Потреба використання психологічних знань у різноманітних сферах юридичної практики прискорила розвиток прикладних галузей психологічної науки, пов´язаних з освітою, медициною, управлінням, спортом. Не обминула ця проблема і правової сфери.

Психологічні знання потрібні кожному юристу. Вони дозволяють глибше пізнати психічні особливості особистості, властивості й специфіку її поведінки, діяльності, спілкування тощо. Знання психологічних закономірностей, застосування в юридичній діяльності психологічних методів і прийомів підвищує ефективність праці юриста, допомагає глибше зрозуміти мотиви вчинків людей, регулювати відносини з ними, виявити неординарні індивідуальні риси особистості.

За специфікою досліджуваних проблем і практичною спрямованостю юридична психологія невіддільна від юридичної науки і практики. Водночас юридична психологія є прикладною галуззю психології і базується на загальній та соціальній психології. У зв´язку з цим, вивчення юридичної психології студентами юридичного факультету передбачає знання основних положень загальної і соціальної психології.

У ході підготовки і написання курсу лекцій автори ставили за мету:

1) розкрити основні поняття, категорії і систему юридичної психології, її методологічні основи і методи, які використовуються на практиці;

2) викласти необхідні загальнопсихологічні і соціально-психологічні основи відповідно до курсу юридичної психології;

3) розкрити психологічні аспекти механізмів злочинної поведінки і особистості злочинця, також психологічних слідчих дій;

4) надати допомогу студентам у вивченні психологічних проблем у діяльності юриста.

У ході роботи над курсом лекцій автори використовували публікації з проблем юридичної психології і матеріали досліджень, а також досвід юридичної практики і досягнення галузевих юридичних наук.

Під час аналізу окремих теоретичних, методологічних і практичних питань юридичної психології висловлено власний погляд авторів на їх розуміння і розв´язання.

Курс лекцій відповідає програмі курсу «Юридична психологія», схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом.