Земельне право України

Хронологічний покажчик

1762 р. Опублікування Указу про секуляризацію церковних землеволодінь. Секуляризація практично здійснена у 1764 р., на Лівобережній та Південній Україні - у 1786-1788 рр., на Правобережній - після приєднання до Росії (1793 р.)

25.07.1763 Указ Катерини II «Про влаштування всім містам та їх будівлям та вулицям спеціальних планів, по кожній губернії окремо»

19.09.1765 Видання Катериною II Маніфесту про генеральне межування

1774 р. Буковина приєднана до Австро-Угорської імперії

24.04.1785 Жалувана грамота Катерини II містам (обов´язок будівництва міст лише за затвердженим «його імператорською величністю» планом, запровадження обліку земель у містах, окремі планувальні нормативи використання земель)

24.02.1787 Буковина: декретом уряду передаються у постійне користування селянам землі, якими вони у 1786 р. користувалися з дозволу пана

12.12.1801 Царським указом купецтву, міщанам та державним селянам надано право купувати землю, не заселену кріпосними селянами

20.02.1803 Указ про відпуск поміщиками своїх селян на волю за укладенням умов, на спільній згоді заснованих (передбачає мінімальні розміри селянського землекористування, право розпорядження землями звільнених селян)

1804-1807 рр. Складення Зібрання малоросійських прав (земельно-правові положення стосувалися розміщення багаторічних насаджень та господарських будівель біля сусідської межі)

Березень 1848 р. Закарпаття: угорський сейм видав закон про загальне скасування панщини в країні (не поширювався на селян-орендарів та дворових селян). Селяни втратили значну частину наділів. За втрачену землю поміщики отримали компенсацію, яку сплатили селяни у формі додаткового податку

17.04.1848 Галичина: імператор Фердинанд І видав Закон про скасування феодальних повинностей селян у Галичині (з 15 травня 1848 року)

07.02.1861 Маніфест Олександра II про звільнення селян з кріпосної залежності

11.02.1861 Положення про викуп селянами садибної та надільної землі

19.02.1861 Видання Загального положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності, Місцевого положення про земельний устрій селян, посаджених на поміщицьких землях в губерніях Малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської. Стали правовою основою селянської реформи

26.07.1863 Спеціальним законом положення реформи поширені на удільних селян (що належали членам царської родини)

18.01.1866 Спеціальним законом положення реформи поширені на державних селян

10.04.1883 Почав діяти Селянський поземельний банк, що сприяв купівлі селянами земель

09.11.1905 Маніфест «Про поліпшення добробуту і полегшення становища сільського населення»

15.12.1928 ЦВК СРСР затверджені «Загальні начала землекористування та землеустрою»

01.02.1930 ЦВК та РНК СРСР затверджений Закон «Про заходи по соціалістичній перебудові сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством»

25.02.1930 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про скасування земельних громад у районах суцільної колективізації, а також у селах, де більшість бідняцько-середняцького складу населення охоплено виробничою сільськогосподарською кооперацією»

01.03.1930 РНК та Президія ЦВК СРСР затвердили Примірний статут сільсько-господарської артілі, що замінив у відповідній частині норми «Загальних начал землекористування та землеустрою»

05.04.1930 Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заборону оренди землі і використання найманої праці в індивідуальних селянських господарствах у районах суцільної колективізації»

03.09.1932 Постанова ЦВК та РНК СРСР «Про створення сталого землекористування колгоспів»

30.01.1933 Постановою ЦВК СРСР «За доповіддю народного комісара землеробства СРСР т. Яковлєва Я. А. про укріплення колгоспів» запроваджено обов´язкове застосування сівозмін

07.02.1935 РНК СРСР та ЦК ВКП (б) затверджений новий «Примірний статут сільськогосподарської артілі», що розвивав принципи колгоспного землекористування

07.07.1935 Постанова РНК СРСР «Про видачу сільськогосподарським артілям державних актів на безстрокове (вічне) користування землею»

04.06.1937 Постанова ЦВК та РНК СРСР «Про заборону передачі в оренду земель сільськогосподарського значення»

14.02.1939 Перший загальносоюзний стандарт, що регулює санітарно-гігієнічний аспект планування та забудови населених пунктів: ОСТ 900014-39 «Санітарні норми та правила будівельного проектування» (затверджений Комітетом у справах будівництва при РНК СРСР)

27.05.1939 Постановою ЦК ВКП (б) та РНК СРСР «Про заходи щодо охорони громадських земель від розбазарювання» запроваджено жорстку відповідальність за порушення сталості колгоспного землекористування (порушники підлягали «відданню під суд»), ліквідовано хутірські господарства в межах громадських земель колгоспів, встановлено норми землекористування селянського двору із «прирізанням» надлишків до колгоспу

28.10.1939 Декларація Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських та великих державних урядовців

15.08.1940 Буковина: після возз´єднання з Україною Указом Президії Верховної Ради СРСР проведено націоналізацію землі і майна

07.09.1940 Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП (б) «Про організацію підсобних господарств городньо-овочевого і тваринницького напряму на підприємствах у містах і сільській місцевості»: директори підприємств і місцеві радянські органи зобов´язувалися створювати підсобні господарства з метою забезпечення заводських їдалень

26.08.1948 Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних житлових будинків» (громадянам надано право мати на праві особистої власності житловий будинок, для чого вони можуть використовувати на праві безстрокового користування земельні ділянки встановлених розмірів)

20.10.1948 Постанова РМ СРСР та ЦК ВКП (б) «Про план полезахисних лісонасаджень, запровадження травопільних сівозмін, будівництва ставків і водойм для забезпечення високих і стійких врожаїв у степових і лісостепових районах європейської частини СРСР»

30.05.1950 Постанова РМ СРСР «Про укрупнення дрібних колгоспів і завдання партійних організацій у цій справі»

31.12.1954 Постанова РМ СРСР «Про єдиний державний облік земельного фонду СРСР» (запровадження обліку не лише кількості, але і якості земель та угідь)

01.12.1958 Держбудом СРСР за дорученням РМ СРСР затверджені Правила і норми планування і забудови міст

1963 р. Початок комплексного протиерозійного проектування в Україні: інститутом «Укрземпроект» розроблено схему протиерозійних заходів, а також робочі проекти щодо Словечансько-Овруцького кряжу Житомирської області

16.06.1966 Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР «Про широкий розвиток меліорації земель для одержання високих і стійких врожаїв зернових і інших сільськогосподарських культур»

20.03.1967 Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР «Про невідкладні заходи щодо захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії»

01.01.1967 Запроваджена єдина система будівельних норм і правил колишнього СРСР

13.12.1968 Прийнято Основи земельного законодавства СРСР та союзних республік 1968 р. (замінили «Загальні начала землекористування та землеустрою» 1928 р.)

28.11.1969 Постановою ЦК КПРС та РМ СРСР затверджено Примірний статут колгоспу, прийнятий на III Всесоюзному з´їзді колгоспників. Ст. 42 передбачено нормування присадибних земельних ділянок: до 0,50 га (0,20 на поливних землях)

25.12.1970 Прийнято ЗК УРСР

25.03.1976 ГОСТ 17.0.001-76 «Система стандартів в галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів. Основні положення» започаткував комплексну стандартизації в галузі охорони природи та використання природних ресурсів в СРСР

28.05.1976 Постанова ЦК КПРС «Про подальший розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції» (організація державних та міжгосподарських сільськогосподарських підприємств)

10.06.1977 Постанова РМ СРСР «Про порядок ведення державного земельного кадастру»

17.10.1985 Постанова РМ СРСР «Про підсобні господарства підприємств, організацій, установ»: врегульовано порядок створення підсобних господарств та надання їм земельних ділянок

07.04.1989 Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про оренду й орендні відносини в СРСР» відроджено оренду землі

28.02.1990 Прийняття Основ законодавства Союзу PCP і союзних республік про землю

18.12.1990 Прийнятий ЗК УРСР, в подальшому - перший Земельний кодекс незалежної України