Основи загальної та юридичної психології

§ 3. Методи судово-психологічної експертизи

Теорія судово-психологічної експертизи включає в себе, як необхідний елемент, методи вирішення завдань, що ставляться перед нею.

Використання експертом-психологом різноманітних методичних прийомів дозволяє йому достатньо повно виявити основні особливості та індивідуальну своєрідність психічної діяльності підекспертного, що створює основу для висновку з тих конкретних питань, які перед ним поставлені.

Йдучи від загального до окремого, О. М. Холопова поділяє методи судово-психологічної експертизи на чотири групи:

1) всезагальний діалектичний метод;

2) загальнопсихологічні методи дослідження в експертній реалізації;

3) методи експертної діагностики;

4) спеціальні експертні методи.

Зупинимось на них докладніше.

Всезагальний діалектичний методпронизує усі інші методи, будучи базою для їх розвитку. Він передбачає такі широко використовувані в експертній практиці формально-логічні операції пізнання, як: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та формалізація. При проведенні судово-психологічної експертизи з´ясовуються механізм, структура, функціонування та різні якісні характеристики психічної діяльності, для наукового пояснення яких застосовуються різні логічні прийоми.

Загальнопсихологічні методи дослідження в експертній реалізації— психологічна діагностика, прогнозування, моделювання, методи впливу.

Психологічна діагностика є галуззю психології, що розробляє методи виявлення та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості, а також галузь психологічної практики, в ході якої використовуються ті чи інші психодіагностичні методи і методики для встановлення діагнозу конкретній людині.

До основних методів діагностики належать тестування та опитування.

Крім основних методів виділяють окремі групи методів психодіагностики, кожна з яких має свої особливості:

• методи вимірювання функціональних показників, використання психофізіологічних індикаторів психічних явищ;

• обсерваційні методи — спостереження та самоспостереження;

• праксиметричні методи, що ґрунтуються на аналізі продуктів життєдіяльності;

• суб´єктивно-оціночні, основою яких є аналіз відповідей підекспертних на запитання та судження опитувачів, аналіз вибору альтернативних суджень, вибору градацій, шкал і т. п.;

• проективні, пов´язані з аналізом особливостей інтерпретації зовні невизначеного матеріалу, що стає об´єктом проекції (йдеться про окремі переживання, бажання, уяву індивіда);

• асоціативні, базуються на аналізі асоціативних відповідей та вибору підекспертних.

Методи експертної діагностикивключають: організаційні методи судово-психологічної експертизи (планування, підготовку та побудову провадження експертизи); емпіричні методи (психологічний аналіз документів, спостереження, бесіда, інтерв´ювання, метод незалежних характеристик, структурний та анкетний методи); психодіагностичні методи (тести особливостей та рівня розвитку інтелекту, особистісні та спеціальні опитувальники, створення з оформлених деталей осмисленого цілого, витлумачення певної події, малювання на вільну або задану тему і т. д.); праксиметричні методи (метод аналізу продуктів діяльності, природний, лабораторний та асоціативний експеримент); метод обробки даних та їх інтерпретації (статистичний аналіз, ранжування, вивчення досвіду, біографічний метод, психоаналіз і т. п.).

Спеціальні експертні методи— це методи, що розробляються або на підставі пристосовування існуючих методів в інших галузях науки, або спеціально створюються експертами на підставі практики дослідження конкретних, одиничних об´єктів.