Філософія права

2.12. Нормативна «піраміда»

Норми права не підвішені в повітрі. їхня соціальна дієвість, здатність спонукати індивідів до законослухняної поведінки багато в чому обумовлені тим, що вони обпираються на більш давні і фундаментальні нормативно-ціннісні основи, які складалися протягом всієї історії світової цивілізації. Весь цей складний, багаторівневий нормативний комплекс можна представити у вигляді «піраміди».

В основі цієї нормативної «піраміди» знаходяться найдавніші міфологічні табуальні «першонорми». Прямо пов´язані з глибинними сферами колективного й індивідуального несвідомого і їхніми архетипами, вони формулюють базові заборони на людожерство, на вбивства кровних родичів та інцест. їх ціннісне і значеннєве обгрунтування подане в змісті різноманітних архаїчних міфів народів світу.

Над ними надбудовується система релігійних норм, що вносять момент метафізичної абсолютності у механізм соціонорма-тивної регуляції за рахунок їх «прив´язки» до найвищого, абсолютного авторитета — Бога. Релігійні норми виявили здатність позбавляти індивідуальну свідомість від труднощів вибору в суперечливих ситуаціях з альтернативними можливостями, від спокус і спокушань порушити існуючі заборони.

На наступному рівні нормативності знаходяться моральні норми, що вимагають ставитися до кожної людини як до родової істоти, пов´язаної природними узами братерства з усім людським родом.

Далі йде рівень моральних норм. Тут кожна людина розглядається як представник конкретних, локальних соціальних спільностей. Моральні норми вимагають від неї відстоювати не свою духовну автономію, а інтереси тих спільнот, до яких вона належить і чиїм заступництвом користується.

На ідеологічному рівні нормативны регуляції розташовуються імперативи, що йдуть від держави та її інститутів, які вимагають від громадян, щоб їхня практична і духовна діяльність була підпорядкована політичним цілям і завданням держави.

Увінчується ця «піраміда» системою правових норм, що юридично оформлюють всю сукупність раніше згаданих вимог,втілюють їх у раціоналізовані розпорядження і заборони. У нормах права, а значить у їхніх гіпотезах, диспозиціях і санкціях присутній у «знятому» вигляді весь ціннісно-нормативний зміст даної «піраміди». Він не завжди очевидний, але, за певних зусиль, елементи табуального, релігійного, морального й ідеологічного характеру в них завжди можна виявити.

Жодна, навіть дуже деталізована правова система не в змозі ефективно функціонувати, якщо її зміст не обпирається на зміст інших рівнів нормативної регуляції. Якщо з актуальної соціонормативної сфери («піраміди») випадає або вилучається хоча б один із її рівнів, це негативно відбивається на ступені соціальної надійності правосвідомості і правопорядку: