Професійна етика

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв´язання загальнолюдських проблем: [Електронний ресурс].

2. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с.

3. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. - К, 1998. - 504 с

4. БондарМ. Я. Аудит в АПК: Навч. посібник.- К: КНЕУ, 2003. - 188 с.

5. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир: Рута, 2001. - 342 с.

6. Гасюк Л М. До проблеми визначення сутності поняття "професійна етика" // Теоретичні питання освіти та виховання. - К, 2001. - Вип.14. - С.100-102.

7. Гусейнов А. А. Введение в этику: Учебник / Москва: МГУ, 1985. - 208 с.

8. Гусейнов А. А. Дубко Е. Л. Этика: Учебник / М. Гардарики, 2006. - 496 с.

9. Гусейнов А. А. История этических учений: [Електронний ресурс].

10. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. Посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.

11. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 511 с.

12. Дорош Н. I. Аудит: методологія і організація. - К.: Знання, КОО,2001. - 402 с.

13. Етика поведінки державного службовця: [Електронний ресурс].

14. Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики // Держава і право. - К, 2003. - Вип. 20. - С. 223-231.

15. Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й призначення професійної етики // Вісник. - Д., 2008. - Вип. 17. - С. 144-150.

16. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

17. Культура та етика спілкування працівників органів дпс із платниками податків: [Електронний ресурс].

18. Лозовий В. О. Етика: Навчальний. посібник / К: Юрінком Інтер,2002. - 224 c.

19. Лозовий В. О. Умови виникнення й призначення професійної етики: [Електронний ресурс].

20. Ломачинська, І. М. Професійна етика: Навч. посіб. для дистанц. навчання / [За наук. ред. В. І. Ярошовця]; Відкритий міжнар. Ун-т розвитку людини "Україна" - К., 2005. - 226 с: іл., табл. - (Мережа дистанційного навчання).

21. Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента. Социальная ответственность и этика: Навчальний посібник / Пер. с англ. - М.: Дело Лтд, 1994. - 702 с.

22. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року/ Пер. з англ. мови О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Л. Й. Юрківська. - К.: Статус, 2006. - 1152 с.

23. Офіційний сайт Аудиторської палати України: [Електронний ресурс

24. Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління України: [Електронний ресурс].

25. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України: [Електронний ресурс].

26. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: [Електронний ресурс].

27. Про аудиторську діяльність: Закон України прийнятий ВР України від 22.04.93 р. № 3126-XII

28. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями)

29. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України, прийнятий ВРУ 26.01.1993 р. № 2939-XII.

30. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.90 р. № 510-XII

31. Про затвердження Положення про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики. Рішення АПУ від 14.02.2008 № 187/5.3

32. Професійна етика податківця: проблеми формування.: [Електронний ресурс].

33. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовців: [Електронний ресурс].

34. Професійна етика: виникнення, призначення, функції у суспільстві: [Електронний ресурс].

35. Раціоналістичний напрям етики Нового часу: [Електронний ресурс].

36. Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики // Науковий часопис. - К., 2007. - Вип. 12 (25). - С. 200-206.

37. Рудакевич М. Етизація податкової служби України: теоретико-методологічні та практичні проблеми: [Електронний ресурс].

38. Спіноза Б. Этика: [Електронний ресурс].

39. Теоретико-методологічні та практичні проблеми етики податкової служби України: [Електронний ресурс].

40. Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Міленіум, 2002. - 466 с.