бондар Л. О., Гавриш Н. С, Гуревський В. К. Земельне право України: Підручник / Одеська національна юридична академія / О. О. Погрібний (ред.), 1.1. Каракаш (ред.). - К.: Істина, 2003. - 446 с.
 2. Земельне право України: підруч. / [Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін.: за ред. В. В. Носіка]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. -511 с.
 3. Земельне право України: Підручник/М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред. М. В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.
 4. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А. М. Мірошниченко. Науковий редактор В. В. Носік. - К.: Фізична особа - суб´єкт ви-давничої справи Романчук Р. С, 2007. - 720.
 5. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. - 3-е вид., перероб. і доп.- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.-896 с.
 6. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г. А., Краснов Н. И., Фомина Л. П.- М.: Наука, 1982. - 408 с.
 7. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л. О. Бондар, А. П. Гетьман, В. Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В. В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 640 с.
 8. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Мірошниченко А. М., Марусенко Р. I. - К.: Правова єдність, 2009. - 496 с.
 9. Общая теория советского земельного права. - АН СССР. Ред. Ак-сененок Г. А, Краснов Н. И., Иконицкая И. А. Институт государства и права. - М.: Наука, 1983. - 360 с.
 10. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. 1.1. Ка-ракаша. - К.: Істина, 2005. - 376 с.
 11. Семчик В. І. Земельне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. - К.: 1н Юре, 2008. - 600 с.

Також пропонуємо розширений Список рекомендованої літератури із земельного права (Додаток 1), який стане у пригоді тим, хто зацікавиться цією галуззю права більш глибоко.